مطالعه آزمایشگاهی فرآیند خوددفنی لوله مستغرق روی بستر فرسایش‌پذیر در جریان دائمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای سازه های آبی ، پردیس بین الملل دانشگاه فردوسی مشهد.

2 استاد گروه مهندسی آب دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشیارگروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد .

چکیده

یکی از مسائل قابل توجه در اجرای پروژه‌های انتقال آب از طریق خطوط لوله در بسترهای فرسایش‌پذیر، ایجاد شرایط ایمن برای خط لوله اجرا شده است. مطالعات نشان می‌دهد که نصب صفحه‌ای به نام اسپویلر در بالای خط لوله واقع بر بستر فرسایش‌پذیر منجر به افزایش مقدار فرسایش در اطراف لوله و تحریک خوددفنی آن می‌شود. عموماً مطالعات درباره اسپویلر با لوله ثابت صورت پذیرفته است اما در واقعیت هنگامی که حفره آبشستگی زیر لوله به اندازه کافی عمیق شود لوله در اثر وزن شروع به پایین رفتن می‌کند، در این هنگام لوله به کف حفره آبشستگی رسیده و فرآیند فرسایش متوقف می‌شود و پس از آن خط لوله با شن و ماسه پوشیده می‌شود .دراین پژوهش به بررسی فرآیند خوددفنی لوله با جابجایی طبیعی در اثر وزن لوله پرداخته شد و مشخص گردید جابجایی لوله، عمق آبشستگی را تا50 درصد نسبت به لوله ثابت کاهش و  همچنین سبب تغییر پروفیل بستر می‌شود. با نصب اسپویلر روی لوله در بستر ریزدانه میانگین 40درصد و در بستر درشت دانه میانگین 90 درصد عمق دفن نسبت به حالت لوله صاف افزایش می‌‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study in Self-Burial Submerged Pipelines at Erodible Bed Under Steady Flow

نویسندگان [English]

  • Jafar Mehr Abadi 1
  • Bijhan Ghahreman 2
  • Kazem Esmaeili 3
1 PhD Candidate of Hydraulic Structure, International Campus of Ferdowsi University of Mashhad, Iran
2 Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran
3 Associate Professor, Department of Water Engineering, Faculty of Agriculture, Ferdowsi University of Mashhad, Iran.
چکیده [English]

Providing safe conditions for water pipelines or other fluids on erodible beds is an important issue in the field of hydraulic engineering. Studies show that the installation of a plate called Spoiler on top of the pipeline increases  the amount of the erosion around the pipe and its self burial stimulation. Most studies about spoiler have been done on a fixed pipe, but in reality, when the scouring hole underneath the pipe is deep enough, the pipe begins to lower as a result of the weight, at when the pipe reaches the bottom of the scour hole, the erosion process stops and then the pipe is covered with sand and buried. The self burial phenomenon has not been studied with the use of a spoiler in the case of actual displacement of the pipe, and due to the fact that the studied pipes have been fixed, the transitional and sedimentary phases have not been observed. Considering the role of pipe displacement in changing the scouring profile, the study of the spatial phenomenon of the pipe  during displacement and observing the actual effect of the spoiler on the self burial performance and its effective parameters are necessary. In this study, this phenomenon has been studied experimentally.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Scour
  • Submerged pipe
  • Spoiler
  • Self-burial
1-    زینلی، م. 1387. شبیه سازی عددی نیروهای هیدرودینامیکی موثر بر خطوط لوله موازی فراساحلی. پایان نامه کارشناسی ارشد، رشته مهندسی عمران ، دانشکده عمران، دانشگاه علم و صنعت.
 
2-    شفاعی بجستان، م. 1384. هیدرولیک رسوب. انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز.
 
3-    Bijker, E. W. and W.Leeuwestein. 1984. Interaction between pipelines and the seabed under the influence of waves and currents. Springer Netherlands. Seabed Mechanics, pp. 235-242.
4-Bijker, R. 2000. Achieving sub-sea pipeline burial and stability with spoilers. Pipeline & Gas Journal, 227 (4): 46.      
 
5-Breusers, H. N. C. and A.J. Raudkivi. 1991. Scouring. Hydraulic structure design manual No.2. International Association for Hydraulic Research, Balkema, Rotterdam, The Netherlands.
 
6-Chiew, Y. 1990. Mechanics of local scour around submarine pipelines. Journal of Hydraulic Engineering, 116(4): 515–529.
 
7-Chiew, Y. M. 1991. Flow around horizontal circular cylinder in shallow flows. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering. ASCE, 117(2): 120-135.
 
8- Chiew, Y.M. 1992. Effect of spoilers on scour at submarine pipelines. Journal of Hydraulic Engineering. ASCE, 118(9): 1311-1317.
 
9- Chiew Y. 1993. Effect of spoilers on wave-induced scour at submarine pipelines. Journal of Waterway, Port, Coastal, and Ocean Engineering. ASCE, 119(4): 417–429.
 
10-Cheng, L. and L.W. Chew. 2003. Modelling of flow around a near-bed pipeline with a spoiler. Ocean Engineering, 30(13): 1595-1611.
 
11- Ettema, R.1980. Scour at bridge piers. Report .No 216, University of Auckland, School of Engineering. New Zeland.
 
12- Fredsoe, J., Hansen, E.A., Mao,Y. and B.M. Sumer. 1988. Three-dimensional scour below pipelines. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering, 110: 373–379.
 
13-Hulsbergen, C. H. 1984. Stimulated self-burial of submarine pipelines. Proceedings of the 16th Offshore Technology Conference, Houston, Texas, pp. 171-178.
 
14- Hulsbergen, C. H. 1986. Spoilers for stimulated self-burial of submarine pipelines. Proceedings of the 18th Offshore Technology Conference, Houston, Texas, pp. 441-444.
 
15-Kjeldsen, S. P., Gjørsvik, O., Bringaker, K. G. and J. Jacobsen. 1973.  Local scour near offshore pipelines. Second International Port and Ocean Engineering under Arctic Conditions Conference, pp. 308-331.
 
16- Leeuwenstein, W. 1985. Natural self-burial of submarine pipelines. Ma TS – Stability of pipelines, scour and sedimentation. Coastal Engineering Group, Department of Civil Engineering, Delft University of Technology, Delft, The Netherlands.
 
17-Mellvil, B.W. 1997. Pier and abutment scour. Integrated approach. Journal of Hydraulic Engineering ASCE, 132(2): 125-136.
 
18- Raudkivi, A. and R. Ettema. 1983. Clear‐water scour at cylindrical piers. Journal of Hydraulic Engineering ASCE 109(3): 338-350.
 
19- Shan, D. Liu, Y. and Y. LI. 2015. Numerical simulation of submarine pipeline self-buried on sediment seabed. Advances in Petroleum Exploration and Development, 10(1): 44-50
 
20- Sumer, B.M. and J. Fredsøe. 1992. A review of wave/current-induced scour around pipelines. Proceeding of 23rdInt. Conference on Coastal Engineering. 217: 2839–2852.
 
21-Yang, L. P., Guo, Y. K., Shi, B., Kuang, C. P., Xu, W. L. and S. Cao. 2012. Study of scour around submarine pipeline with a rubber plate or rigid spoiler in wave conditions. ASCE Journal of Waterway, Port, Coastal and Ocean Engineering, 138 (6): 484–490.
 
22- Zhao, Z. H. and H. J. S. Fernando. 2008. Numerical modeling of a sagging pipeline using an eulerian two-phase model. Journal of Turbulence, 9: 1-20.