بررسی تأثیر تغییر اقلیم بر جریان رودخانه با استفاده از مدل بارش-روانابIHACRES (مطالعه موردی: حوضه محمدآباد در استان گلستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.

2 مدیرگروه مهندسی آب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

3 دانشجوی دکتری مهندسی منابع آب، دانشگاه بیرجند.

چکیده

یکی از روش­های بررسی عکس­العمل حوضه­­های آبخیز به بارش­های محتمل، فرسایش و رسوبگذاری در مخازن استفاده از مدل‌های هیدرولوژیکی به عنوان ابزاری کارآمد برای شبیه­سازی فرآیندهای هیدرولوژیکی می‌باشد. تغییرات اقلیمی نیز در سال­های اخیر باعث دگرگونی وضعیت منابع آبی جهان و به تبع آن تغییر بر رواناب رودخانه­ها، محیط­زیست، آب شرب و کشاورزی شده است. از این­رو در این تحقیق تأثیر پدیده تغییر اقلیم بر رواناب سطحی حوضه آبریز محمدآباد استان گلستان در دوره 2040-2011 میلادی مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور ابتدا مدل بارش-روانابIHACRESبرای منطقه مورد مطالعه در دوره مشاهداتی (2010-1982) واسنجی گردید؛ سپس بر اساس نتایج مدلHadCM3تحت سناریوهایA1B، A2 و B1، مقادیر دما و بارش برای دوره آتی 2040-2011 با استفاده از مدلLAES-WG ریزمقیاس شده و به منظور شبیه­سازی رواناب حوضه به مدل  IHACRESمعرفی گردید. در تعیین ارزیابی مدل IHACRES از معیارهای عملکرد، شامل ضریب نش (NS)،ضریب تعیین (R2) و معیارهای خطای Bias و RMSE استفاده شد. نتایج نشان داد که مقادیر این معیارها توسط مدل در دوره واسنجی به ترتیب0/50، 0/50، 0/12 و 0/85 و در دوره صحت سنجی  0/49، 0/46، 0/11 و 0/95 می­­باشد. در نهایت نتایج حاصل از پیش­بینی رواناب در دوره­های اقلیمی آتی نشان می­دهد که مجموع متوسط تغییرات رواناب سالانه درازمدت در دوره 2040-2011 به میزان 72/1 مترمکعب بر ثانیه در سناریوی A1B ، 86/4 متر مکعب بر ثانیه در سناریوی A2 و 25/0 متر مکعب بر ثانیه در سناریوی B1 نسبت به دوره 2010-1982 کاهش خواهد یافت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Climate Change on River Flow Using IHACRES Rainfall-Runoff Model

نویسندگان [English]

  • Fariba Niromandfard 1
  • Mehdi Zakerinia 2
  • Behnaz Yazerloo 3
1 M.S graduate, Department of Water Engineering, University of Agricultural Sciences and Natural Resources.
2 Associate Professor of Water Engineering, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources
3 Ph.D. student of Water Resources Engineering, Birjand University
چکیده [English]

Since the importance of water in the durability and survival of life is clear to everyone, water issue has always been the focus of researchers and experts. Iran, having its own geographical and climatic location, has a small share of rainfall. Therefore, having an average annual rainfall of about 240 millimeters, one-third of the global average (860 millimeters), it is part of the dry and semi-arid climate (Alizadeh, 1997). Due to the lack of statistics, complexity of hydrological ecosystems and the impossibility of full recognition of the conditions in many catchment areas of the country, the use of methods that measure the amount of runoff from rainfall in non-statistical basins or those with incomplete statistics are of prime importance. One of these methods is the use of the capabilities of hydrological models in the simulation of hydrological processes which is one of the initial stages of water resources management and planning, and also the study of the hydrological effects of land use change and the way of exploitation of natural resources in a basin, where it is possible to simulate the hydrological processes, such as runoff, in the basins with complete statistics with the lowest cost and minimum time, and then use the information to estimate runoff in similar basins with no statistical data or incomplete statistics (Namdorost, 2002). LARS-WG5 is one of the generators of meteorological accidental data that is used to generate daily rainfall data, daily irradiance and maximum and minimum daily temperatures in a station under present and future climate conditions (Semenov and .Brooks., 1998). Zarghami et al (2001) reported a 2.3 degree increase in temperature and a 3 percent reduction in rainfall over the years 2020-2090 for East Azarbaijan province with the LRS-WG Exponential Meteorological Scale under the A1B, A2 and B1 scenarios using HADCM3 output.

کلیدواژه‌ها [English]

  • climate change
  • Hydrological Models
  • Scenario
  • LARS-WG Model
  • IHACRES Model
1-       Abushandi, E,E. and Broder, M. 2011. Application of IHACRES rainfall-runoff model to the Wadi Dhuliel arid catchment, Jordan. J. Water Clim. Change, 2, pp 56-71.
 
2-       Alizadeh, A.,1997.Principles of Applied Hydrology, Ninth Edition, Astan Quds Razavi Publishing Center. Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
3-       Babaeian, E., Nagafineik, Z., Zabolabasi, F., Habeibei, M,. Adab, H. and Malbisei, SH., 2009. Climate Change Assessment over Iran During 2010-2039 by Using Statistical Downscaling of ECHO- G Model, Journal of Geography and Development,16, pp. 135-152. (In Persian).
 
4-       Babaeian, E. and Nagafineik, Z., 2006. Introduction and evaluation of LARS-WG model for modeling meteorological parameters of Khorasan province, Journal of Nivar, 63, pp. 24-30. (In Persian).
 
5-       Croke, B.F.W. and Jakeman, A.J.2008.  Use of the IHACRES rainfall­­­-runoff model in arid and semi arid regions, pp 41-48, In: Wheatear, H.S.
 
6-       Croke, B.F.W. Andrews, F. Jakeman, A.J. Cuddy, S.M. and Luddy, A. 2005a. Redesign of the IHACRES rainfall runoff model. In: Proceedings of the 29th Hydrology and Water Resources Symposium. Engineers Australisa.
 
7-       Crook, B.F.W. Andrews, F. Spate, J. and Cuddy, S.M. 2005b. IHACRES User Guide. Technical Report 2005/19, second sd. ICAM, School of Resources, Environment and Society, The Australian National University, Canberra.pp 39.
 
8-       Hosseini, S.H., Ghorbani, M.A,. and Masah Bavani, A., 2015. Rainfall-runoff modeling in climate change conditions in order to predict future flows in the Sufichea area. Watershed Management Research Center , 6 (11), pp. 1-14. (In Persian).
 
9-       Kheyrfam, H., Mostafazadeh., R. and Sadeghi., H.R.,2012. Estimation of daily discharge using IHACRES model in some watersheds of Golestan province. Journal of Management of Watersheds, 7, pp. 114-127. (In Persian).
 
10-   Mahdizadeh, S., Meftahholaghi, M., Seyseghasemi, S. and Mosaedi, A., 2011. The Effect of Climate Change on Precipitation in Golestan Dam Basin. Journal of Soil and Water Research, 18(3), pp.117-132. (In Persian).
 
11-   Masah Bavani, A. and Ashofteh, P.S., 2010. Effect of deformation on maximum discharge (Case study: Aydoghmoosh watershed, East Azarbaijan province). Journal of Agricultural Science and Technology, Water and Soil Science, 53(14), pp. 25-39. (In Persian).
 
12-   Namdorost, J.,2002. Simulation of the effect of hydrological parameters on runoff runoff in some watersheds of Iran. Thesis Master. Watershed group. Faculty of Natural Resources and Naval Sciences. Tarbiat Modares University, P 44. (In Persian).
 
13-   Roshan, GH., Khoshakhlagh., F. and Azizi., GH., 2012. Appropriate model for atmospheric circulation of atmosphere for the estimation of Iran's temperature and precipitation values under global warming conditions. Geography and Development of the Tenth Year, 27, pp.19. (In Persian).
 
14-   Sadeghi, s.H., Ghasemiye, H. and Sadatinegad, S.j., 2015.Evaluation of the Efficiency of IHACRES Hydrological Model in Wet Areas (Case Study: Nervood Basin, Guilan). Journal of Soil and Water Sciences - Agricultural and Natural Resources Sciences and Technology, 73, pp. 73-83. (In Persian).
 
15-   Semenov, M.A. 2008. Simulation of extreme weather events by a stochastic weather generator. Climate Research, 35, pp 203-212.
 
16-   Semenov, M.A. and Brooks, R.J. 1998. Comparison of the WGEN and LARS-WG stochastic weather generators for diverse climates. Climate Research,10, pp 95-107.
17-   Sharifi, F., Safapor, SH. And Ayobzadeh, S.A.,2004. Evaluation of AWBM2002 Computer Modeling in Simulation of Hydrological Processes of Some Iranian Watersheds. Research and Construction , 36, pp. 35-42. (In Persian).
 
18-   Williams, A.G. 1991. Modeling future climates: From GCMs to statistical downscaling approaches, University of Toronto at Scarborough, p 56.
 
19-   Ye, W. Bates, B.C. Viney, N.R. Sivapalan, M. and Jakeman, A.J. 1997. Performance of Conceptual rainfall-Runoff Modeles in Low-Yielding Ephemeral Catchments. Water Resources Research. 33(1), pp 153-160.
 
20-   Zareei, M.,Habibnegad Roshan, M., Shahedi., K. and Ghanbari, M.R.,2010. Calibration and evaluation of the IHACRES hydrologic model for simulation of daily flow. Journal of Soil and Water (Agricultural Sciences and Technology), 25 (10), pp 104-114. (In Persian).
 
21-   Zareei, M.,Habibnegad Roshan, M., Shahedi., K. and Ghanbari, M.R.,2009. River Flow Simulation Using the IHACRES Rainfall-Runoff Model (Case Study: Kasilian Watershed). Iran Watershed Science and Engineering, 8(3), pp 11-20. (In Persian).
 
22-   Zarghami, M., Abdi, A., Babaeian, E., Hasanzadeh, Y. and Kanani, R.,2011.Effects of Climate Change in the Channels in the East of the Republic of Azerbaijan. In the Iranian press, Worldwide and Planetary Change, available online on June 30, 2011, pp. 30-6. (In Persian).