مطالعه آزمایشگاهی سرعت پیشانی جریان غلیظ نمکی تحت تأثیر پوشش گیاهی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد منابع آب دانشگاه بیرجند

2 دانشیار گروه مهندسی عمران دانشگاه بیرجند

3 استادیار گروه مهندسی آب دانشگاه بیرجند

4 استادیار بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، اهواز، ایران

چکیده

جریان غلیظ از مهم­ترین عوامل در رسوب­گذاری است که باعث انتقال رسوبات به نزدیکی بدنه سد می­شود. لذا شناخت این جریان و عوامل مؤثر بر آن از نقطه­نظر کیفیت آب و پیش­بینی میزان آلودگی، حائز اهمیت است. پیش­بینی حرکت جریان غلیظ به­دلیل پیچیدگی اندازه­گیری آن، معمولاً به صورت آزمایشگاهی انجام شده ­است. در تحقیق حاضر، به بررسی تأثیر ارتفاع پوشش­گیاهی مصنوعی در کاهش سرعت پیشانی جریان غلیظ پرداخته­ شد. جریان غلیظ با چهار غلظت متفاوت وارد فلوم شد و پوشش­گیاهی تحت چهار ارتفاع و پنج تراکم مختلف در مسیر جریان قرار گرفت. اندازه­گیری سرعت در شش مقطع انجام گردید. تغییرات غلظت در راستای قائم در سه مقطع اندازه­گیری گردید. نتایج نشان داد که ارتفاع 2/0 متر و تراکم 4/1 درصد پوشش­گیاهی مؤثرین پوشش برای کاهش سرعت و غلظت پیشانی جریان می­باشد. همچنین ضریب کئولگان برای محاسبه سرعت در بستر صاف و بستر دارای پوشش­گیاهی ارائه شد و در نهایت رابطه­ای برای محاسبه سرعت در بستر دارای پوشش­گیاهی استخراج گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Study on Head of Saline Density Current Affecting by Vegetation

نویسندگان [English]

  • Atena Khalili 1
  • Abolfazl Akbar Poor 2
  • Hossein Khozeymeh-Nezhad 3
  • Peyman Varjavand 4
چکیده [English]

     Density currents are the most important transport mechanisms and deposition of sediments which causes sediments transportation to the near of dam body. Therefore, Studying of these flows and their affecting parameters are very important in terms of water quality and pollution prediction .According to density current complexity, experimental studies are typically used. In the present research, behavior of the saline density current forehead flowing over artificial vegetation was studied by conducting experiments. Density currents were entered into the flume with four different concentrations. Artificial vegetation was placed in the direction of the flow with four heights and five densities. Velocity and vertical concentration profile were measured in 6 and 3 longitudinal sections, respectively. The results showed that the most effective artificial vegetation density and height in this work can be concluded 1.4 percent and 0.2 meter, respectively. Keolegan coefficient is presented for velocity calculation of flows over smooth bed and bed with artificial vegetation, according to the vegetation density and height. Finally ,a relationship was provided to calculate the velocity of flows over the beds with artificial vegetation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Saline density current
  • Artificial vegetation
  • Head velocity
  • Concentration profile