تأثیر استفاده از پساب گاوداری بر شاخص‌های رشد و عملکرد ذرت علوفه‌ای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

2 دانشیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

3 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.

4 استاد، گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

چکیده

امروزه به دلیل خشکسالی و کمبود آب، استفاده از آبهای با کیفیت پایین به ویژه فاضلاب که زمانی یک منبع آلودگی تلقی میگردید به عنوان منبعی سرشار از عناصر غذایی برای آبیاری گیاهان مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر کیفیت متفاوت آب آبیاری (پساب گاوداری و آب چاه) با روش آبیاری سطحی بر عملکرد ذرت علوفه‌ای رقم سینگل کراس 704 درتیرماه سال 1392 در مزرعه تحقیقاتی دانشگاه شهرکرد انجام شد. تیمارهای تحقیق شامل چهار نوع فاضلاب بود که از چهار  بخش گاوداری صنعتی سامان تهیه گردید و با درصد معین آب چاه مخلوط شد. شاخص‌های رشد و عملکرد نظیر ارتفاع بوته، قطر ساقه، وزن تر و وزن خشک اندام هوایی و درصد ماده‌ی خشک اندازه گیری شد. نتایج نشان داد که تیمار DEshir به ترتیب شاخص های ذکر شده 63/148، 29/2، 01/308، 14/80 و 05/28 بیشترین میانگین و تیمار DEsep به ترتیب 75/74، 63/1،1/117، 50/17 و 84/10 کمترین میانگین را داشته است. نتایج این پژوهش حاکی از تأثیر انکارپذیر کاربرد پساب گاوداری بر عملکرد گیاه می‌باشد و مؤید این نکته است که پساب گاوداری می‌تواند جایگزین مناسبی برای مواد مغذی کودهای شیمیایی باشد. در این تحقیق تیمار شاهد که فقط با استفاده از آب چاه آبیاری شده بود، به دلیل عدم تأمین مواد غذایی لازم از نظر عملکرد در سطح آماری پایینی نسبت به تیمارهای پساب گاوداری قرار داشت. به نظر می‌رسد که عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف موجود در پساب گاوداری و به خصوص نیتروژن نیتراتی موجب افزایش رشد طولی و قطری ساقه شده و در نتیجه میزان وزن تر و خشک اندام هوایی با مصرف فاضلاب گاوداری افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Dairy Effluent Reuse on Growth and Yield Indexes of Maize

نویسندگان [English]

  • Mina Nasiri 1
  • Sayyed-Hassan Tabatabaei 2
  • Mehdi Ghobadi nia 3
  • Ali Reza Hosian Poor 4
2 Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran.
4 Professor, Department of Soil Science, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran
چکیده [English]

     Nowadays, due to drought and lack of water, using of low quality water have been addressed especially from wastewater that before was considered as a source of pollution. Now it considers as a source of nutrients for irrigation of plants. This study tried to investigate the effect of different quality of irrigation water mainly; dairy effluent farm and water wells (W) as control with surface irrigation methods on the performance of maize 704 single cross in 2013 in Shahrekord University. In this study, treatments were effluent of four parts of Saman dairy industrial farms named DEsep, DEshir, DEkol, DEsalon. All growth and yield indexes was measured such as plant height, stem diameter, leaf numbers, wet and dry weight, number of ears per plant, number of kernels per corn and the percentage of dried treatment. The result shows that the mentioned parameters observed was maximum as 148.63, 2.29, 308.01, 80.14, and 28.05 in DEshir, respectively. It was minimum as 74.75, 1.63, 117.1, 17.50 and 10.84 in DEsep, respectively. The results show a significant effects of dairy effluent farm on plant yield, and it can conclude that dairy effluent farm can be a suitable alternative for chemical fertilizers. In this study, the controlled treatment (W) that was irrigated just by well water, because of the lack of nutrient supply, in terms of yield was lower than dairy effluent farm treatment. It seems that the macro and micro nutrients in dairy effluent farm, especially nitrogen can increase stem elongation and stem diameter. As a result, the wet and dry weight increase with the use of consumption of dairy effluent farm.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dairy effluent farm
  • Yield
  • Percentage of dried material
1-    افیونی م، رضایی نژاد ی. و ب. خیام باشی. 1377 . اثر لجن فاضلاب بر عملکرد و جذب فلزات سنگین به وسیله کاهو و اسفناج. مجله علم و فنون کشاورزری و منابع طبیعی، (2):30-19.
 
2-    علیزاده ا. 1375. استفاده از پساب تصفیه خانه‌‌های در آبیاری محصولات کشاورزی. هفته نامه شهر آب. انتشارات شرکت مهندسی آب و فاضلاب، 4: 72-55.
 
3-    علی محمدی ر. 1385 . استفاده مجدد از خروجی تصفیه خانه فاضلاب(پساب) در آبیاری اراضی بررسی تغییرات حاصله در خاک و گیاه. گزارش نهایی طرح تحقیقاتی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان تحقیقات و آموزش کشاورزی، مؤسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، شماره 798.
 
4-    نجفی، پ. 1383. مدل کامپیوتری تبخیر و تعرق گیاه مرجع با استفاده از روش اصلاح شده هارگریوز-سامانی در نقاط مختلف ایران. طرح پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان. اصفهان. ایران.
 
5-    Agrawal, S.K., 2002. Pollution management. Vol 4: Heavy metal pollution. A.P.H. Publication Company. New Delhi, 260pp.
 
6-    AL-Jaloud, A.A., Hussain, G., AL-Saati, A.J. and S. Karimulla. 1995. Effect of wastewater irrigation on mineral composition of corn and sorghum plants in a pot experiment. Journal of Plant Nutrition, 18:1677-1692.
 
7-    Ajmal, M. and A. U. Khan. 1983. Effect of sugar factory effluent on soil and crop plants. Environmental Pollution, 30:135-141.
 
8-    Asano, T. and A.D. Levine. 1996. Wastewater reclamation and reuse: Post, present and future. Journal of Water Science Technology, 33(10-11):1-14.
 
9-    Barau, R.B., Sheikh, R., Cort, R., Cooper, R. and D. Ryrie. 1987. Reclaimed water for irrigation of vegetables eaten raw. California Journal of Agricultural Science, 41(7-8):4-7.
 
10- Barkle, G.F., Stenger, R., Singleton, P. and L. Painter. 2000. Effect of regular irrigation with dairy farm effluent on soil organic matter and soil microbial biomass. Australian Journal of Soil Research, 38:1087–1097.
 
11- Fleming, R. J., Dean D. M. and M.E. Foran. 1990. Effect of manure spreading on tile drainage water quality. In: Proceedings of The Sixth International Symposium on Agricultural and Food Processing Wastes, pp 385–392, ASAE, St Joseph, Michigan, USA.
 
12- De Smet, P.A.G.M., Hansel, R. and R.F. Chandler. 1997. Adverse effects of herbal drugs berlin Springer-verlag,Berlin, Heidelberg, 165-180.
 
13- Gautam, D.D. and S.C. Bishnoi. 1990. Studies on the effects of urmul dairy effluents on soil characteristics and growth of wheat plant. Advances in Plant Science, 3:234-236.
 
14- Graeme, W. and F. Mckenzie. 2004. Effect of dairy effluent on DM yields and nutritive characteristics of perennial pasture in late spring and summer. Abstract 4th International Crop Science Congress Brisbane, Australia.
 
15- Hernandez, T., Moreno, J. and F. Costa. 1991. Influence of sewage sludge application on crop yield and heavy metal availability. Journal of Soil Science and Plant Nutrition, 37:201-210.
 
16- Jacobs, J. and G. Ward. 2006. Effect of dairy effluent on perennial pasture in late spring and summer. Agronomy, 34:57-62.
 
17-   Marecos do Monte, H. Silva e Sousa, M. and A. Silva Neves. 1989. Effects on soil and crops of irrigation with primary and secondary effluents. Water Science and Technology, 21:427-434.
 
18- Pandit, B.R., Prasanna, K.P.G. and M.R. Kumar. 1996. Effect of dairy effluent on seed germination, seedling growth and pigment of Pennisetum typhoids. Barm and Sorghum bicolor. L. Pollution Research, 15:103-106.
 
19- Sommerfield, T.G. and C. Chang. 1985. Changes in soil properties under annual application of feedlot manure and different tillage practices. Soil Science Society of America Journal, 49:983–988.
 
20- Willer, H.C., Karamanlis, X.N. and D.D. Schulte. 1999. Potential of closed water systems on dairy farms. Water Science and Technology Journal, 39:113–119.