تحلیل شدت و دوره بازگشت‌ خشکسالی در شرایط تغییر اقلیم آتی(مطالعه موردی: دشت دزفول- اندیمشک)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار گروه عمران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

3 استادیار گروه هیدرولوژی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

از مهم­ترین پیامدهای تغییر اقلیم می­توان به تأثیر بر خشکسالی­ها و منابع آب اشاره کرد. در این مقاله به بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر وضعیت خشکسالی دشت دزفول- اندیمشک با استفاده از شاخص بارش استاندارد پرداخته شده است. بدین منظور ابتدا خروجی چهار مدل گردش عمومی جو تحت سناریوی انتشارA2  برای دوره­ی 2084-2060، به کمک داده­های روزانه بارش در دوره­ی پایه (2009-1985) برای دو ایستگاه هواشناسی موجود در منطقه ریزمقیاس شدند. سپس با توجه به دوره رشد کشت غالب منطقه، شاخص استاندارد بارش شش ماهه در دوره­ی پایه و همچنین در دوره­ی آتی تحت هر چهار سناریوی اقلیمی به­دست آورده شد. نتایج نشان داد که به­طور کلی در دوره­ی آتی، تداوم خشکسالی­های شدید و خشکسالی­های ضعیف افزایش و تداوم خشکسالی­های با شدت متوسط کاهش می­یابد. بنابراین در طول دوره کشت محصول غالب، منطقه مواجه با خشکسالی های هواشناسی قابل توجهی در آینده خواهد بود که باید در برنامه­ریزی ها مد نظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Intensity and Return Period of Drought under Future Climate Change Scenarios In Dezful, Iran

نویسندگان [English]

  • Atiyeh Hoseinizade 1
  • Hesam Seyed Kaboli 2
  • Heidar Zarei 3
  • Ali Mohammad Akhond ALi 4
چکیده [English]

One of the most serious consequences of climate change is how it will affect droughts and water resources. This study aims at investigating the impact of climate change on droughts conditions in Dezfool-Andimesh Plain using the Standard Precipitation Index (SPI). To achieve this objective, output of four general circulation models (GCMs) under the A2 scenario were downscaled for two climate stations in the period of 2060-2084 compared to the baseline period (1985-2009). Regarding the dominant crop grown in the study area, a 6-month SPI for the baseline and future periods were estimated under the four GCM-scenarios. Results revealed that there is an increase in the duration of severe and mild droughts while there is a decrease in the duration of moderate droughts. This implies that droughts will be a concern in the future during the growing season (for the dominant crop) which should be considered in water resources management. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Drought
  • Standardized precipitation index
  • Dezful