کاربرد همزمان معادله‌های گرین-آمپت و سنت- ونانت در تأثیر تلفات نفوذ بر روندیابی سیل در رودخانه‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سازه‌های آبی، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

     وقتی جریان سیلابی در یک رودخانه فصلی به راه می­افتد در اثر نفوذ از بستر و کناره­ها، حجم سیلاب کاهش می­یابد. این کاهش حجم سیلاب تلفات انتقال نامیده می­شود. به منظور تخمین تلفات نفوذ در این تحقیق مدلی کامپیوتری برای مقاطع نامنظم رودخانه‌ای تهیه شده است که در آن معادله­های دیفرانسیل جزئی سنت ونانت پس از خطی شدن، با روش تفاضل­های محدود حل می­شوند. برای برآورد تلفات انتقال رابطه گرین-آمپت در مدل مذکور با معادله­های جریان غیر ماندگار جفت شده است. پس از صحت سنجی مدل به برآورد مقدار تلفات نفوذ بعد از یک رخداد سیل 65 ساعته در بازه­ای از رودخانه قره­سو به­طول تقریبی 18 کیلومتر با 60 مقطع عرضی پرداخته شد. نتایج این شبیه سازی نشان داد که وقتی از رابطه گرین-آمپت برای محاسبه نفوذ استفاده می‌شود می­توان مقدار نفوذ را با دقت خوبی محاسبه نمود. با استفاده از این مدل مقدار تلفات انتقال بر اثر نفوذ در بازه مورد نظر 1400000 مترمکعب محاسبه گردید که حدود 75/2 درصد از حجم سیلاب ورودی به بازه می­باشد. همچنین با استفاده از این مدل مقدار عمق نفوذ تجمعی و شدت نفوذ در هر یک از مقاطع در طول مسیر رودخانه قابل محاسبه و برآورد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coupling Green-Ampt and Saint-Venant Equations for Estimating of Transmission Losses during Flood Routing in Rivers

نویسندگان [English]

  • Sabah Mohammadi 1
  • Rasoul Ghobadian 2
  • Seyed Mahmoud Kashefi Pour 3
چکیده [English]

Volume of flooding flow volume in ephemeral streams decreases due to evaporation as well as the channel wall and bed penetration. This process is known as transmission losses. In this study, a model is developed to estimate the transmission losses in irregular sections of rivers, in which a finite difference scheme is used to solve Saint-Venant equations. In this model, for estimating the transmission losses, the Green-Ampt equation is coupled with Saint-Venant equations. After verification of model, the transmission losses at Gharesoo river with 18 KM length and 60 cross sections after 65 hours flood event is evaluated. The results showed that the Green-Ampt equation can predict transmission losses with good accuracy. Using model the transmission losses equal to 1400000 cubic meters is computed which is 2.75% of input flood volume to the reach. Also this model is enabled to evaluate the infiltration rate and cumulative infiltration depth.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Transmission losses
  • Green-Ampt
  • Saint-Venant equations