اثر مقادیر آبیاری قطره‌ای تیپ و آبیاری سطحی برنامه ریزی شده بر عملکرد و بهره‌وری مصرف آب دو رقم هندوانه در خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارپژوهش بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران ص.پ.333،

2 استادیارپژوهش بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی صفی آباد، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، دزفول، ایران ص.پ.333

چکیده

یکی از راه‌های بهبود مدیریت مصرف آب آبیاری استفاده از روش‌ آبیاری قطره‌ای نواری در صیفی‌جات است. از این‌رو مطالعه حاضر با هدف بررسی سطوح مختلف نیاز خالص آبی به روش قطره‌ای بر عملکرد هندوانه و مقایسه آن با آبیاری جویچه‌ای، در سال‌های زراعی 1389و 1390 در منطقه خوزستان انجام شد. در این مطالعه سطوح مختلف 50، 75 ، 100 و 125درصد تأمین نیاز آبی به روش قطره‌ای (T50، T75، T100، T125) و آبیاری جویچه‌ای با تامین 100 درصد نیاز آبی (F100) روی دو رقم هندوانه به صورت کرت‌های یک‌بار خرد شده در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار مقایسه شدند. نتایج نشان داد که تیمار T125با 5/52 تن در هکتار بیشترین و تیمار T50 با 5/42 تن در هکتار کمترین عملکرد را داشت. بهره‌وری مصرف آب (WP) در روش و سطوح آبیاری قطره‌ای‌ اختلاف معنی‌داری در سطح 1% نشان داد. به طوری‌که WP در تیمارهایT50 و T75با مقادیر به ترتیب 1/17 و 7/13 بالاتر از تیمارهای T100 و T125با مقادیر 7/10 و 3/9 کیلوگرم بر مترمکعببود. حال آنکه اختلاف معنی‌داری بین عملکرد و WP دو رقم مشاهده نشد. نتایج کلی این مطالعه نشان داد که آبیاری قطره‌ای‌ با تامین 125درصد نیاز آبی برای کشت هندوانه در شرایط بدون محدودیت آب و 75 درصد نیاز آبی در شرایط محدودیت آب برای اراضی با بافت نیمه سنگین و شرایط اقلیمی مشابه با محل انجام این تحقیق قابل توصیه است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Tape Irrigation Levels and Scheduled Surface Irrigation on Yield and Irrigation Water use Productivity of two Watermelon Varieties in Khuzestan

نویسندگان [English]

  • Mohammad khorramian 1
  • Naser Zarifeenia 2
1 Assistant Professor Agricultural Engineering Research Department. Safiabad Agricultural Research and Education and Natural Resources Center, AREEO, Dezful, Iran. P.O.Box:333
2 Assistant Professor Seed and Plant Improvement Research Department. Safiabad Agricultural Research and Education and Natural Resources Center, AREEO, Dezful, Iran. . P.O.Box:333
چکیده [English]

Watermelon is one of the most important profitable vegetables in Khuzestan. A mild water stress helps watermelon to develop the root system. Water stress has a negative effect on the yield of watermelon but it increases the quality of the fruit. Watermelon is usually planted in mid-June and is irrigated in a furrow irrigation which, generally, has low application efficiency. The high amount of water consumption, especially in the early stages of growth, requires considering the drip irrigation method. Recently, using drip (tape) irrigation has become more common in Khuzestan. However, there is not enough information regarding the impact of pressurized irrigation systems on the performance of watermelon varieties. Therefore, the current research was conducted with the aim of evaluating tape irrigation levels on watermelon varieties in Northern Khouzestan.   

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tape irrigation
  • Irrigation water productivity
  • watermelon
  • Khuzestan
1-       Allen, R.G., Pereira, L.S., Raes, D. and Smith, M., 1998. Crop evapotranspiration-Guidelines for computing crop water requirements-FAO Irrigation and drainage paper 56. FAO, Rome300(9), p.D05109.
 
2-       Alizadeh, A., 2001. Principles and practices of trickle irrigation. Publication of Razavi450. (In Persian).
 
3-      Bang, H., Leskovar, D.I., Bender, D.A. and Crosby, K., 2004. Deficit irrigation impact on lycopene, soluble solids, firmness and yield of diploid and triploid watermelon in three distinct environments. The Journal of Horticultural Science and Biotechnology79(6), pp.885-890.
 
4-       Battikhi, A.M. and Ghawi, I., 1987. Muskmelon production under mulch and trickle irrigation in the Jordan Valley. HortScience (USA).156(4).
 
5-      Clark, G.A., Maynard, D.N. and Stanley, C.D., 1996. Drip-irrigation management for watermelon in a humid region. Applied Engineering in Agriculture12(3), pp.335-340.
 
6-      Dogan, E., Kirnak, H., Berekatoglu, K., Bilgel, L. and Surucu, A., 2008. Water stress imposed on muskmelon (Cucumis melo L.) with subsurface and surface drip irrigation systems under semi-arid climatic conditions. Irrigation Science26(2), pp.131-138.
 
7-      Erdem, Y. and Yuksel, A.N., 2003. Yield response of watermelon to irrigation shortage. Scientia Horticulturae98(4), pp.365-383.
 
8-      Hartz, T.K., 1997. Effects of drip irrigation scheduling on muskmelon yield and quality. Scientia Horticulturae69(1-2), pp.117-122.
 
9-      Kirnak, H. and Dogan, E., 2009. Effect of seasonal water stress imposed on drip irrigated second crop watermelon grown in semi-arid climatic conditions. Irrigation Science27(2), p.155.
 
10-   Mosavi Fazl, S.H., Alizadeh, A. and Astaraee, A.,1999. Effect of irrigation event and number of dripper in drip irrigation method on yield and quality of watermelon. In 9th Seminar of Iranian National Committee on Irrigation and Drainage. Tehran, Iran. (In Persian).
 
11-   Orta, A.H., Erdem, Y. and Erdem, T., 2003. Crop water stress index for watermelon. Scientia Horticulturae98(2), pp.121-130.
 
12-   Şimşek, M., Kaçıra, M. and Tonkaz, T., 2004. The effects of different drip irrigation regimes on watermelon [Citrullus lanatus (Thunb.)] yield and yield components under semi-arid climatic conditions. Australian Journal of Agricultural Research55(11), pp.1149-1157.
 
13-   Shmueli, M. and Goldberg, D., 1974. Sprinkle, furrow and trickle irrigation of muskemelon in an arid zone. HortScience. 6: 557-559.
 
14-   Srinivas, K., Hegde, D.M. and Havanagi, G.V., 1989. Irrigation studies on watermelon (Citrullus lanatus (Thunb) Matsum et Nakai). Irrigation Science10(4), pp.293-301.
 
15-   Xie, Z.K., Wang, Y.J., Wei, X.H. and Zhang, Z.S., 2006. Impacts of a gravel–sand mulch and supplemental drip irrigation on watermelon (Citrullus lanatus [Thunb.] Mats. & Nakai) root distribution and yield. Soil and Tillage Research89(1), pp.35-44.
 
16-   Yosefian, S. M. 1984. Comparison of watermelon varieties and their adaptability in Khuzestan climatic conditions. Safiabad Agricultural Research Center. Technical Rep., No.63/5. (In Persian).
دوره 41، شماره 1
اردیبهشت 1397
صفحه 73-84
  • تاریخ دریافت: 10 اسفند 1394
  • تاریخ بازنگری: 12 اردیبهشت 1395
  • تاریخ پذیرش: 02 آبان 1395
  • تاریخ انتشار: 01 اردیبهشت 1397