بررسی سیستم ریشه درختان گز روی شیب ساحل رودخانه سیمره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- دانشجوی دکترای سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 2- استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 3- استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی سیستم ریشه درختان گز روی شیب ساحل رودخانه سیمره ­می­باشد. برای برآورد افزایش مقاومت برشی خاک در اثر حضور ریشه­ها، بررسی سیستم ریشه لازم بود. برای این منظور تعداد پنج پایه درخت گز، در بازه­ی نسبتاَ مستقیمی از رودخانه سیمره انتخاب گردید. برای بررسی سیستم ریشه، از روش مقطع پروفیل دورانی استفاده شد. تعداد و قطر ریشه­ها در ناحیه بالایی و پایینی شیب اندازه­گیری ­گردید. تحلیل آماری داده­ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام گردید چون توزیع داده­ها نرمال نبود. برای تحلیل آماری داده­ها از روش­های ناپارامتری استفاده شد. نتایج این بررسی نشان داد که تعداد ریشه­ها در ناحیه بالایی شیب بیشتر از ناحیه پایینی شیب است، 61 درصد تعداد ریشه­ها در ناحیه بالایی و 39 درصد در ناحیه پایینی شیب قرار دارند، قطر متوسط ریشه­ها در ناحیه پایینی شیب بیشتر از ناحیه بالایی است، اما مجموع قطر ریشه­ها در ناحیه بالایی بیشتر از ناحیه پایینی شیب بود، متوسط و مجموع سطح مقطع ریشه­ها در ناحیه بالایی بیشتر از ناحیه پایینی است. 8/63 درصد سطح مقطع ریشه­ها در ناحیه بالایی شیب و تنها 2/36 درصد آن در ناحیه پایینی قرار دارد. برای همه دسته­های قطری، مجموع سطح مقطع ریشه­ها در ناحیه بالایی بیشتر از ناحیه پایینی بود سیستم ریشه درختان گز روی شیب ساحل رودخانه نامتقارن است و برای برقراری تعادل نیرو­ها و پایداری شیب، تعداد و سطح مقطع ریشه­ها در ناحیه بالایی شیب بیشتر از ناحیه پایینی شیب می­باشد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of root system of Tamarix trees on slope of SAIMEREH riverbanks

نویسندگان [English]

  • Alireza Hosseini 1
  • Mahmood Shafaee 2
  • Seyedhabib Mousavijahromi 3
1 Ph. D. Student, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
2 Professor, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
3 Professor, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University, Ahwaz, Iran.
چکیده [English]

     Root system is effective on increase soil shear strength. This study investigates the root system of Tamarix trees on slope of riverbanks. Five trees (from TAMARIX species) which grow on the river beech were selected in a distance about one km on SAIMEREHRiver in IlamProvince.  Circle profile trenching method was employed to obtain characteristics. Results show that the number of roots on upslope is about 22 percent more than downslope. For all diameters, the number of roots in upslope is more than downslope. The average of root diameters on downslope is bigger than upslope. Total root area on upslope is about 27.6 percent more than downslope. It is concluded that root system on riverbank is unsymmetrical and slope has effect on the root system. The number of roots and root area on upslope was more than downslope.

کلیدواژه‌ها [English]

  • River engineering
  • Soil reinforcement
  • Slope stability
  • Erosion
  • Bioengineering