برآورد پتانسیل رواناب بر اساس کاربرد سنجش از دور و GIS در حوضه آبریز خسروآباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی سابق کارشناسی ارشد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

3 دانشجوی سابق کارشناسیارشد، گروه آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده

رواناب یکی از پارامترهای مهم چرخه آبی طبیعت و مدیریت منابع آب حوضههای آبریز میباشد. در این تحقیق از تکنیکهای سنجش از
برای برآورد پتانسیل رواناب حوضه خسروآباد، واقع در استان همدان استفاده گردید. بدین منظور ابتدا لایه های موضوعی مختلفی GIS دور و
از قبیل نقشه های کاربری اراضی و پوشش گیاهی، مدل رقومی ارتفاع، شیب، نقشه گروه هیدرولوژیکی خاک و موقعیت زیرحوضههای منطقه
تهیه شدند. سپس با استفاده از لایههای اطلاعاتی تهیه شده، یک روش وزندهی جهت تعیین پتانسیل رواناب منطقه بکار گرفته شد.
همچنین به منظور بررسی تغییرات مکانی رواناب، پتانسیل برآورد شده در مناطق مختلف حوضه به چهار رده کم، متوسط، زیاد و خیلی زیاد
که برای سه وضعیت شرایط رطوبتی پیشین خاک (خشک، نرمال و مرطوب) تعیین شده بود، مورد مقایسه SCS طبقهبندی گردید و با روش
قرار گرفتند. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که روش وزنی قادر به برآوردی قابل قبول از توزیع مکانی رواناب میباشد و از این روش می-
توان جهت برآورد پتانسیل سیلخیزی به خصوص در هنگامی که کمبود دادهها وجود دارد، استفاده نمود. همچنین این نتایج نشان میدهند که
با افزایش رطوبت از وضعیت خشک به مرطوب، میزان شماره منحنی در حدود 30 درصد افزایش مییابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Runoff Potential Estimation Based on the RS and GIS Application in Khosro-Abad basin

نویسندگان [English]

  • Safar Marofi 1
  • Mojtaba Shadmani 2
  • Hosain Tabari 3
1 Associate Professor, Department of Irrigation, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Iran
2 Former MSc Student Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Iran 3- Former MSc Student
3 Former MSc Student Department of Irrigation and Drainage, Faculty of Agriculture, Bu-Ali Sina University, Iran
چکیده [English]

Runoff is one of the important parameters in hydrologic cycle and water resources management of
basins. In this research, Remote Sensing (RS) and Geographic Information System (GIS) techniques
were used for runoff potential estimation in Khosro-Abad watershed, located in the Hamedan region.
In this regard, first, the various thematic maps layers such as Digital Elevation Model (DEM), land
use and land cover, slope, soil hydrologic groups and sub-basins location were prepared. Then, based
on the prepared thematic layers, a weighting method was developed to runoff potential estimation of
the area. To spatial runoff variability investigating, the classifieds estimated runoff potential (low,
medium, high and extreme classes) was evaluated using the SCS method. The SCS method was
estimated based on three previous soil moisture conditions (dry, normal and wet). The results showed
that the weighting method is enable to runoff potential estimation. This method can be proposed for
runoff potential estimation especially in the cases that the needed data were missed. The results also
showed that with the previous soil moisture increasing (from dry to wet conditions), the CN increase
about 30%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • rainfall
  • Runoff
  • Previous soil moisture
  • GIS