بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر در حذف نیترات از زهاب خروجی کشاورزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

2 استاد گروه مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

3 دانشیار گروه مهندسی بهداشت محیط و عضو مرکز تحقیقات فناوریهای زیست محیطی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز،ایران.

چکیده

نیترات به عنوان یکی از منابع غیر متمرکز آلودگی محیط زیست در زهاب‌های کشاورزی ناشی از مصرف بیش از حد کود می‌باشد. در این مطالعه کارایی جاذب طبیعی باگاس نیشکر برای حذف نیترات محلول در زهاب کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. کارایی حذف نیترات از زهاب کشاورزی توسط الیاف باگاس نیشکر در گستره قطر ذرات 105-1000 میکرومتر، غلظت اولیه نیترات 120-6 میلی‌گرم بر لیتر، بازه اسیدیته 10-4 و مدت زمان تعادل جذب 120-15 دقیقه بررسی گردید. آزمایش‌ها در محیط آزمایشگاهی روی زهاب‌های مصنوعی و با پیروی از روش تحلیل آزمایش‌های تاگوچی توسط نرم افزار مینی‌تب انجام و میزان نیترات حذف شده از زهاب توسط دستگاه اسپکتروفتومتر با طول موج 275 نانومتر اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که، میزان جذب نیترات توسط جاذب باگاس نیشکر در پارامترهای مورد مطالعه، برای قطر ذرات باگاس 210 میکرومتر ، غلظت اولیه نیترات 60 میلی‌گرم بر لیتر،  اسیدیته برابر با 4 و مدت زمان تعادل جذب 60 دقیقه در میان سایر سطوح این پارامترها از حداکثر ممکن برخوردار بوده و بازده جذب 60 درصد برآورد گردید، لذا این سطوح به عنوان بهترین سطوح در حذف نیترات از محلول آبی توسط جاذب باگاس نیشکر معرفی می‌گردند. تحلیل داده‌ها نشان داد، غلظت اولیه نیترات اثر بیشتری بر واکنش جذب توسط جاذب داشته و زمان تعادل جذب از کمترین اثر برخوردار بوده است. شواهد نشان می‌دهد که با افزایش غلظت نیترات، زمان تعادل جذب  هم‌چنین کاهش اسیدیته محیط جذب و قطر ذرات جاذب تا یک حد مشخص میزان جذب و حذف نیترات توسط جاذب باگاس نیشکر افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of the Sugarcane Bagasse Adsorbent Efficiency For Nitrate Removal from Agricultural Outflow Drainage

نویسندگان [English]

  • Milad Hashemi 1
  • Abed Ali Naseri 2
  • Afshin Takdastan 3
1 Ph.D. Student of Irrigation and Drainage Department, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
2 Professor of Irrigation and Drainage Department, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
3 Associate Professor of Environmental Technolohies Research Center, Ahvaz, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Nitrate is a non-concentrated source of environmental pollution caused by fertilizer overdose in agricultural wastewater. These poisonous compounds are accumulated in aquatics tissues specially fishes and affect their reproduction and procreation ability.  Generally, to eliminate nitrate from urban, agricultural, and industrial wastewater using of physical, chemical and biological methods is very complicated and expensive at industrial scales. Surface absorption method is one of the useful methods for removing nitrate compounds. Due to the high cost of activated carbon, researchers have always been searching for a more economic method alternatively to remove nitrate. Bagasse is one of the wastages of sugarcane industry which contains some amounts of cellulose, pentosane and lignin. In this research, efficiency of sugarcane bagasse absorbent for nitrate removal from agricultural drainage have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sugarcane Bagasse
  • Taguchi method
  • Agricultural drainage
  • nitrate
1-    ایمان‌دل، ک.، فرشاد، ع. و م. لیلی. 1379. روند فزونی غلظت نیترات در آب چاه‌های آبخوان غرب تهران. مجله بهداشت ایران، 23 (4-1): 208-196.
 
2-    بی‌نام. 1376. ویژگی‌های آب آشامیدنی. مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، استاندارد شماره 1053، چاپ چهارم و پنجم، کمیسیون استاندارد ویژگی‌های آب آشامیدنی.
 
3-    شریفات، الف. 1391. بررسی کارایی جاذب باگاس نیشکر در حذف کروم شش ظرفیتی از پساب صنعتی و تعیین ایزوترم و سینتیک جذب. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی محیط زیست گرایش آب و فاضلاب، دانشکده بهداشت محیط، دانشگاه جندی شاپور اهواز.
 
4-    فراستی، م. 1390. بررسی تاثیر نانو ساختار نی و پوشال نیشکر بر حذف نیترات از آبهای آلوده. رساله دکتری، رشته آبیاری زهکشی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز.
 
5-    فراستی، م.، عابدی کوپایی، ج.، برومندنسب، س. و ه. معاضد. 1391. تولید کربن فعال نی به منظور حذف کل جامدات محلول از آب آبیاری. مجله علوم و مهندسی آبیاری، 35 (2): 19-13
 
6-    عروجی، ن.، تکدستان، ا.، رئیسی، غ. و ا. پناه پور. 1395. بررسی میزان کارایی سیستم نانو فیلتراسیون در تصفیه آب شهری و حذف برخی از آلاینده ها در تصفیه خانه آب ملاثانی. مجله علوم و مهندسی آبیاری، 39 (4): 212-201
 
7-    معظمی، ح. 1388. تأثیر جاذب‌های طبیعی در میزان حذف مس از آب‌های آلوده. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، مهندسی عمران - محیط‌زیست، دانشگاه تربیت مدرس تهران.
 
8-    Anonymous. 1996. Guidelines for drinking water quality. 2nd Edition Volume 2, Health Criteria and Supporting Information. World Health Organization (WHO), 973 pages.
9-    Demiral, H. and G., Gunduzoglu. 2010. Removal of nitrate from aqueous solutions by activated carbon prepared from sugar beet bagasse. Bioresource Technology Journal, 101:1675-1680.
 
10- Gupta, V.K., Jain, C.K., Ali, I., Shahram, M., and V.K., Saini. 2003. Removal of cadmium and nickel from wastewater using bagasse fly ash-a sugar industry waste. Water Research Journal, 37(16):4038-4044.
 
11- Jackson, W.A., Asmussen, L.E., Hauser, E.W. and A.W., White. 1973. Nitrate in surface and subsurface flow from a small agricultural watershed. Environmental Quality Journal, 2:480-482.
 
12- Kumar, U. and M. Bandyopadhyay. 2006. Adsorption of cadmium from aqueous solution using pretreated rice husk. Bioresource Technology Journal, 97(1):104-109.
 
13- Mc Lay, C.D.A. 2001. Predicting groundwater nitrate concentrations in region of mixed agricultural landuse. Environmental Pollution Journal, 115(2):191-204.
 
14- Miura, A., Shiratani, E., Hamada, K., Hitomi, T., Yoshinaga, I. and T. Kubota. 2009. Removal of nutrient, organic matter and heavy metal from paddy drainage by charocal. Journal of Water and Environment Technology, 7 (1): 9-17
 
15- Mohammad, M., Maitra, S., Ahmad, N., Bustam, A., Sen, T. and B. Dutta. 2010. Metal ion removal from aqueous solution using physic seed hull. Hazardous Materials Journal, 179:363-372.
 
16- Montanher, S., Oliveira, E. and M. Rollemberg. 2005. Removal of metal ions from aqueous solutions by sorption onto rice bran. Hazardous Materials Journal, 117:207-211.
 
17- Orlando, U.S., Baes, A.U. and W. Nishijima. 2002. Preparation of agricultural residue anion exchangers and its nitrate maximum adsorption capacity. Bioresource Technology Journal, 48:1041-1046.
 
18- Qaiser, S., Saleemi, A. and M. Mahmood. 2007. Heavy metal uptake by agro based waste materials. Electronic Journal of Biotechnology, 10(3):409-416.
 
19- Rezaee, A., Godini, H., Dehestani, S. and A. Khavanin. 2008. Application of impregnated almond shell activated carbon by zinc nitrate removal from water, Iran. Journal of Environmental Health Science Engineering, 5: 125-130.
 
20- Shimura, R. 2002. Drinking-water nitrate, space station and its issues – focus on support technology on nitrate toxicity. Space Line Sciences: Biological Research and Space Radiation Advance in Space Research, 30(4):803-808.
 
19- Umesh, K., Garg, V.K., Kaur, M.P. and D. Sud. 2008. Removel of hexavalant chromium from aqueos solution by adsorption on tretad sugarcane bagasse using response surface methodological approach. Departeman of Chemistry, Sant Longowal Institute of Engineering and Technology, Longowol – 148106 (Punjab) India.