بررسی تجربی تأثیر استغراق آبشکن باندال لایک بر توپوگرافی بستردر قوس ۹۰ درجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد مهندسی رودخانه دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر.

2 استادیار گروه مهندسی رودخانه و سواحل دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

3 استاد سازه های آبی دانشکده علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استادیار دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

چکیده

یکی از روش­های حفاظت سواحل استفاده از آبشکن­ها می­باشد. باندال­لایک­ نوعی سازه­ی آبشکن است که به منظور بهبود عمق جریان برای کشتی­رانی در رودخانه­های آبرفتی احداث می­گردد. اینسازه نوع جدیدی از آبشکن است که به صورت ترکیبی از  آبشکن نفوذپذیر و نفوذناپذیر ساخته می­شود. در این تحقیق هدف، بررسی اثر استغراق آبشکن باندال­لایک بر توپوگرافی بستر
می­باشد. بدین منظور آبشکن باندال­لایک با سه نسبت استغراق (16/1، 65/1 و 15/2) و در شرایط هیدرولیکی متفاوت (اعداد فرود 22/0، 24/0، 26/0، 29/0) در فلومی با قوس ملایم 90 درجه و در شرایط مستغرق مورد آزمایش قرار گرفته است. نتایج این مطالعه نشان داد که با افزایش نسبت استغراق، آبشستگی اطراف سازه­ی باندال­لایک نیز افزایش می­یابد همچنین نتایج نشان می­دهد با افزایش اعداد فرود جریان و فرود دنسیمتریک حداکثر عمق آبشستگی افزایش می­یابد. بررسی حداکثر آبشستگی نشان می­دهد موقعیت آبشستگی با الگوی تنش برشی در قوس­های ملایم مطابقت دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Analysis of The Effect of Bandal-like Spur Dike Submergence on Bed Topography In 90 Degree Bend

نویسندگان [English]

  • Mohsen Jalili 1
  • Morteza Bakhtiyari 2
  • Seyed Mahmood Kashfipour 3
  • Nima Shehni Karam Zadeh 4
1 Graduate Master of Science of River Engineering, Khorramshahr University of Marine Science and Technology.
2 Assistant professor of marine structure Engineering department, Khorramshahr University of Marine Science and Technology
3 Professor of water science department, Shahid Chamran University of Ahvaz
4 Assistant professor of marine structure Engineering department, Khorramshahr University of Marine Science and Technology.
چکیده [English]

Spur dikes are one of the coastal protection methods. Bandal- like is a local type of spur dikes that would be constructed to improve the water depth for navigation in alluvial rivers. This is a new type of spur dike that is a combination of permeable and impermeable spur dike. The goal of this study was to investigation the effect of   Bandal-like spur dike submergence on bed topography. For this purpose, Bandal-like was tested with 3 submergence  ratios of (1/16,1/65,2/15) and different hydraulic conditions (0.22,0.235,0.26 and 0.29 Froud number) in mild  90 degree bend. The result show that by increasing of the  submergence ratio, scouring around Bandal-like increase too. Also, the results showed that by increasing of the Froude number and densiometric Froude number, the maximum scour depth increases too The investigation of the maximum scour showed that the location of scouring does not match the shear stress pattern in mild bends.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Bed topograohy
  • 90 Degree bend
  • Bandal-Like Spur Dike
  • Submergence
1-    عباس پور، م.،  واقفی، م. قدسیان، م. 1389 .بررسی اثر نسبت استغراق آبشکن­های  T  شکل مستقر در قوس 90 درجه  بر توپوگرافی بستر . نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه تربیت مدرس.
 
2-    فضلی، م. قدسیان، م. صالحی نیشابوری، س، ع، ا.1386. بررسی آبشستگی در اطراف آبشکن بسته در قوس. ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه شهرکرد، شهریور.
 
3-    فضلی، م. قدسیان، م.، و صالحی نیشابوری، س، ع، ا. 1388.تغییرات توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه در شرایط مختلف جریان. مجله فنی و مهندسی مدرس. 35: 144-123.
 
4-    مشکورنیا، ه..جراح زاده، ف. رامش، س و شفاعی بجستان، م1389 ..  بررسی تاثیر طول سازه ی آبشکن مستغرق بر میزان آبشستگی ساحل خارجی در قوس 90 درجه. نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران.
 
5-    یباره­پور،ا.، کاشفی پور،س.م. مقایسه توپوگرافی بستر برای سری آبشکن­های نفوذپذیر و نفوذناپذیر.مجله علوم و مهندسی آبیاری.دانشگاه شهید چمران اهواز.37(4):77-86.
 
6-    Azinfar, H.  Kells, J.A . 2007. Backwater effect due to a single spur dike. Canadian Journal of Civil Engineering, 34(1): 107-115.
 
7-    Elawady, E. Michiue,M and Hinokidani,O. 2001. Movable bed scour around submerged spur-dikes. Annual Journal of Hydralic Engineering, 45:373-378.
 
8-    -Keshavarzi, A. R. Valizadeh, M.and Ball, J. 2010. Experimental Study of the Effects of Submerged Dikes on the Energy and Momentum Coefficients in Compound Channel. Journal of Scientific Research, Engineering, 2(11): 855-862.
 
9-    Kuhnle, R. A. Alonso,V. and Shields. F.D.1999.Geometry of scour holes as associated with 90 degree spur dikes .Journal of Hydraulics Engineering, ASCE, 125 (9):972-978.
 
10- Masjedi, A. Peymani Foroushani, E. 2012. Reduction of Local Scour by Shape of Single Spur Dike in River Bend. 9th ISE conferrence, Vienna.
 
11- Rahman,M. Nakagawa, H. Khaleduzzaman, A. Ishigaki,T.M and Muto, Y. 2004. On the formation of stable river course. Annuals of Disaster Prevention Research Institute.Kyoto University. No. 47B,pp. 601-616.
 
12- Rahman,M.. Nakagawa, H. Khaleduzzaman, A. Ishigaki, T. M and Muto, Y. 2006. Prediction of local scour depth around Bandal-like structures, Annual Journal of Hydraulic Engineering, JSCE, 50: 163-168.
 
13- Teraguchi, H. Nakagawa, H. Kawaike, K. Baba, Y. and Zhang, H. 2010. Morphological Changes induced by River Training Structures: Bandal-like structures and Groins. Annuals of Disaster Prevention Research Institute, Kyoto University, 53B: 505-518.
 
14- Teraguchi, H. Nakagawa, H.and Kawaike, K. 2011. Effects of hydraulic structures on river morphological processes .International Journal of Sediment Research, 26: 283-303.
 
15- Zhang, H. Nakagawa, H. Baba, Y. Kawaike, K. Teraguchi, H.2010. Three dimensional flow around bandal- like structures. Annual. Journal of Hydraulic Engineering, JSCE, 54: 175-180.