کاربرد شاخص خشکسالی مؤثر (EDI) برای بررسی دوره های خشکی (مطالعه موردی: ایستگاه های تبریز، بندر انزلی و زاهدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فارغ التحصیل کارشناسی ارشد مهندسی منابع آب از دانشگاه تبریز

2 دانشیار گروه مهندسی آب، دانشگاه تبریز.

چکیده

در این مطالعه، مشخصات خشکسالی ایستگاه­های تبریز، بندرانزلی و زاهدان طی دوره­ی آماری از سال آبی 31-1330 تا 91-1390 با استفاده از شاخص خشکسالی مؤثر (EDI) مورد بررسی قرار گرفت. در این مطالعه شاخص بارش مؤثر روزانه، با محاسبه­ی شاخص­های دیگر از قبیل میانگین بارش مؤثر روزانه (MEP) برای هر روز سال، مقدار تفاضل بارش مؤثر روزانه از میانگین بارش مؤثر (DEP)، مقادیر استاندارد شده­ی DEP (که با SEP نشان داده می­شود) و بارندگی مورد نیاز برای برگشت به شرایط نرمال (که با PRN نمایش داده می­شود)، به­دست آمد و در نهایت شاخص خشکسالی مؤثر (EDI) برای ایستگاه مورد مطالعه در کل دوره­ی آماری به­دست آمد. همچنین نمودار سری زمانی مربوط به پارامترهای محاسبه شده نیز رسم گردید.طبق نتایج به­دست آمده معلوم شد که سال­های آبی 87-1386، 87-1386 و 81-1380 به­ترتیب برای ایستگاه­های تبریز، بندر انزلی و زاهدان خشک­ترین سال آبی در طول دوره­ی آماری 60 ساله می­باشد. براساس تعداد روزهایی که در هر ایستگاه خشکسالی رخ داده است، می­توان نتیجه گرفت که ایستگاه­های بندرانزلی، تبریز و زاهدان به­ترتیب با 2407، 1517 و 1338روز خشک از کل دوره­ی آماری به­ترتیب تعداد در رتبه­های اول تا سوم جای گرفته­اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Application of Effective Drought Index (EDI) in Characterizing Drought Periods (Case study: Tabriz, Bandar Anzali, and Zahedan)

نویسندگان [English]

  • shiva Ekhtiari khajeh 1
  • Yagob Dinpashoh 2
1 M.S.c. graduate, Department of Water Engineering, University of Tabriz, Iran.
2 Associate Professor, Department of Water Engineering, University of Tabriz, Iran
چکیده [English]

Drought refers to a period of time when water shortage occurs and, therefore, the environment and human life are disrupted. Of course, depending on the regional considerations and the objectives of any research, drought can have different definitions since the lack of water in different regions is defined differently. Drought forecasting is almost impossible and is usually a phenomenon that progresses slowly. As a result, well-timed detection in the early stages makes it possible to reduce the adverse effects on different parts of the environment, agriculture, water resources, etc. Drought characteristics such as duration and severity can be determined by drought indices. Scientists have proposed various indexes to assess this phenomenon. Drought index is a useful tool to assess drought characteristics. Effective Drought Index (EDI) is a new methodwhich is based on the cumulative daily precipitation and uses a weighting method.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tabriz
  • Bandar Anzali
  • Zahedan
  • Drought
  • Effective Drought Index
1-    Akhtari, R., Mahdian, M.H. and Morid, S., 2007. Assessment of spatial analysis of SPI and EDI drought indices in Tehran province. Iran-Water Resources Research, 2(3), pp.27-38. (In Persian).
 
2-    Byun, H.R. and Wilhite, D.A., 1999. Objective quantification of drought severity and duration. Journal of Climate, 12(9), pp.2747-2756.
 
3-    Byun, H.R. and Kim, D.W., 2010. Comparing the effective drought index and the standardized precipitation index. Economics of drought and drought preparedness in a climate change context. López-Francos A.(comp.), López-Francos A.(collab.). Options Méditerranéennes. Sér. A. Séminaires Méditerranéens, (95), pp.85-89.
 
4-    Deo, R.C., Byun, H.R., Adamowski, J.F. and Begum, K., 2017. Application of effective drought index for quantification of meteorological drought events: a case study in Australia. Theoretical and Applied Climatology, 128(1-2), pp.359-379.
 
5-    Jain, V.K., Pandey, R.P., Jain, M.K. and Byun, H.R., 2015. Comparison of drought indices for appraisal of drought characteristics in the Ken River Basin. Weather and Climate Extremes, 8, pp.1-11.
 
6-    Kim, D.W., Byun, H.R. and Choi, K.S., 2009. Evaluation, modification, and application of the Effective Drought Index to 200-Year drought climatology of Seoul, Korea. Journal of Hydrology, 378(1-2), pp.1-12.
 
7-    Moggadasi, M. Paymozd, S. Morid, S., 2005. Monitoring Spatial Droughts of 1998-99 to 2001-02 in Tehran Province using the DI, SPI, EDI and GIS. Human Scineces Tarbiat Moddares University Press. 1(9): 197-215. (In Persian).
 
8-    Moggadasi, M. Morid, S. Ghaemi, H. and Samani, J. M.V., 2005. Daily Drought Monitoring, Tehran Province. Journal of Iranian Agriculture Science. 36(1): 51-62. (In Persian).
 
9-    Morid, S., Smakhtin, V. and Bagherzadeh, K., 2007. Drought forecasting using artificial neural networks and time series of drought indices. International Journal of Climatology, 27(15), pp.2103-2111.
 
10- Morid, S. and Paymozd, S., 2008. Comparison of Hydrological and Meteorological Methods for Daily Drought Monitoring: A Case Study, the 1998-2000 Drought Spell of Tehran, Iran. JWSS-Isfahan University of Technology, 11(42), pp.325-333. (In Persian).
 
11- Svoboda, M. and Fuchs, B., 2016. Handbook of Drought Indicators and Indices.
 
12- Wambua, R.M., Mutua, B.M. and Raude, J.M., 2014. Performance of Standardized Precipitation Index (SPI) and Effective Drought Index (EDI) in Drought forecasting using Artificial Neural Networks (ANNs) for upper Tana River basin, Kenya. Internafional Journal of Engineering Research & Technology, 3(11), pp.547-556.