فرایند پذیرش مقالات

 

تمامی مقالات ارسالی به این مجله تحت دو فرآیند داوری مقدماتی بدون نام نویسنده و یا نویسندگان قرار خواهند گرفت. تصمیم دبیر تخصصی برای هر مقاله بر اساس بررسی اولیه سردبیر و ارجاعات توسط داوران متخصص خواهد بود. مدت زمان داوری ها بر اساس موضوع مقاله ممکن است متفاوت باشد. تمامی مقالاتی که به این مجله ارسال می شوند بایستی اصیل باشند، و می بایست تحت داوری برای مجله دیگری نبوده و یا قبلا بصورت کامل و یا مقطعی منتشر نشده باشد.