نویسنده = کاظم اسماعیلی
بهینه سازی پارامترهای غیرخطی مدل ماسکینگام NL5با الگوریتم SHO

دوره 45، شماره 3، آبان 1401، صفحه 113-129

10.22055/jise.2021.33726.1920

سعید خلیفه؛ سیدعلیرضا اسماعیلی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعیدرضا خداشناس


بررسی آزمایشگاهی تأثیر زمان تحکیم بر نرخ فرسایش رسوبات چسبنده

دوره 43، شماره 2، تیر 1399، صفحه 171-186

10.22055/jise.2018.25421.1753

زهرا طاهری؛ کاظم اسماعیلی؛ حسین صمدی بروجنی؛ سعید رضا خداشناس


بررسی تأثیر افزودن مواد مکمل مقاومتی به خاک‌های گچی برای پوشش کانال‌های انتقال آب

دوره 41، شماره 1، اردیبهشت 1397، صفحه 181-194

10.22055/jise.2017.13288

بابک تقدیسی؛ کاظم اسماعیلی؛ سعید رضا خداشناس