بررسی آزمایشگاهی دبی و افت انرژی جریان عبوری از دریچه سالونی – بیضوی در شرایط جریان آزاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گرووه سازه های آبی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 هیات علمی /دانشگاه شهید چمران اهواز

3 عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

دریچه سالونی به عنوان سازه ای نوین دارای مزایایی از جمله روگذر بودن و عبور رسوبات و شاخ و برگ درختان همراه با جریان می باشد که جهت تنظیم سطح آب در شبکه های آبیاری استفاده می گردد. در مطالعه حاضر بررسی آزمایشگاهی بر روی نوع جدیدی از این دریچه، به نام دریچه سالونی – بیضوی در شرایط جریان آزاد انجام گردید. آزمایشات در فلومی به طول 10متر و عرض 0.8متر و ارتفاع 0.6 متر با تعداد پنج دبی و پنج زاویه بازشدگی متفاوت انجام گردید. نتایج نشان داد که دبی جریان رابطه مستقیمی با نسبت بازشدگی دریچه و نسبت عرض فلوم به عمق جریان در بالادست دریچه دارد. در ادامه رابطه بدون بعدی به منظور تخمین دبی جریان عبوری از دریچه با دقت بالایی (MAPE =4.44 %)، پیشنهاد گردید. همچنین تغییرات انرژی جریان عبوری از دریچه سالونی – بیضوی در شرایط جریان آزاد تابعی از نسبت بازشدگی و عدد فرود می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Discharge and Flow Energy Dissipation of Elliptical Lopac Gate in Free Flow Condition

نویسندگان [English]

 • mostafa neisi 1
 • mahmood shafai bajestan 3
1 water structure shahid chamran university of ahvaz
3 Professor, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz.
چکیده [English]

Lopac gate as a new water level adjustment structure has some advantage such as overpass flow, passing sediment, the foliage of trees along with the flow, so has recently attracted attention and applied in irrigation channels. In this study, a laboratory evaluation on the new type of this gate called Elliptical Lopac Gate has been investigated. The experiments were conducted in a flume with a length of 10 meters and a width of 0.8 meters, a height of 0.6 meters was selected for 5 discharge and for 5 different opening degrees. According to the results, discharge relationship has a direct relation of the gate opening ratio and the ratio of flume width to the water level in the upstream. Subsequently, the dimensionless relationship was proposed to estimate the discharge of flow with high precision (MAPE =4.44 %). Also, the variation of flow energy passing over the Elliptical lopac Gate in free flow conditions is a function of the opening ratio and Froude number.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Elliptical Lopac Gate
 • Free Flow
 • Energy Dissipation
 • Discharge
 • Regulation and Control Structures

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 بهمن 1398
 • تاریخ دریافت: 08 خرداد 1398
 • تاریخ بازنگری: 14 دی 1398
 • تاریخ پذیرش: 14 بهمن 1398
 • تاریخ اولین انتشار: 14 بهمن 1398