اهداف و چشم انداز

مجله علوم و مهندسی آبیاری یک فصلنامه علمی می باشد که نتایج حاصل از تحقیقات در تمامی موضوعات مربوط به مهندسی آب را پس از انجام داوری به صورت مقالات علمی  منتشر می نماید. هدف اصلی این مجله معرفی و انتشار جدیدترین دستاوردهای محققین به منظور ارتقا و تبادل علمی دانشجویان، متخصصین و اساتید دانشگاه در خصوص مسائل مربوط به مهندسی آب می باشد.

به طور مشخص، زمینه‌های تحقیقاتی مورد توجه مجله شامل موارد زیر است، ولی محدود به آن ها نمی‌شود:

- مهندسی آب

- آبیاری و زهکشی

- منابع آب

- سازه های آبی

- هیدرولیک رسوب

- محیط زیست آبی

- آبخیزداری

- هواشناسی

- هیدرولوژی

- آب های زیرزمینی

- اقتصاد آب