نویسنده = امیر سلطانی محمدی
Evaluation of Interpolation Techniques for Estimating Groundwater Level and Groundwater Salinity in the Salman Farsi Sugarcane Plantation

دوره 44، شماره 2، تیر 1400، صفحه 67-78

10.22055/jise.2021.36270.1944

Atefeh Sayadi Shahraki؛ Saeed Boroomand-Nasab؛ Abd Ali Naseri؛ Amir Soltani Mohammadi


بررسی تأثیر آبیاری با زه آب بر عملکرد کینوا در شرایط آب و هوایی اهواز

دوره 43، شماره 3، مهر 1399، صفحه 45-52

10.22055/jise.2018.25067.1745

سعید زندی؛ امیر سلطانی محمدی؛ منا گلابی؛ بهرام اندرزیان


بررسی کاربرد پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد، اجزای عملکرد و کارایی مصرف آب کاهو

دوره 43، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 117-129

10.22055/jise.2018.22111.1586

هانیه طاهری؛ امیر سلطانی محمدی؛ ناصر عالم زاده انصاری


بررسی عملکرد سیستم آبیاری بارانی ارابه‌ای (قرقره‌ای یا گان) اجرا شده در مزرعه عصمتیه قم

دوره 38، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 47-61

10.22055/jise.2016.11792

محمد مهدی دوست محمدی؛ امیر سلطانی محمدی؛ سعید برومندنسب


شبیه سازی رطوبت خاک با مدل HYDRUS-1D در شرایط کشت گندم

دوره 37، شماره 1، اردیبهشت 1393، صفحه 81-92

علی عصاره؛ زهرا درخشان نژاد؛ امیر سلطانی محمدی؛ محی الدین گوشه