اثر طوقه مشبک بر آبشستگی موضعی پیرامون گروه پایه‌های استوانه‌ای پل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

مسئله‌ی آبشستگی پایه‌های پل چندین دهه است که مورد توجه متخصصان علم هیدرولیک بوده است. تاکنون روش‌های مختلفی به منظور مهار آبشستگی پیشنهاد گردیده که استفاده از طوقه مشبک یکی از این روش‌ها می‌باشد. در این تحقیق اثر حضور طوقه‌های مشبک بر آبشستگی گروه پایه‌های استوانه‌ای پل در شرایط جریان زلال بررسی گردید. بدین منظور از فلومی به طول 6 متر و عرض 73 سانتی‌متر استفاده شد و تأثیر طوقه با بازشدگی 0‌، 30‌، 50‌ و 70‌ درصد در ترازهای D5/0 بالای بستر (D قطر پایه می‌باشد) و روی بستر طی 9 آزمایش مورد بررسی قرار گرفت. در تراز روی بستر تمام طوقه‌ها از کارایی بالایی برخوردار بودند و طوقه 30‌ درصد مشبک توانست آبشستگی اطراف پایه اول را کاملاً کنترل نماید. در تراز D5/0 نیز طوقه 30‌ درصد مشبک، 58‌ درصد عمق آبشستگی را نسبت به حالت بدون طوقه کاهش داد، در حالی که کارایی طوقه‌های 0، 50 و 70 درصد مشبک در این تراز به ترتیب برابر 4، 0 و 15 درصد بود. به طور کلی با کاهش تراز طوقه بر کارایی آن افزوده گردید

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Effect of Netted Collar on Local Scouring around the Bridge Cylindrical Pile Groups

نویسنده [English]

  • nasrin bahrami
department of water structure engineering, faculty of water sciences engineering, sahahid chamran university of ahvaz, ahvaz, iran
چکیده [English]

The problem of scouring the piers of bridges which has attracted the attention of the specialists of
hydraulic sciences for decades. So far, various methods have been proposed to prevent scouring
that using netted collar is one of these methods. In this research, the effect of the presence of
netted collar on scouring of the bridge cylindrical pile group at clear flow conditions has been
investigated. For this purpose, a flume with length of 6m and width of 73cm was used and the
effect of the collars of 0, 30, 50 and 70 percentage of the netted was tested at the levels of 0.5D
above the bed (D is the pier diameter) and on the bedduring 9 experiments. On the bed level, all collars had high efficiency and the 30-percent of opening could to control the scour around the first pier
completly. At the level of 0.5D, the 30 percent netted collar reduced the scour depth by 58
percent, While the efficiency of 0, 50, and 70% Netted Collars at this level were 4, 0 and 15 percent, respectively. In general, with the reduction of collar level, efficiency was increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Local Scouring
  • Cylindrical Pile Group
  • Clear water
  • Netted Collar
  • Inhibition of Scouring

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 27 فروردین 1397
  • تاریخ بازنگری: 19 آبان 1397
  • تاریخ پذیرش: 06 آذر 1397
  • تاریخ انتشار: 23 اردیبهشت 1398