بررسی آزمایشگاهی توپوگرافی بستر رسوبی در خم 90 درجه ملایم در حضور صفحات مثلثی متصل به ساحل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 دانشجوی دکتری سازه های آبی- دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

در مقاله حاضر صفحات متصل به ساحل مثلثی شکل با هدف معرفی روشی جدید برای کمک به افزایش پایداری ساحل و کاهش نرخ فرسایش در ساحل بیرونی خم مورد بررسی قرارگرفته است. آزمایش­ها در یک خم 90 درجه ملایم  با نسبت  شعاع قوس به عرض رودخانه برابر چهار انجام پذیرفت. تعداد نه صفحه متصل به ساحل مثلثی شکل در فاصله طولی ثابت 70 سانتی­متر معادل پنج برابر طول مؤثر صفحه و زاویه 20 درجه نسبت به ساحل بالادست برای انجام آزمایش­های اصلی و نه عدد صفحه متصل به ساحل مستطیلی شکل برای انجام آزمایش شاهد به کار رفت. آزمایش­های اصلی با اعداد فرود 24/0،26/0،29/0و32/0 و آزمایش شاهد با عدد فرود  26/0 انجام پذیرفت. نتایج نشان داد که با افزایش عدد فرود در هر مرحله عمق آبشستگی افزایش می­یابد. از مقایسه آزمایش­ها در حضور صفحات مثلثی و مستطیلی نیز مشخص شد که عمق آبشستگی صفحات مثلثی80 درصد کمتر از صفحات مستطیلی است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Investigation of Bed Topography of A 90 Degree Mild Bend With Triangular Vane Attached to The Bank

نویسندگان [English]

  • Pardis Badri 1
  • Mahmoud Shafaei Bejestan 2
  • Seyed Mahmoud Kashefi Pour 2
  • Mohammad Bahrami Yarahmadi 3
چکیده [English]

     In the present paper the Triangular Shape Vane (TSV) attached to the bank of a flume bend for the purpose of introducing a new measure for reducing bank erosion has been experimentally investigated. Tests carried out at 90-degree mild flume with ratio of radius to width equal to 4. For main tests, nine triangular vanes with fixed distance of 70cm equal to 5 times the effective vane length at angle of 20 degree to the upstream was attached to the outer bank and tested under four different flow conditions of which Froude number was equal to o.24, 0.26, 0.29 and 0.32. Tests also were carried out using regular Rectangular Shape Vanes(RSV) for Froude number equal to 0.26. At the end of each test, bed topography was measured. Plots of bed topography and longitude bed profile show that the scour hole at the noise of both vanes are developed with its maximum depth increases as the flow conditions is increased.  Comparison of the scour depth for both TSV and RSV proved that the scour depth for TSV are 80% less than the scour depth of RSV.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vane attached to the bank
  • 90° bend
  • Froude Number
  • Scour depth