اثر توأم تنش شوری و خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی در شرایط مزرعهای

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

2 استاد گروه آبیاری و آبادانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج، دانشگاه تهران

چکیده

تنش شوری و خشکی یکی از مشکلات تولید فراوردههای کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا و به ویژه مناطق خشک و نیمه
خشک است. لذا این تحقیق به منظور بررسی اثر توآمان تنش شوری و خشکی بر عملکرد و اجزای عملکرد گوجه فرنگی (رقم
جهت به کارگیری در برنامه ریزی مدیریت آبیاری در منطقه کرج اجرا شد. آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب (Super Strain B
طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار شامل دو فاکتور شوری و آب آبیاری اعمال شد. چهار سطح شوری آب آبیاری شامل
،W دسی زیمنس بر متر و سه سطح آب آبیاری شامل آبیاری کامل ( 100 نیاز آبی) = 1 S4= و 12 S3=8 ،S2=4 ،S1=0/ (آب شرب) 7
بود که در یک خاک با بافت شنی لومی اعمال شدند. نتایج نشان داد که با افزایش شوری و تنش W3 = %50W و 1 W2 = %75W1
و حداقل آن W1S 3 کیلو گرم در متر مربع) مربوط به تیمار 1 / خشکی، مقدار عملکرد محصول کاهش یافت و حداکثر عملکرد ( 91
بود. شوری، کمآبیاری و اثر متقابل شوری و کمآبیاری بر وزن خشک اندام W3S 0/789 کیلو گرم در متر مربع) مربوط به تیمار 4 )
هوایی، طول ریشه و تبخیر و تعرق گوجه فرنگی در سطح یک درصد اثر معنیدار داشت اما بر تعداد میوه اثر معنیدار نداشت.
W3S بیشترین و تیمار 4 W1S همچنین اثر متقابل شوری و کمآبیاری بر ارتفاع گیاه و وزن خشک گیاه اثر معنیدار نداشت. تیمار 1
کمترین رشد رویشی را در طول فصل رشد داشتند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simultaneous Effect of Deficit Irrigation and Salinity on Yield and Yield Components of Tomato under Field Conditions

نویسندگان [English]

  • Masoud Mohammadi 1
  • Abdol Majid Liaghat 2
  • Hosein Molavi 1
1 MSc Student of Irrigation and Reclamation Engineering Department Tehran University, Iran
2 Professor of Irrigation and Reclamation Engineering Department Tehran University, Iran
چکیده [English]

Salt and drought stress is one of the main problems of Agricultural production in many parts of
the world, especially in arid and semi-arid area. Therefore, this study was conducted to investigate
the effect of both stresses (individually and simultaneously) on yield and yield component of tomato
(Super Strain B) in order to program irrigation management in Karaj. The experiment was carried out
as Factorial on base of complete randomized design with three replicates including two factors:
Salinity and irrigation water. Salinity and irrigation water factors consisted of four levels (S1=0.7,
S2=4, S3=8 and S4=12 dS/m) and three levels (W1=100, W2=75 and W3=50 percent of water
requirement), respectively. The soil texture was sandy loam. The results of this study showed that the
yield production reduced by increasing salinity and drought stresses. The maximum yield (240.7 g)
was corresponded to W1S1 treatment and the minimum yield (48.58 g) was corresponded to W3S4
treatment. Salinity, deficit irrigation and their interaction had significant effect (p<0.01) on dry
weight, root length and tomato evapotranspiration, but they did not have any significant effect on the
number of fruits. The combined impact of salinity and deficit irrigation did not have any significant
effect on plant height and dry weigh.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salinity and drought stress
  • tomatoes
  • Yield