بررسی تأثیر آب شور مغناطیسی شده بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه فلفل سبز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

2 دانشیار گروه آب دانشکده کشاورزی دانشگاه شهرکرد

چکیده

در مناطق خشک و نیمه خشک محدودیت دسترسی به منابع آب غیر شور برای تولیدات کشاورزی، باعث شده که آب ‏شور منبع بسیار مهمی برای آبیاری در این مناطق شود. گفته شده که با استفاده از فناوری مغناطیس و عبور آب شور از میدان مغناطیسی می‏توان به بهبود عملکرد محصول در شرایط شور کمک نمود. در این راستا به منظور بررسی تأثیر عبور آب شور از میدان مغناطیسی بر ویژگیهای رشد و اجزای عملکرد گیاه فلفل سبز، آزمایشی به صورت کرتهای خرد شده در قالب طرح پایه کاملاً تصادفی با شش تیمار و در سه تکرار در گلخانه‏ تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد در تابستان سال 1392 اجرا شد. تیمارها شاملدوسطح آب (مغناطیسی و غیر مغناطیسی) و شوری در سه سطح (3/0، 3/2،2/4 دسی زیمنس بر متر) بود. بررسی‌ها نشان داد که آب مغناطیسی باعث افزایش 12، 19 و 33 درصدی عملکرد کل میوه به ترتیب در آب آبیاری با شوری 3/0، 3/2 و 2/4 دسی زیمنس بر متر شد. همچنین نتایج نشان داد که همه اجزای عملکرد شامل وزن تر و خشک برگ، ساقه، ریشه و حجم ریشه در تیمار آب با شوری 3/0 دسی زیمنس بر متر دارای بیشترین مقادیر نسبت به دو تیمارشوری دیگر شد. آب مغناطیس باعث افزایش 15 و 11 درصدی در وزن تر ساقه در شوری 3/2 و 2/4 دسی زیمنس بر متر نسبت به سطوح غیر مغناطیس خود شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation the Effect of Magnetic Salt Water on Yield and Yield Components of Green Pepper

نویسندگان [English]

  • Marziye Mohammadian 1
  • Roh allah Fatahi 2
  • Mohammad Reza Nouri Emamzadei 2
چکیده [English]

     In arid and semi-arid regions due to restriction of access to fresh water resources for agricultural production, the major source of irrigation water is salt water. It was argued that the use of magnetic technology and salt water pass through a magnetic field can be helped to improve crop yield where salt water is used. In this regard to investigate effect of salt water passes through the magnetic field on the growth characteristics and yield components of green pepper, an experiment was conducted as completely randomized with split plot design by six treatments and three replications at University of Shahrekord in the summer of 2013. Treatments included two water levels (magnetic and non-magnetic) and salinity at three levels (0.3, 2.3 and 4.2 dS/m). The results showed that magnetic water increases of 12, 19 and 33 percent of the total fruit yield in irrigation water with salinity respectively 0.3, 2.3 and 4.2 dS/m. Also all yield components of the including fresh and dry weight of leaves, stems, roots and root volume of treated water with salinity of 0.3 dS/m highest values than the two others. Magnetic water increases 15 and 11 percent in the weight of stems in salinity of 2.3 and 4.2 dS/m than other non-magnetic levels of its.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salt Water
  • Magnetic water
  • Green pepper
  • Yield
  • Root