راهنمای نویسندگان

 

پژوهشگران گرامی

بر اساس تصمیمات اتخاذ شده توسط اعضای محترم هیات تحریریه، نشریه علوم و مهندسی آبیاری یک شماره از مجلات خود را در سال به زبان انگلیسی چاپ خواهد کرد. در این راستا از پژوهشگران محترم دعوت می شود مقالات علمی خود را مطابق فرمت موجود در راهنمای نویسندگان تهیه و به این مجله ارسال نمایند. 

 

فرمت مقالات انگلیسی  

شناسه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

راهنمای تهیه مقاله

 

مجله علمی ‹‹علوم و مهندسی آبیاری›› در زمینه های آبیاری، زهکشی، منابع آب،سازه های آبی، هیدرولیک رسوب، محیط زیست آبی، آبخیز داری، آب- هواشناسی ( هیدرومتئورولوژی )، هیدرولوژی، آبهای زیرزمینی، اقتصاد آب و علوم وابسته به آنها و مقاله های تحقیقی را که به زبان فارسی همراه با چکیده انگلیسی نوشته شده باشند با رعایت نکات زیر به چاپ می رساند:

سایت الکترونیکی مجله:‌                                                                        http://jise.scu.ac.ir

پست الکترونیکی مجله:                                                         jise.scu.ac.ir    و   jise.water@yahoo.com

 

الف- شرایط کلی :

1- مقاله مستند به نتایج پژوهش های نویسنده یا نویسندگان باشد.

2- مقاله های گردآوری که توسط پژوهندگان صاحب نظر و بنا به دعوت هیئت تحریریه در زمینه مسائل روز مهندسی آب و آبیاری تهیه شده اند پس از بررسی و تصویب به چاپ خواهند رسید.

3- مقاله کامل قبلاً یا به طور همزمان ( تا اعلام نظر نهایی این مجله ) به جای دیگری جهت چاپ ارسال نشده باشد. چاپ خلاصه مقالات ارائه شده در کنگره ها، سمپوزیوم ها، سمینارهای داخلی و خارجی این محدودیت را ندارد.

4- هر مقاله حداکثر در 14 صفحه ( قطعA4 ) تنظیم شده باشد.

5- مقاله بدون خط خوردگی تایپ و معادل واژه های انگلیسی در متن آورده شود.

6- به منظور بهبود کیفیت مقاله و رفع اشکالات اساسی احتمالی، توصیه می شود که نویسندگان قبل از ارسال مقاله برای درج در این مجله، آن را به نظر دو نفر از همکاران مجرب خود برسانند.

7- نویسندگان، مسئول صحت مطالبی هستند که در مقالات خود ارائه داده اند.

8- هیئت تحریریه حق قبول، رد و یا ویرایش ادبی مقالات را دارد.

9- نسخه های داوری شده مقالات رد شده به نویسندگان برگشت داده نخواهد شد.

10- مجله علوم و مهندسی آبیاری کتاب های جدید در زمینه علوم و مهندسی آبیاری به زبان فارسی را که یک نسخه از آنها به دفتر مجله رسیده باشد، پس از تصویب هیئت تحریریه معرفی می نماید.

11- در مقالات ارسالی، فرمت و قلم های مورد استفاده مطابق صفحه پیوست تنظیم گردد.

12- شکلها و جداول در ابتدا یا انتهای صفحه آورده شود و از قراردادن شکل و جدول بین متن خودداری گردد.

 

ب - مشخصات بخش های مختلف مقالات :

1- برگ شناسه: شامل عنوان مقاله، نام، نام خانوادگی، مرتبه علمی، نشانی کامل و شماره تلفن نویسنده (نویسندگان) باشد که به فارسی و انگلیسی در صفحه ای جداگانه نوشته شده و در جای دیگری از مقاله آورده نشود. آدرس پست الکترونیکی نویسنده عهده دار مکاتبات، در ذیل نام ایشان ارائه شود.

2- عنوان مقاله: حداکثر در 20 کلمه که معرف موضوع و هدف تحقیق باشد.

3- چکیده فارسی: فشرده گویایی از مقاله، حداقل 150 و حداکثر در 250 کلمه که حاوی، هدف های پژوهش، مواد و روش کار و نتایج آن باشد و به صورت یک ستونه به رشته تحریر درآید.

4- کلید واژه ها: واژه های مهم فارسی مقاله (در عنوان نیامده باشند) در ابتدای مقاله و پس از چکیده، حداقل 3 و حداکثر در 7 کلمه به ترتیب اهمیت آورده شوند.

5- متن مقاله: بعد از کلید واژه ها در اولین صفحه مقاله به صورت دو ستونه شروع شود و تا قسمت منابع ادامه یابد. (به غیر از شکل ها و جداول)

6- مقدمه: شامل تعریف مسئله، اهمیت و توجیه انجام پژوهش، مروری بر کارهای مستند گذشته و هدف تحقیق حاضر باشد.

7- مواد و روش ها: شامل شرح کامل مواد، روش ها، وسائل و طرح آزمایشی به کار گرفته شده باشد. اگر این موارد از منابع دیگر اقتباس شده باشند، ذکر اصول کلی و مأخذ آنها کافی است.

8- نتایج و بحث: حاوی نتایج، توضیحات و بحث­های لازم در تجزیه و تحلیل اطلاعات به دست آمده باشد و همچنین نتایج به دست آمده با تحقیقات قبلی مقایسه شده باشد.

الف- جدول ها و شکل ها در متن مقاله و نزدیکترین محل بعد از مطلب مربوطه جای داده شوند. نوشته های داخل شکل ها و جداول به صورت انگلیسی ارائه شوند.

ب- جدول ها و شکل ها ی کمتر از یک صفحه کامل، در بالا یا پایین صفحه آورده شوند و به هیچ وجه در میان متن یک صفحه قرار نگیرد.

ج- عنوان هر جدول مختصر و گویای ارتباط عوامل مذکور در جدول با مطالب متن باشد.

د- عنوان هر جدول پس از کلمه جدول، شماره آن و خط تیره در بالای جدول ذکر گردد. عنوان شکل، عکس و کارهای ترسیمی به همین ترتیب در زیر آنها ذکر شود. عناوین شکل ها و جداول به دو زبان فارسی و انگلیسی مطابق فرمت نشریه تنظیم شوند.

ذ- اطلاعات یکسان در قالب جدول یا نمودار ارائه شوند.

ر- جداول، شکل ها و نمودار های گرفته شده از سایر منابع با ذکر منبع آورده شود.

ه- هر جدول با یک خط افقی از عنوان آن و سر جدول با یک خط افقی از متن جدا و در زیر متن جدول نیز یک خط افقی کشیده شود. در صورت لزوم می توان برای تقسیم سر جدول از خطوط افقی در داخل کادر سر جدول استفاده کرد. در متن جدول از خطوط عمودی یا افقی استفاده نگردد.

و- هر ستون جدول دارای عنوان و واحد مربوطه باشد. چنانچه تمام ارقام متن جدول دارای واحد یکسان باشند می‌توان واحد را در عنوان اصلی آن ذکر نمود.

ز- توضیحات اضافی عنوان و متن جدول به صورت زیر نویس جدول ارائه گردد و ارتباط آنها با جدول با استفاده از علائم مناسب در بالا ( برای اعداد، سمت راست و برای کلمات، سمت چپ ) به انگلیسی مشخص شود. نتایج بررسی های آماری با یکی از روش های علمی، در جدول منعکس شود.

ح- عکس ها و کارهای ترسیمی اصلی بوده و در اولین محل ممکن متن بعد از مطلب مربوطه ارائه شوند.

ی- عناوین و مطالب عکس ها خوانا و در صورت لزوم دارای واحد و مقیاس باشند. شکل های ترسیمی به صورت کامپیوتری و با نرم افزارهای متداول تحت ویندوز تهیه شده باشند.

ک- نتایج حاصل به قدر کافی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به هدف پژوهش و نتایج پژوهش‌های مشابه، مورد مقایسه، بحث و نتیجه گیری واقع شوند.

9- سپاسگزاری: لازم است نویسنده یا نویسندگان مقاله از سازمان ها یا ارگان های دولتی، خصوصی و یا افرادی که به صورت مادی و معنوی و یا به شکل در اختیار قرار دادن امکانات، اطلاعات و از این قبیل که در تکمیل مقاله استفاده شده است، در بخش سپاسگزاری به صورت فارسی و انگلیسی تشکر و قدردانی کنند.

10- منابع مورد استفاده در متن:  تمامی منابع مورد استفاده در متن به صورت لاتین و مطابق استاندارد هاروارد نوشته شوند. 

*** توجه شود منابع در متن مطابق جدول فوق و به صورت انگلیسی نوشته می شوند و دیگر نیازی به نوشتن آنها به صورت انگلیسی در پاورقی نمی باشد.***

11- منابع مورد استفاده در فهرست منابع:

تمامی منابع باید به صورت انگلیسی و مطابق با استاندارد Harvard نوشته شوند. لازم به ذکر است منابع مورد استفاده از مقالات فارسی نیز باید بر اساس همین استاندارد نوشته شوند که در این حالت به آخر منبع، (In Persian) اضافه می شود. قلم مورد استفاده در این قسمت  Time New Roman با اندازه 10 می باشد. (به قسمت هایی که به صورت ایتالیک می باشد توجه شود).

 

نحوه نوشتن منابع در انتهای مقاله بر اساس استاندارد Harvard

یک نفر نویسنده

Elsafi, S.H., 2014. Artificial neural networks (ANNs) for flood forecasting at Dongola Station in the River Nile, Sudan. Alexandria Engineering Journal, 53(3), pp.655-662.

دو نفر نویسنده

Kashefipour, S.M. and Falconer, R.A., 2002. Longitudinal dispersion coefficients in natural channels. Water Research, 36(6), pp.1596-1608.

بیشتر از دو نفر نویسنده

Kashefipour, S.M., Lin, B. and Falconer, R.A., 2006. Modelling the fate of faecal indicators in a coastal basin. Water Research, 40(7), pp.1413-1425.

Kashefipour, S.M., Lin, B., Harris, E. and Falconer, R.A., 2002. Hydro-environmental modelling for bathing water compliance of an estuarine basin. Water Research, 36(7), pp.1854-1868.

کتاب

Chanson, H., 2004. Hydraulics of open channel flow. Butterworth-Heinemann.

کنفرانس

Jafari, A., Ghomeshi, M., Bina, M. and Kashefipour, S.M., 2010. Physical modelling study of free and submerged flow on the obstructions in rivers with ten modes of transverse waves. In 8th International River Engineering Conference, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

گزارش

Stockstill, R.L., 1998. Innovative lock design, report 1, case study, New McAlpine Lock Filling and Emptying System, Ohio River, Kentucky. Technical Rep. INP-CHL, 1.

یک فصل از یک کتاب

Kashefipour, S.M. and Roshanfekr, A., 2012. Numerical modelling of heavy metals transport processes in riverine basins. In Numerical modelling. InTech.

نمونه ای برای یک منبع فارسی بر اساس استاندارد Harvard

Davoudi, L., Fathi Moghadam, M., Ahadiyan, J. and Kashefipour, S.M., 2016. The effect of costal forest on variations of broken wave force and inundation depth. Irrigation Sciences and Engineering, 40(1), pp.185-199. (In Persian).

با توجه به دستورالعمل ابلاغی مرکز ISC به نشریات، ضروری است نویسندگان در مقالات ارسالی از تاریخ 1402/07/15 به بعد شناسه منحصر به فرد DOI یا DOR یا هر دو را در انتهای ارجاعات هر مقاله به شرح زیر درج کنند.

Defina, A. and Susin, F.M., 2003. Hysteretic behavior of the flow under a vertical sluice gate. Physics of Fluids15(9), pp.2541-2548. doi: 10.1063/1.1596193.

 

 12- چکیده مبسوط

فایل اصل مقاله و فایل چکیده مبسوط باید بدون نام و عناوین نویسندگان و بعد از مقاله اصلی در صفحه جدید ارسال شود

- تعداد صفحات حداکثر سه صفحه

- تعداد کلمات حداقل 800 و حداکثر 1200 کلمه

- داشتن شکل و جدول بلامانع است

- چکیده مبسوط شامل موارد زیر است:

الف- کلمات کلیدی حداکثر 6 و حداقل 3

ب- مقدمه

ج- روش کار

د- نتایج و بحث

ذ- نتیجه گیری

ر- مراجع

ه- تقدیر و تشکر

  • نکته مهم: حتما از افرادی که آشنایی کامل به زبان انگلیسی دارند جهت کنترل نگارش استفاده شود. مقالاتی که چکیده مبسوط آنها از نظر نگارشی ضعیف باشند از مسیر داوری خارج می گردند.

 

فرمت و قلم های مورد استفاده در تهیه مقاله برای مجله علوم و مهندسی آبیاری

مقاله با استفاده از نرم افزارWord 2010  به بالا و به صورت دو ستونه با رعایت نکات زیر تهیه شود:

                                اندازه کاغذ  21 × 7/29 سانتی متر (قطع A4)

 

الف- حاشیه ها:

سمت راست                3       سانتی متر

سمت چپ                2/8       سانتی متر

بالا                               3       سانتی متر

پائین                         2/5       سانتی متر

ب- فاصله ها:

فاصله سطرها               single     

تو رفتگی برای متن     5/0     سانتی متر

 

ج- نوع و اندازه قلم ها:

 

 

"دریافت نمونه فایل مقاله فارسی، شناسه نویسندگان، چکیده مبسوط انگلیسی و راهنمای تصویری وارد کردن منابع مطابق استاندارد هاروارد"

         

 

"دریافت فرم تعهدنامه حق تکثیر و چاپ مقاله و فرم تعارض منافع"

 

فرم افشای تعارض منافع          فرم رعایت تعهد اخلاق نشر             فرم واگذاری حقوق مادی