همکاری با اولین همایش ملی علوم و مهندسی محیط زیست در افق توسعه

به استحضار می رساند نشریه علوم و مهندسی آبیاری با اولین همایش ملی علوم و مهندسی محیط زیست در افق توسعه جهت چاپ مقالات تراز اول این همایش همکاری دارد. جهت دریافت محورهای همایش و ارسال مقالات به آدرس https://cese1.scu.ac.ir/ مراجعه نمایید.

تلفن دبیرخانه همایش: 09935852743

 

Caption