کلیدواژه‌ها = بستر زبر
بررسی نوسانات فشار در پرش هیدرولیکی بر روی بستر زبر

دوره 41، شماره 2، تیر 1397، صفحه 197-210

10.22055/jise.2018.13615

پرستو پارسامهر؛ داود فرسادی زاده؛ علی حسین زاده دلیر؛ محمد جواد نصر اصفهانی؛ اکرم عباسپور


بررسی آزمایشگاهی اثر بستر زبر بر عمق مزدوج نسبی پرش هیدرولیکی بر روی شیب معکوس

دوره 36، شماره 1، خرداد 1392، صفحه 89-101

پرستو پارسامهر؛ علی حسین زاده دلیر


بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان غلیظ بر روی سطوح زبر

دوره 35، شماره 1، خرداد 1391، صفحه 101-109

مهدی کاهه؛ مهدی قمشی؛ سیدحبیب موسوی جهرمی