نویسنده = حیدرعلی کشکولی
تخمین ضریب جذب معادله فیلیپ به دو روش با استفاده از نفوذسنج دیسک

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 69-80

ساره تنگسیر؛ زهرا ایزدپناه؛ حیدرعلی کشکولی؛ هادی معاضد


مدیریت بهینه مصرف آب در اراضی نیشکر جنوب اهواز

دوره 35، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 21-31

علی شینی دشتگل؛ عبدعلی ناصری؛ سعید برومندنسب؛ حیدرعلی کشکولی


مطالعه وضعیت آبهای زیرزمینی دشت جیرفت به کمک مدل PMWIN

دوره 35، شماره 2، شهریور 1391، صفحه 51-63

علی پورسیدی؛ حیدرعلی کشکولی