اثر زاویه‌ی صفحه‌ی مثلثی شکاف‌دار متصل به ساحل بر توپوگرافی بستر در خم 90 درجه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز .

2 استادیار گروه سازه‌های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد بازنشسته‌ گروه عمران، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز.

چکیده

صفحات متصل به ساحل برای کنترل فرسایش دیواره‌ی رودخانه‌ها و سواحل به‌کار برده می‌شوند. دماغه‌ی صفحات همواره در معرض آبشستگی ناشی از برخورد جریان با سازه بوده است. عوامل مختلفی در کاهش آبشستگی موضعی مؤثر هستند. تحقیقات اخیر نشان داده است که صفحات مثلثی متصل به ساحل نقش مؤثری در کاهش آبشستگی موضعی حول دماغه‌ی خود ایفا نموده‌اند.در پژوهش حاضر به‌منظور بررسی اثر زاویه، صفحه‌ی مثلثی شکاف‌دار (مساحت شکاف= 10‌ درصد مساحت سطح مؤثر صفحه) در زوایای مختلف (23، 30، 40 و 60 درجه) در فلوم قوس‌دار کارگذاری شدند. آزمایش‌ها در شرایط هیدرولیکی متفاوت (اعداد فرود 287/0، 304/0 و 322/0) صورت پذیرفت. نتایج نشان داد بیشینه عمق آبشستگی به‌ترتیب در زوایای 23 و 40 درجه دارای کمترین و بیشترین مقدار بوده است. بیشینه ارتفاع پشته گذاریمتناسب با بیشینه عمق آبشستگی بوده است. با افزایش زاویه‌ی صفحه تا 40 درجه فاصله‌ی بیشینه عمق آبشستگی از ساحل بیرونی دورتر شده است و در زاویه‌ی 60 درجه به‌شدت کاهش یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The angular effect of the beach-bound triangular slotted plate on the bed topography at 90-degree bend

نویسندگان [English]

  • farshid amirsalari meymani 1
  • ahmad fathi 2
  • Mohammad Mahmoodian Shooshtari 3
1 M.Sc. Student, Water Structures Department, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz.
2 Assistant Professor Water Structures Department, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
3 Retaired Professor, Department of Civil, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz.
چکیده [English]

Beach-bound plates are used to control the erosion of the walls of rivers and beaches. The nose of the plates has always been subject to scour due to the flow  contact with the structure. Different factors are effective in reducing the scour. Recent research has shown that coastal and beach-bound triangular slotted panels have played an important role in reducing the scour around the nose. In this study, in order to investigate the effect of the angle, the triangular slab (slit area = 10% of the effective surface area of ​​the plate) was used at different angles of (23, 30, 40 and 60 degrees) in arched flume. Experiments were conducted under different hydraulic conditions (landing numbers 287/0, 304/0 and 322/0). The results showed that the maximum scour depth at the 23 and 40-degree angles was the lowest and the highest, respectively. The maximum stacking height is proportional to the maximum scour depth. By increasing of the angle of the plates  up to 40 degrees, the maximum scour depth is farther away from the outer curve and drops sharply at an angle of 60 degrees.
One of the issues in river engineering is erosion in the walls of rivers and coasts, due to the direct connection of the flow with the wall. The pattern of velocity distribution in the arc indicates the concentration of areas with maximum velocity in the lower arch and in the vicinity of the outer wall. Spoons are considered as protective structures that are used to reduce the erosion and improve the stabilization of the riverside wall. But, on the other hand, the location of the spillway in the flow path and the direct impact of the flow on the structure leads to local scouring around the nose of the spillway and, as a result, will eventually destroy the structure. It is noteworthy that the coastal triangular board of the modified state of the protective structures (in terms of appearance, degree of submergence, There is a gap in the page) for A. Judd minimum depth of scour around the nose page. . In a study by Boyan et al. (2010), in a single-seater survey of coastal triangles, the effective method for restoring river banks is to install these panels at low angles (20 and 30 degrees) and in the coastline. Therefore, due to the limited research done on the beach-bound plates, in a leading research with the installation of single-skeletal triangles attached to the coast at different angles, the angles of their placement on the topography of the bed in the 90-degree arc have been studied.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Slotted triangular vanes
  • Effect of angle
  • 90 Degree bend
1-  اهدایی، پ و س. م. کاشفی‌پور. 1393. بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه‌ و نفوذپذیری تک آبشکن روی ابعاد چاله‌ی آبشستگی در شرایط غیر مستغرق. علوم و مهندسی آبیاری (مجله ی علمی-پژوهشی)، 38(4): 24-15.
 
2- بادپا، ز.، پزین، س. ص و م. فضلی. 1394. بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه‌ی اتصال به ساحل و عدد فرود بر تغییرات توپرگرافی بستر حول آبشکن باز توری سنگی و مقایسه‌ی آن با آبشکن بسته در کانال مستقیم. چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، زاهدان.
 
3- بهرامی یاراحمدی، م. و م. شفاعی‌بجستان. 1393. تغییرات توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه با نصب آبشکن مثلثی شکل. مجله علمی پژوهشی عمران مدرس، 14(3): 175-165.
 
4- بی‌نام. 1388. راهنمای طراحی و نگهداری آبشکن‌های رودخانه‌ای. نشریه‌ی شماره‌ی 516، وزارت نیرو، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
 
5- عباس چناری، س و ح. ملکی. 1391. شبیه سازی سه بعدی الگوی جریان و گردابه‌ها‌ی اطراف آبشکن‌های L شکل نفوذناپذیر در پنج زاویه‌ی مختلف از نیمه اول قوس نیم‌دایره. یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران. دانشگاه ارومیه.
 
6- حسینی، م. 1394. تأثیر موقعیت شکاف در کاهش آبشستگی صفحه مثلثی مستغرق متصل به ساحل. پایان‌نامه کارشناسی ارشد عمران. دانشکده مهندسی علوم آب. دانشگاه شهید چمران هواز.
 
7- حسینی، م.، قدسیان، م و م. واقفی. 1391. بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه‌ی آبشکن‌های سری سرسپری بر تغییرات توپوگرافی بستر در مسیر مستقیم. یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشگاه ارومیه.
 
8- شاکر، ا و س.م. کاشفی‌پور. 1394. بررسی آزمایشگاهی تأثیر طول و زاویه‌ی قرارگیری آبشکن‌های مستطیلی بر توزیع سرعت و تنش برشی در قوس 90 درجه. علوم و مهندسی آبیاری (مجله علمی کشاورزی)، 38(3): 12-1.
 
9- شریعت‌زاده، ی.،  خسروی‌مشیزی، م. قدسیان، م و م. واقفی. 1390. بررسی آزمایشگاهی اثر زاویه‌ی قرارگیری آبشکن T شکل مستغرق نسبت به ساحل بر توپوگرافی بستر در قوس 90 درجه. چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
 
10- Bhuiyan, F., Hey, R. D. and P. R. Wormleaton. 2010. Bank-attached vanes for bank erosion control and restoration of river meanders.  Journal of Hydraulic Engineering, 136(9): 583-596.
 
11- Ezzeldin, M. M., Saafan, T. A., Rageh O. S. and L. M. Nejm. 2007. Local scour around spur dikes. Eleventh International Water Technology Conference, pp. 779-795.
 
12- Johnson, P. A., Hey, R. D., Tessier, M. and D. L. Rosgen. 2001. Use of vanes for control of
Scour at vertical wall abutments. Journal of Hydraulic Engineering, 127(90): 772–778.
 
13- Kuhnle, R. A., Alonso, C. V. and F. D. Shields. 2002. Local scour associated with spur dikes. Journal of Hydraulic Engineering, 125(9): 972-978.