اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

سعید برومند نسب

آبیاری وزهکشی استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست ، دانشگاه شهیدچمران اهواز.

boroomandscu.ac.ir

سردبیر

سید محمود کاشفی پور

سازه های آبی استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

kashefipourscu.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

علی محمد آخوندعلی

هیدرولوژی و منابع آب استاد گروه هیدرولوژی و منابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

aliakhscu.ac.ir

منوچهر حیدر پور

هیدرولیک استاد گروه آبیاری، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، ایران.

heidarcc.iut.ac.ir

استفانو پالیارا

هیدرولیک استاد گروه مهندسی عمران، دانشگاه پیزا،ایتالیا

stefano.pagliaraunipi.it

شاهرخ زند پارسا

آبیاری و زهکشی استاد بخش مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، ایران.

zandparsashirazu.ac.ir

مهدی قمشی

سازه های آبی استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز.

ghomeshiscu.ac.ir

لای سای هین

هیدرولیک دانشیار گروه مهندسی عمران، دانشکده مهندسی، دانشگاه مالایا،مالزی.

laishum.edu.my

عبدالمجید لیاقت

آبیاری و زهکشی استاد گروه آبیاری و آبادانی، دانشکده آب و خاک، دانشگاه تهران، ایران.

aliaghatut.ac.ir

عبد علی ناصری

آبیاری و زهکشی استاد گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست ، دانشگاه شهیدچمران اهواز .

abdalinaseriscu.ac.ir

رضا احمدیان

مهندسی محیط زیست گروه مهندسی عمران،دانشکده مهندسی، دانشگاه کاردیف، انگلستان

ahmadianrcardiff.ac.uk

محمد محمودیان شوشتری

عمران آب استاد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر، ایران.

m.mahmoodianiau-shoushtar.ac.ir

هِنک ریتزما

آبیاری و زهکشی دانشیارگروه مدیریت منابع آب، گروه علوم محیط زیست،دانشگاه واگنینگن و پژوهش، هلند

henk.ritzemawur.nl

مدیر داخلی

مهدی دریایی

سازه های آبی استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

m.daryaeescu.ac.ir

کارشناس نشریه

ندا یزدانی

علوم اجتماعی کارشناس نشریه

yazdani.nscu.ac.ir

ویراستار انگلیسی

امیر مشهدی

زبان شناسی کاربردی استادیار گروه زبان انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

mashhadi.scugmail.com