نویسنده = عباس ملکی
اثر آبیاری با سطوح مختلف پساب شهری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد ذرت

دوره 39، شماره 2، تیر 1395، صفحه 139-148

10.22055/jise.2016.12118

عباس ملکی؛ افسانه عالی نژادیان بید آبادی


تأثیر کم‌آبیاری بر عملکرد و برخی صفات دانه سه رقم سویا در منطقه خرم‌آباد

دوره 38، شماره 3، آذر 1394، صفحه 13-21

10.22055/jise.2015.11471

معصومه شمس بیرانوند؛ سعید برومند نسب؛ عباس ملکی؛ ماشاءالله دانشور


بررسی شاخص بهره‌وری آب و مقایسه آن با شرایط فعلی مزارع گندم

دوره 38، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 72-77

10.22055/jise.2015.11154

محمد رضا قاسمی نژاد رائینی؛ صفر معروفی؛ مهدیه زارع کهن؛ عباس ملکی