تأثیر پدیده جزیره گرمایی بر تغییر اقلیم محلی درکلان شهر اهواز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد بازنشسته گروه هیدرولوژی و منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

توسعه افقی و عمودی شهرها و روند رو به رشد فعالیتهای صنعتی در آنها منجر به تغییرات زیادی در خصوصیات فیزیکی سطح
زمین، انرژی آزاد شده، آلودگی هوا، دما و درنتیجه سبب تغییر اقلیم محلی در کلان شهرها گردیده است. شهرها اغلب گرمتر از
محیط اطرافشان هستند. این پدیده به وسیله اختلاف معنی دار بین انرژی شهرها و حومه آن تعیین میشود. برای تعیین این
تغییرات در کلان شهر اهواز، دادههای هواشناسی ایستگاههای سینوپتیک اهواز و دزفول در طی یک دوره 44 ساله مورد بررسی و
3/375 و °C مطالعه قرار گرفتند. بررسی دادهها نشان داد که میانگین سالیانه دمای حداقل اهواز در 44 سال دارای روند افزایشی
0/077° ) است. این در حالی است که میانگین سالانه دمای حداقل دزفول فاقد تغییر بود. نتایج روند افزایشی C/1yr) در یک سال
دما در اهواز نسبت به دزفول روند فزاینده را نشان میدهد که ناشی از اثر جزیره گرمایی شهر اهواز و حاکی از عدم توسعه یافتگی
4/14 و در یک °C شهر دزفول در گذر زمان میباشد. بیشترین میزان افزایش میانگین ماهانهی دمای حداقل اهواز در 44 سال
0/047 ) درماه اسفند است. °C/1yr) 2/07 و در یک سال °C 0/094° ) در ماه آذر و کمترین مقدار آن در 44 سال C/1yr) سال
معمولاً وسعت و گسترش شهر مؤثرترین عامل در شدت جزیره گرمایی شناخته میشود و از عوامل مهمی که سبب افزایش شدت
اثر جزیره گرمایی و در نتیجه تغییر اقلیم محلی در کلان شهرها گردیده، رشد جمعیت میباشد و جمعیت را به عنوان پارامتری که
بیانگر اندازه شهر است در نظر

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Heat Island Phenomenon on the Local Climate Change in Ahwaz Metropolis

نویسندگان [English]

  • Saeid Shokri koochak 1
  • Abdol Karim Behnia 2
1 MSc Student, Department of Water Resource Engineering, Shahid Chamran University of Ahwaz, Iran
2 Retired Professor, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Vertical and horizontal extension of cities and growing trend of industrial activities in them has
resulted in wide changes on ground physical properties, released energy, air pollution, temperature
and as a result change of local climate in metropolises. Cities are often warmer than their
environment. This phenomenon is determined by the difference between cities’ energy and their
environment’s energy. Synoptic climatology data of Ahvaz and Dezfool in a 44- year period was
surveyed and studied to specify these changes in Ahvaz metropolis. The results showed that annual
average minimum temperature of Ahwaz in this period has a total increasing trend of 3.375 °C and
(0.077 °C/1yr) yearly, whereas the corresponding parameter was without any changes in Dezfool.
Temperature increasing trend in Ahwaz in comparison with Dezfool as indicated by the results which
is resulted by the heat island effect in Ahwaz and the lack of development of Dezfool with time. The
greatest increase rate of Ahwaz average minimum temperature is 4.14 °C and (0.094 °C/1yr) yearly in
Azar monthly in this period and the smallest is 2.07 °C and (0/047 °C/1yr) yearly in Esfand monthly.
Usually the extent and extension of the city are known as the most important factors in the severity of
heat island effect, and population growth is among the serious factors which cause the increase of its
severity and finally result in the change of local climate of metropolis. Population is considered as
parameter which is explanatory of city’s size. In this study, a relationship has been developed for the
average intensity of heat island effect in Ahwaz and the logarithm of population.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Hest island
  • local climate
  • Time series
  • increasing trend
  • Population Growth