بهینه سازی تخصیص آب و الگوی کشت بهینه (مطالعه موردی: دشت قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مهندسی سیستم‌های کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 دانشیار گروه مهندسی سیستم‌های کشاورزی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 دانشیار بخش آبیاری موسسه تحقیقات خاک و آب، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی.

4 دانشیار گروه مهندسی اب دانشکده علوم کشاورزی دانشگاه گیلان و پژوهشکده حوزه آبی دریای خزر، رشت، ایران.

چکیده

آب به­عنوان مهم­ترین و محدودکننده­تـرین نهاده تولیدی در اغلب مناطق کشاورزی ایران خودنمایی می­کند. از طرفی استفاده بهینه از منابع آب یکی از مهم­ترین مسائل مطرح در کشاورزی پایدار به­شمار می­آید. آب به­عنوان یک منبع قابل تجدید همواره به­عنوان یک رکن اصلی کشاورزی مطرح بوده است. در مطالعه حاضر یک مدل بهینه­سازی به منظور حداکثر نمودن سود و حداقل برهم خوردن پایداری منابع آب در کانال­های L1، L2، L3، L4، L4A، L5، L6 ، L7، L8، L9، L10، L20 در شبکه آبیاری و زهکشی دشت قزوین توسعه داده شد. مدل بهینه­سازی با استفاده از الگوریتم ژنتیک چندهدفه با دو تابع هدف مجزا ارایه گردید. برای واسنجی مزرعه­ای مدل، نسبت کشت، هزینه تولید و قیمت فروش گیاهان عمده و مهم به همراه نسبت کشت آن­ها در سال زراعی 1394 جمع­آوری گردید. نتایج، حاکی از افزایش سود خالص به میزان 64 درصد نسبت به الگوی کشت موجود از طریق کاهش سطوح زیرکشت محصولات با سود خالص کم و افزایش سطح زیرکشت محصولات با درآمد بالا می­باشد. افزایش درآمد حاصله از تغییر در الگوی کشت ثابت می­کند اصلاح الگوی کشت موجود نیاز به بازنگری و تغییر دارد. هم­چنین با توجه به تعریف تابع هدف دوم، میزان آب مصرفی در شرایط بهینه 20 درصد کاهش یافت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Optimization of Water Allocation and Optimal Cropping Pattern in Irrigation and Drainage Network of Ghazvin Plain

نویسندگان [English]

 • Fahimeh Shirshahi 1
 • Hossain Babazadeh 2
 • Niazali Ebrahimipak 3
 • Mohammad Reza Khaledian 4
1 Ph.D. Candidate, Department of Agricultural Systems engineering, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
2 Associate Professor, Department of Agricultural Systems engineering , Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
3 Associate Professor, Department of Irrigation, Soil and Water Research Institute, Agricultural Research, Education and Promotion Organization.
4 Associate Professor of Water Engineering, Faculty of Agricultural Sciences, University of Guilan, and Caspian Sea Basin Research Center, Rasht, Iran.
چکیده [English]

Water scarcity has become a major constraint for the growth of societies in the world over the last few decades. The agricultural sector, as the largest water user, is prioritizing the optimal and sustainable allocation of water resources. In the present study, an optimization model was developed to maximize the profit and minimize the stability of water resources in the main canal and grade 1 and 2 channels in the irrigation and drainage network of Qazvin plain (Figure 1). The optimization model was proposed using a multi-objective genetic algorithm with two separate objective functions. In order to study the model farm, the major and important plants with their culture ratio in L1, L2, L3, L4, L4A, L5, L6, L7, L8, L9, L10, L20 canals in Qazvin plain, cost production and sales price of products were collected in the year 1394. The results of the optimization exercise indicate a 64% increase in net profit compared to the existing cropping pattern by reducing the level of cropping of products with low net profit and increasing the level of high-yielding products. On the other hand, according to the coefficients applied to water quotas, the definition of the second target function has reduced water consumption by optimal conditions from 100% of the water quota to 80%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Economic Profit
 • Genetic Algorithm
 • NSGAII
 • Sustainability of Water Resources
 • Bergez, J.E., 2013. Using a genetic algorithm to define worst-best and best-worst options of a DEXi-type model: Application to the MASC model of cropping-system sustainability. Computers and Electronics in Agriculture, 90, pp. 93–98.

 

 • Dai, Z.Y. and Li, Y.P. 2013. A multistage irrigation water allocation model for agricultural land-use planning under uncertainty. Agricultural Water Management, 129, pp. 69-79.

 

 • Deb, K., Pratap, A., Agarwal, S., and Meyarivan, T., 2002. A fast and elitist multi-objective genetic algorithm: NSGA-II, IEEE Transactions on Evolutionary Computation, 6(2), 181–197.

 

 • Dima, W., Nazer, Z.M., Maarten, A., Siebel, p. and Huub, G., 2010. Optimizing irrigation water use in the west bank, Palestine. Journal of Agricultural Water Management, 97, pp. 339-345.

 

 • Doorenbos, J. and Kassam, H., 1979. Yield response to Water. Irrigation and Drainage Paper, 33, pp. 257.

 

 • Fotakis, D. and Sidiropoulos, E., 2012. A new multi-objective self-organizing optimization algorithm (MOSOA) for spatial optimization problems. Applied Mathematics and Computation, 218, pp. 5268-5180.

 

 • Haq, Z.U., and Anwar, A., 2010. Irrigation scheduling with genetic algorithms. Journal of Irrigation and Drainage Engineering-ASCE, 136(10), pp. 704-714.

 

 • Jiang, Y., XU, X., Huang, Q., Huo, Z., and Huang, G., 2016. Optimizing regional irrigation water use by integrating a two-leveloptimization model and an agro-hydrological model. Agricultural Water Management, 178, 76–88.

 

 • Khanjari Sadati, S., Speelman, M., Sabouhi, M., Gitizadeh, M. and Ghahraman, , 2014. Optimal Irrigation Water Allocation Using a Genetic Algorithm under Various Weather Conditions, Water, 6(10), pp. 3068-3084.

 

 • Lalehzari, R., ASCE, S.M., Boroomand Nasab, S., Moazed, H. and Haghighi, A., 2016. Multi objective Management of Water Allocation to Sustainable Irrigation Planning and Optimal Cropping Pattern. Journal of Irrigation and Drainage Engineering, 142(1), pp. 05015008-1-10.

 

 • Mohammdi, H., Bostani, F. and Kafilzadeh, F., 2012‏‏‏. Optimal Cropping Pattern Using a Multi-Objective Fuzzy Non-linear Optimization Algorithm: A Case Study. Journal of Water and Wastewater, 23(4), pp. 43-55. (In Persian).

 

 • Parhizkari, A., Mozaffari, M., Shokatfadaee, M. and Mahmoodi, A., 2015. Deficit irrigation simultaneously with reduced available water the solution to conservation of water resources in Qazvin plain, Journal of Soil and Water Resources Conservation, 5(1), pp. 67-80. (In Persian).

 

 • Singh, A., 2012. An overview of the optimization modeling applications. Journal of Hydrology, 466, pp. 167–182.

 

 • Singh, A. and Panda, S.N., 2012. Development and application of an optimization model for the maximization of net agricultural return. Agricultural Water Management, 115, pp. 267-275.

 

 • Tafteh, A., Babazadeh, H., Ebrahimipak, N.A. and Kaveh, F., 2014. Optimization of irrigation water distribution using the MGA method and comparison with a linear programming method. Irrigation and Drainage, 63 (5), pp. 590-598.