انتشار شماره زمستان 1399 به صورت تماما انگلیسی

بازدیدکنندگان گرامی

احتراما به استحضار می رساند بر اساس تصمیمات هیات تحریریه در راستای اهداف و پیشرفت هر چه بیشتر نشریه آخرین شماره این مجله ( 4-43) زمستان 1399 به صورت تماما انگلیسی جهت دسترسی علاقمندان در سامانه بارگذاری شد.

با آرزوی موفقیت و سلامتی

سید محمود کاشفی پور

سردبیر مجله علوم و مهندسی آبیاری