تاثیر دفلکتور بر تلفات انرژی جریان در سرریز جامی شکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

سرریزهای جامی شکل معمولا برای انتقال جریان به دور از سازه و اتلاف انرژی جریان در مواقعی که سرعت جریان بیشتر از 20 متر بر ثانیه باشد استفاده می‌شوند. یکی از راه‌های افزایش راندمان استهلاک انرژی در سرریز فلیپ باکت استفاده از دفلکتور می‌باشد. دفلکتور سازه‌ای گوه‌ای شکل است که با تقسیم جریان در جام موجب تغییر مسیر قسمتی از جریان می‌شود. در مطالعه انجام شده دفلکتور بصورت ممتد در سرتاسر عرض کانال استفاده شد و تلفات انرژی ناشی از آن اندازه گیری شد. جهت رسیدن به اهداف این مطالعه، پس از ساخت مدل فیزیکی آزمایشات با چهار عدد فرود 1/3، 9/3، 7/4 و 5/5 بوسیله دفلکتورهایی با طول 3، 6 و 9 سانتی‌متر و زاویه‌های ˚12، ˚17، ˚22، ˚27، ˚32، ˚37 و ˚42 انجام شد. تجزیه و تحلیل نتایج نشان داد که استفاده از دفلکتور با زاویه‌های متفاوت باعث افزایش میزان استهلاک انرژی شده است. با افزایش عدد فرود درصد تلفات انرژی افزایش می‌یابد بیشترین راندمان بدست آمده نسبت به شاهد مربوط به دفلکتور 6 سانتی‌متری و زاویه ˚27 درجه به مقدار 7/22% است که در عدد فرود 9/3 اتفاق افتاده است . به طور متوسط زاویه ˚27 درجه بیشترین استهلاک انرژی را داشته است این مقدار استهلاک انرژی برای دفلکتورهای 3، 6 و 9 سانتی‌متری به ترتیب برابر است با 2/68% ، 5/72% و 6/51% است که در عدد فرود 5/5 اتفاق افتاده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Deflector in Energy Dissipation on the Flip Bucket spillway

نویسندگان [English]

  • Mohadeseh Sadeghi Askari 1
  • Seyed Habib Mosavi Jahromi 2
  • Mehdi Ghomeshi 2
1 shahid chamran university of ahvaz
2 professor of shahid chamran university of Ahwaz
چکیده [English]

Flip buckets are commonly used to discharge flow from a hydraulic structure to the downstream when flow velocity is larger than about 20 m/s. One way to increase energy dissipation in flip bucket spillways is the deflector application. Deflector is a wedge-shaped structure which creates changes in part of flow trajectory. In this study, the deflector was continuously used across the channel, and energy dissipation caused by the mentioned deflector was measured. For the purpose of this study, after making the physical model, experiments were conducted by using four Froude’s Numbers 5.5, 4.7, 3.9 and 3.1 by using deflectors with 3, 6, 9 cm lengths, and angles equal to 12˚,17˚, 22˚, 27˚, 32˚, 37˚ and 42˚. Data analysis showed that deflectors with different angles cause an increase in energy dissipation. Also when the Froude’s Number increases, the amount of energy dissipation will increase. The greatest difference of energy dissipation which occurs in Froude’s number of 3/9 was equal to 22/7% and was belong to deflector with 6cm length and 26 degree. In average the deflector with angles of 27 degrees has the greatest energy dissipation. This amount of energy dissipation for deflectors with 3, 6, 9 cm in lengths were equals to 68.2%, 72.5%, 51.6% respenctively and which occur in Froude’s number equal to 5.55

کلیدواژه‌ها [English]

  • Energy dissipation
  • Deflector
  • Flip bucket spillway
  • Physical model

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 02 تیر 1393
  • تاریخ پذیرش: 03 بهمن 1394
  • تاریخ اولین انتشار: 23 اردیبهشت 1398