مطالعه عددی الگوی جریان در کانال قوسی تحت تأثیر تغییرات پارامتر U/Uc با استفاده از نرم افزار Flow-3D

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار سازه‌های هیدرولیکی، گروه مهندسی عمران، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر

2 استاد هیدرولیک، پژوهشکده مهندسی آب، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، بوشهر.

چکیده

     اکثر رودخانه ها دارای مسیرهای قوسی می باشند که الگوی جریانکاملاً پیچیده ای بر آن حاکم می باشد.برای مطالعه رفتار یک رودخانه لازم است تا الگوی جریانحاکمبر قوس‌های آن کاملاً شناخته شود. مدل‌هایعددیبهعنوانیکابزارمناسبوتوانمند علاوهبرپیشبینیچنینمیدان‌هاییمی‌تواننددرکمطلوبیازآنارائهکنند.درمطالعهحاضربااستفادهازمدلعددیسهبعدی Flow-3D، تأثیر پارامتر U/Uc بر الگوی جریاندر قوس 90 درجه با بستر متحرکمورد بررسی قرار می‌گیرد. نتایج با داده های آزمایشگاهی مقایسه گردید. تجزیه و تحلیل نتایج مربوط به الگوی جریان در مقاطع عرضی و پلان‌های مختلف از  دیگر موارد مطرح شده در این مقاله می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Numerical Study of Flow Pattern in the Bend Channels Affected Parameter U/Uc Using Flow-3D Software

نویسندگان [English]

  • Mohammad Vaghefi 1
  • Masoud Ghodsian 2
  • Amir Azimi 3
چکیده [English]

     Most rivers have bend routs that the quite complex flow pattern is dominated on them. It is necessary to study the behavior of a river, the flow pattern is well known that the dominant bend. Numerical models as a powerful instrument for the prediction of such areas can provide a good understanding of them. In the present study using three-dimensional numerical model Flow-3D, Parameters of U/Uc the flow pattern at a 90 degree arc of the moving bed is placed. The results were compared with experimental data.Analysis of results relevant to flow pattern in cross sections and different plans are among other points introduced in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • flow pattern
  • U/Uc Parameter
  • 90 Degree bend
  • Numerical model
  • Flow-3D