کلیدواژه‌ها = هندسه هیدرولیکی
ارایه مدل تحلیلی و تجربی تعیین روابط رژیم در رودخانه‌های آبرفتی

دوره 43، شماره 2، تیر 1399، صفحه 155-170

10.22055/jise.2018.23340.1658

مهسا محمودی؛ محمدرضا مجدزاده طباطبایی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


مدل تحلیلی روابط هندسه هیدرولیکی پیچان‌رودها با در نظر گرفتن جریان ثانویه

دوره 41، شماره 3، آبان 1397، صفحه 145-158

10.22055/jise.2017.17578.1271

مژگان شاه حسینی؛ محمد رضا مجدزاده طباطبایی؛ سید سعید موسوی ندوشنی


تعیین هندسه هیدرولیکی پایدار رودخانه‌های شنی با کناره‌های چسبنده

دوره 36، شماره 2، مرداد 1392، صفحه 37-46

مریم کرمی؛ محمدرضا کرمی مجدزاده طباطبایی