دوره و شماره: دوره 38، شماره 4، بهمن 1394، صفحه 1-201 
شبیه سازی رواناب حوضه آبخیز رود زرد با استفاده از مدل Arc Swat

صفحه 97-107

10.22055/jise.2016.11797

محمدرضا انصاری؛ منوچهر گرجی؛ غلامعباس صیاد؛ مهدی شرفا؛ کاظم حمادی