بررسی ابعاد پیاز رطوبتی آبیاری قطره‌ای- نواری در اراضی شیبدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد‌یار دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

به‌ منظور بررسی اثر شیب روی ابعاد پیاز رطوبتی از یک منبع تغذیه خطی در اراضی شیبدار، تحقیقی در قالب طرح بلوک کامل تصادفی در سه تیمار و سه تکرار در پاییز 1393 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز، در خاکی با بافت سیلتی لوم با دو دبی شش و نه لیتر در ساعت در واحد طول نوار و به ازای سه شیب صفر، دو و پنج درصد انجام شد. پس از گذشت 24 ساعت از پایان زمان آبیاری، با ایجاد یک برش به‌صورت عمودی ابعاد پیاز رطوبتی اندازه‌گیری شد. نتایج حاصل از تحلیل‌های آماری نشان داد با افزایش دبی و شیب، عرض و عمق، مساحت و حجم خیس شده افزایش پیدا می‌کنند که این افزایش در سطح آماری یک درصد در اراضی با شیب دو و پنج درصد نسبت به زمین مسطح اختلاف معنی‌دار داشت. افزایش عرض خیس شده برای دبی شش و نه لیتر در ساعت در زمین با شیب دو درصد نسبت به زمین مسطح به ترتیب 10 و سه درصد و برای شیب پنج درصد، 20 و 13 درصد بود. افزایش عمق خیس شده برای دبی شش و نه لیتر در ساعت در زمین با شیب دو درصد نسبت به زمین مسطح، 5/12 و 17 درصد و برای شیب پنج درصد 25 و 35 درصد بود. افزایش مساحت برای دبی شش و نه لیتر در ساعت در زمین با شیب دو درصد نسبت به زمین مسطح، 24 و 28 درصد و برای شیب پنج درصد، 56 و 45 درصد بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of Wetting Pattern Dimensions in T-Tape Drip Irrigation on Sloping Lands

نویسندگان [English]

  • Ehsan Esmaeeli 1
  • Amir Soltani Mohammadi 2
  • Saeid Broomand nasab 3
چکیده [English]

In order to evaluate the effect of slope on wetting pattern using a linear water supply a study has been taken in research field during the fall of 2014, at Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran. In this research two flow rates 6 and 9 liters per hour per unit length, three slopes, including 0, 2 and 5 percent with three replications at the randomized block design were used. The soil texture was silt loam. The results of statistical analysis showed that with increasing discharge and slope, width and depth, area and volume soaked increases. The results showed these differences are significant in 1% level for 2 and 5 percent slopes compared to 0. Increase width soaked in for the rate of 6 liters per hour in slope of 2% with compared to a 0, 10 percent and for slope 5%, was 20 percent. Also the increase for width in the rate of 9 liters per hour respectively was 3 and 13 percent. Increase depth soaked in for the rate of 6 liters per hour in slope of 2% with compared to 0, 12.5 percent and the slope of 5%, was 25 percent. Also the increase for depth in the rate of 9 liters per hour respectively was 17 and 35 percent. Increase area in for the rate of 6 liters per hour in slope of 2% with compared to a 0, 24 percent and for slope 5%, was 56 percent and for flow rate of 9 liters per hour the increase for area, respectively was 28 and 45 percent.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • T-tape drip irrigation
  • Sloping lands
  • Wetting pattern