تأثیر سطوح مختلف آب آبیاری بر رشد و عملکرد درخت پسته درشهرستان انار استان کرمان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو

2 دانشگاه شیراز

چکیده

درختان پستهنیازآبی نسبتاًزیادی دارند ولی نسبت به تنش کم آبی و شوری در مناطق خشکونیمهخشکایران خیلی مقاوم هستند. به علت محدودیتمنابعآبدرایران،ضرورتداردتا برای رسیدن به کمیت و کیفیت محصول ازکم آبیاری استفاده کرد. به منظورتعییناثر سطوح مختلف آب آبیاری بر رشد و عملکرد درخت پسته رقم اکبری،آزمایش هایی رویاین درختان واقع در  منطقه جوادیه شهرستان انار در استان کرمان طیسال های 1393و1394 انجام گرفت. این آزمایش ها درقالبطرحبلوک هایکامل تصادفی با تیمارهایی شامل 120، 100،  80، 60  و 40 درصد آبیاری معمول منطقه ( به ترتیب A ، B، C،D   وE  ) با 3 تکرار انجام گرفت. اثر تیمارهای مختلف بر شاخص های مهم رشد شامل درصد خندانی، درصد ریزش جوانه ها، تعداد جوانه های زایشی در هر درخت، شاخص سطح برگ و عملکرد پسته اندازه‌گیری گردید. به طور کلی، این نتایج نشان داد که درصد خندانی، تعداد جوانه های زایشی در هر درخت و عملکرد در تیمارهای  A ، B و C از نظر آماری با یکدیگر اختلاف معنی دار نداشتند و با کاهش یا افزایش مقدار آبیاری معمول منطقه به اندازه 20 درصد، هیچ تأثیری در درصد خندانی، تعداد جوانه های زایشی در هر درخت و مقدار عملکرد پسته حاصل نشد. علاوه بر این، بیشترین مقدار شاخص سطح برگ و درصد ریزش جوانه ها به ترتیب در تیمار های A و E  مشاهده گردید. با توجه به نتایج به دست آمده از این مطالعه، آبیاری با 80 درصد مقدار معمول منطقه (979 میلی متر در سال) به عنوان مناسب ترین تیمار کم آبیاری شناخته شد که می تواند کمترین تأثیر سوء را بر کمیت و کیفیت محصول پسته داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Irrigation Levels on The Growth and Yield of Pistachio in Anar City, Kerman Province

چکیده [English]

Pistachio is one of the most valuable agricultural products, and it has a special position among the agricultural products in Iran. Overall water use for Pistachio   is high relative   to other tree crops, but they are extremely tolerant to salinity and water shortage in arid and semiarid regions of Iran. Due to the high water requirements of pistachio trees, lack of water for proper production is one of the most important problems in Iran and due to the reduction of water resources and increased irrigated agricultural lands in Iran; it suffers from severe water deficits.
Phene et al. (1985) used irrigation treatments of 25, 50, 75, and 100% of standard evapotranspiration by trickle irrigation. Their results showed that pistachio yield and qualities profoundly decreased  in treatments of 25 and 50% of full irrigation and there were no significant differences of its yield and qualities among treatments of 75% and 100% of full irrigation.  They did not recommend full irrigation for pistachio trees. Goldhamer (1993) examined the effect of deficit irrigation on pistachio trees and showed that mature trees are resistant to water stress between the formation of the exterior shells until  the fast growth of their seed, so, irrigation could be reduced about 50%. Monastra et al. (1996) in an experiment used four drip irrigation regimes of 0, 25, 50, and 75% of standard evapotranspiration and showed that trunk diameter was significantly affected by irrigation water and volume and trunk section was the highest at treatment of 75% for  five to seven years after planting. Other researchers also found that deficit irrigation at a stage of plant growth  resulted in saving irrigation water in arid and semi-arid areas without any yield reduction  (Sedaghati and Hokmabadi, 2015; Memmi et al., 2016).
Because of limited water resources in Iran, it is required to use deficit irrigation for obtaining acceptable yield and quality of pistachio. The main objective of this research was to study  the deficit irrigation level of pistachio (Akbari cultivar) without decreasing quantity and quality of yield compared to conventional irrigation in the selected region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pistachio
  • irrigation
  • Yield
  • Kerman
  • Cultivar Akbari
1- حکم آبادی، ح. 1391. مدیریت باغ های پسته در فصل خواب. انجمن پسته ایران.
 
2- سالمی، ح. ر. و  ل. مشرف. 1385 .تأثیرات کم آبیاری بر خصوصیات کیفی و عملکرد ارقام ذرت دان های در منطقه اصفهان، مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی، 7 (26) : 84-71.
 
3- صداقتی، ن.، محمدی محمد آبادی، ا. و  س. ج. حسینی فرد. 1387. بررسی اثر رژیم های مختلف آبیاری بر روی زود خندانی پسته رقم اوحدی. نشریه پژوهش و سازندگی در زراعت و باغبانی، (78): 158-150.
 
4- عنابی میلانی، ا. 1381. ارزیابی تأثیر رژیم های آبیاری در اجزا عملکرد و کارآیی مصرف آب گندم در یک خاک شور.  مجله علوم خاک و آب، 16 (1) : 135-121.
 
5- فرشی، ع.ا. 1379. ارائه یک روش عملی برای بزنامه ریزی بهینه در کم آبیاری. خلاصه مقالات کارگاه فنی-آموزشی کم آبیاری، کمیته ملی آبیاری و زه کشی ایران، (36) :10 -9.
 
6- محمدی محمدآبادی، ا. علیپور، ح. و  ف. غفاری موفق. 1391. تاثیر سطوح مختلف نیتروژن و دور آبیاری بر صفات کمی و کیفی پسته در منطقه کرمان. مجله پژوهش های تولید گیاهی، 19 (1) :741-41.
 
 
7- Doster, M.A., and Michailides, T.J. 1995. The development of early split pistachio nuts and their contamination by molds, aflatoxins and insects. First international symposium on pistachio nut, 20-24 september 1994, Adana- Turkey. Acta Horticulture, 419: 359-364.
 
8- Doster, M.A., Michailides, T.J., Goldhamer, D.A. and D.P. Morgan. 2001. Insufficient spring insufficient spring irrigation increases abnormal splitting of pistachio nuts. Acta Horticulturae, 544: 195–199.
 
9- Gijón, M.C., Guerrero, J., Couceiro, J.F., and Moriana, A. 2009. Deficit irrigation without reducing yield or nut splitting in pistachio (Pistacia vera cv Kerman on Pistacia terebinthus L.). Agricultural Water Management, 96: 12-22.
 
10- Gijón, M.C., Gimenez, C., Perez-López, D., Guerrero, J., Couceiro, J.F.,  and Moriana, A. 2011. Water relations of pistachio (Pistacia vera L.) as affected by phenological stages and water regimes, Scientia Horticulture, 128: 415-422.
 
11- Goldhamer, D.A., Beede, R.H., Michailides, T.j., Salinas, M., and Doster, M.A. 2005. Effects of regulated deficit irrigation on splitting and nut quality at harvest (second year report).Annual Report Crop Year 2004-2005.
 
12- Goldhamer, D.A. 1993. Irrigation management. In: Ferguson, L.; Pistachio production (ed), pp. 71-81.
 
13- Khalafallah, A.A., and Abo-Ghalia, H.H. 2008. Effect of arbuscular mycorrhizal fungi on the metabolic products and activity of antioxidant system in wheat plants subjected to short-term water stress, followed by recovery at different growth stages. Journal of Applied Sciences Research, 4: 559-569.
 
14- Memmi, H., Gijón, M.C., Couceiro, J.F., and Pérez-López, D. 2016. Water stress thresholds for regulated deficit irrigation in pistachio trees: Rootstock influence and effects on yield quality. Agricultural Water Management, 164: 58-72.
 
15- Monastra, F., Avanzato, D., Martelli, S., and Dascanio, R. 1994. Pistachio trial under duffrent volume of irrigation in Italy. Acta Horticulture, 419: 249-252.
 
16- Monastra, F., Avazato, D., Matteli, S., and Dasciano, R.  1996. Experiment on irrigation pistachios at different irrigation rates. Rivista-di-Frutticoltura-e-di-ortofloricoltura, 58: 71-72.
 
17- Phene, R.C., Menezes, J.R., Goldhamer, D.A., Aitkens, J. Beede R., and Kjelgren, R. 1985. Irrigation scheduling of drip irrigated pistachios. Drip/Trickle Irrigation In Action, 2:805-810.
 
18- Sedaghati, N., and Alipour, H. 2005. The effect of different time of irrigation on occurrence of early split (ES) of pistachio Nuts. Acta Horticulture, 1: 582-586.
19- Sedaghati, N., and Hokmabadi, H. 2015. Optimizing pistachio irrigation management using the relationship between echo-physiological characteristics and water stress. Journal of Agricultural Science and Technology, 17: 189-200.