ارزیابی آلودگی فلزات سنگین و پهنه بندی کیفی رسوبات رودخانه قره سو با استفاده از شاخص های ارزیابی ریسک اکولوژیک و ژئوشیمیایی مولر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه محیط‌زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه ملایر

2 دانشجوی دکتری آمایش محیط‌زیست، دانشکدة منابع طبیعی و محیط‌زیست دانشگاه ملایر.

چکیده

 در اکوسیستم ­های آبی، رسوبات بهتر از ستون آب نشان­گر وضعیت محیط و منبع اصلی برای ذخیره‌ی آلاینده ­ها می‌باشد. در مطالعه حاضر برای بررسی آلودگی فلزات سنگین رودخانه قره ­سو، از رسوبات آن نمونه­ برداری و پس از هضم اسیدی نمونه ­ها، میزان عناصر با دستگاه جذب اتمی مورد سنجش قرار گرفت و با استفاده از شاخص ارزیابی ریسک اکولوژیک، شاخص ژئوشیمیایی مولر، پهنه ­بندی و تحلیل­ های آماری وضعیت آلودگی فلزات سنگین در رودخانه قره ­سو ارزیابی گردید. نتایج شاخص مولر نشان داد رسوبات رودخانه از نظر آلودگی به عنصرهای روی، سرب و کروم در طبقه غیر آلوده و از نظر آلودگی به فلز مس با درجه آلودگی یک، در طبقه از غیر آلوده تا آلودگی متوسط قرار می­ گیرد. هم­چنین رودخانه از نظر آلودگی فلزات سنگین در طبقه ریسک اکولوژیکی در خور ملاحظه قرار و احتمال آلودگی به مس و سرب در منطقه وجود دارد. در نهایت با توجه به نتایج آزمون دانکن و طبق نقشه پهنه ­بندی با درون­یابی لایه ­ها با دو روش کوکریجینگ و کریجینگ و تحلیل نقاط داغ هر کدام از عناصر مورد بررسی، بخش شرقی با عمده ­ترین کاربری ­های صنعتی، کشاورزی و شهری به­ عنوان آلوده ­ترین قسمت مشخص گردید که به­ منظور کنترل و جلوگیری از آلودگی بیشتر به تمهیدات کارامدی نیاز دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of heavy metals pollution and qualitative zonation Sediment of Qarasu River using the indicators of ecological and geochemical risk assessment of Muller

نویسندگان [English]

  • Samar Mortazavi 1
  • Ftemeh Mohammadyari 2
  • Maryam Ebrahimian 2
1 Assistant professor department of environment, faculty of Natural resources and environment, Malayer University
2 Ph. D. Student of Evaluation and land use planning, faculty of Natural resources and environment, Malayer University
چکیده [English]

In recent years, the accumulation of heavy metals in the environment mostly due to its adverse impact on human health and wildlife has become a main concern (Al-Yemni et al., 2011). Meanwhile, sediments are the main storing heavy metals accumulations and serve as tools for assessing the status of river pollution (Taghinia Hejabi et al., 2010). At the same time, to using geographic information systems and Geostatistic methods is desirable. Many studies have been conducted by researchers such as Mortazavi and Saberi nasab (2017) in Meiqan, and Islam et al. (2015) in the water and sediments of the Korotoa River in Bangladesh. The purpose of this study was to investigate the concentration of lead, zinc, copper and chrome metals in surface sediments of GharehSo River and zoning of sediments of the region with Potential Ecological Risk Index and Muller's Geo-accumulation Index.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Heavy metals
  • Sediment Quality
  • Interpolation
  • Ghareh Su River
1- Aghdar, H., Mohammadyari, F. and Basiri, R., 2016. Evaluation Groundwater quality parameters using GIS and Geostatistics (Case Study: Mehran Plain and Dehloran Ilam). Natural Environment, 69 (3), pp.597-616. (In Persian)
 
2- Ahmadali, K., Nickmehr, S. and Liaghat, A., 2008. Evaluation of kriging and cokriging methods for the estimation of deep soil acidity and salinity (case study: plains of Bokan). Iranian Journal of Water Research, 2, pp.55-64.
 
3- Akpan, I.O. and Thompson, E.A., 2013. Assessment of heavy metal contamination of sediments along the cross river channel in Cross River state, Nigeria. IOSR Journal of Environmental Science, Toxicology and Food Technology, 2(5), pp.20-28.
 
4- Al-Yemni, M.N., Sher, H., El-Sheikh, M.A. and Eid, E.M., 2011. Bioaccumulation of nutrient and heavy metals by Calotropis procera and Citrullus colocynthis and their potential use as contamination indicators. Scientific Research and Essays, 6(4), pp.966-976.
 
5- Bagheri, H., Darvish Bastami, K., Sharami, T. and Bagheri, Z., 2012. Evaluation of the distribution of heavy metals in Gorgan Gulf. Oceanography, 3 (11), pp.65-72. (In Persian)
 
6- Bayati, F., Modiri, S., Lak, R. and Saeedi, M., 2012. Environmental assessment of potentially toxic metals in sediments of the northwest of the Persian Gulf (Bushehr province). Thirty-first Earth Science Conference. Geological Survey of Iran. (In Persian)
 
7- Ghasem Pour, H. and Fataee, A., 2014. Investigation on the concentration of heavy metals (zinc, copper, iron, chromium and lead) in sediments and fishes of the species Squalies Cephalus and Copeata copeata of the Ghare Sou river. The First National Conference on Environmental Pollution with a Pure Land Area, Ardabil, the Society for the Purification of Life. (In Persian)
 
8- Hakanson, L., 1980. An ecological risk index for aquatic pollution control. A sedimentological approach. Water Research, 14(8), pp.975-1001.
 
9- Hasani Pak, A., 2006. Geostatistics, Third edition, Institute of Publications and Printing of Tehran University, 330 p. (In Persian)
 
10- Islam, M.S., Ahmed, M.K., Raknuzzaman, M., Habibullah-Al-Mamun, M. and Islam, M.K., 2015. Heavy metal pollution in surface water and sediment: a preliminary assessment of an urban river in a developing country. Ecological Indicators, 48, pp.282-291.
 
11- Jamshidi Zanjani, A. and Saeedi, M., 2013. Pollution and zoning of surface sediments of Anzali wetland based on the results of heavy metal pollution indexes. Ecology, 39 (4), pp.157-170. (In Persian)
 
12- Journel, A.G. and Huijbregts, C.J., 1987. Mining geostatistics. Academic press.
 
13- Karbasi, A. and Valovi, S. H., 2010. Determination of Heavy Metal Contamination in Bamdagh Wetland Sediments Using the Geochemical Index of Muller. Ecology, 36 (54), pp.1-10. (In Persian)
 
14- Khalilzadeh Poshtgel, M., Nikous, S., Mirbagheri, A. and Nori, M., 2016. Investigation of Pollution of Heavy Metals and Suspended Sediments in the River, Eighth National Conference and Specialized Exhibition of Environmental Engineering, Tehran, Iranian Environmental Engineering Society. (In Persian).
 
15- Madrid, F., Biasioli, M. and Ajmone-Marsan, F., 2008. Availability and bioaccessibility of metals in fine particles of some urban soils. Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 55(1), pp.21-32.
 
16- Mohammadyari, F., Tavakoli, M. and Aghdar, H. 2016. Assessment and zoning of groundwater quality in agricultural areas of Mehran and Dehloran with geostatistical methods. Journal of Irrigation Sciences and Engineering (JISE), 39)4(, pp.71-83. (In Persian)
 
17- Mirsanjari, M.M. and Mohammadyari, F., 2018, March. Application of Time-series Model to Predict Groundwater Quality Parameters for Agriculture:(Plain Mehran Case Study). In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 127 (1), pp. 012012). IOP Publishing.
 
18- Mohammadyari, F., Aghdar, H. and Basiri, R., 2017. Zoning groundwater quality for drinking using geo-statistical methods Case Study: Arid Regions in Mehran and Dehloran. Scientific-Research Quarterly of Geographical Data (SEPEHR), 26(101), pp.199-208. (In Persian)
 
19- Mortazavi, S., and Saberinasab, F., 2017. Zoning concentration and ecological risk assessment of heavy metals in sediments of Mighan wetland. Ecopersia Journal. 4)2( ,pp.533-545. (In Persian)
 
20- Muller, G., 1969. Index of geoaccumulation in sediments of the Rhine River. 
 
21- Pourkhabaz, H.R., Aghdar, H. and Mohammadyari, F., 2017. Zoning groundwater quality for agriculture by classification Wilcox index (Case study: Qazvin plain). Geographical Space, 17(58), pp.111-129. (In Persian)
 
22- Sobhan Ardakani, S., Jamshidi, K. and Niyazi, A., 2014. Evaluation of iron, lead, cadmium and copper concentrations in sediment using the molar geochemical index (Case study: Meyghan Wetland), Wetland Ecology. 6)202(, pp.67-78. (In Persian)
 
23- Taghinia, H.A., Basavarajappa, H.T. and Qaid, S.A., 2010. Heavy metal pollution in Kabini River sediments. Enternational Journal of Reasearch, 4, pp.629-636.
 
24- Taheri, M., Riahi Bakhtiari, A., Naeemi, B. and Gholamali Fard, M., 2014. Determination of concentration and distribution of spatial variations of mercury, lead and cadmium in surface sediments of Mangrove forests using geospatial statistics in GIS environment. Ecology, 40 (2), pp.297-310. (In Persian)
 
25- Veerasingam, S., Raja, P., Venkatachalapathy, R., Mohan, R. and Sutharsan, P., 2010. Distribution of petroleum hydrocarbon concentrations in coastal sediments along Tamilnadu coast, India. Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, 5(2), pp.5-8.
 
26- Venkatramanan, S., Ramkumar, T., Anithamary, I. and Vasudevan, S., 2014. Heavy metal distribution in surface sediments of the Tirumalairajan river estuary and the surrounding coastal area, east coast of India. Arabian Journal of Geosciences, 7(1), pp.123-130.
 
27- Vukovic, Z., Radenkovic, M., Stankovic, S.J. and Vukovic, D., 2011. Distribution and accumulation of heavy metals in the water and sediments of the River Sava. Journal of the Serbian Chemical Society, 76(5), pp.795-803.
 
28- Webster, R. and Oliver, M.A., 2007. Geostatistics for Environmental Scientists. John Wiley & Sons.
 
29- Woitke, P., Wellmitz, J., Helm, D., Kube, P., Lepom, P. and Litheraty, P., 2003. Analysis and assessment of heavy metal pollution in suspended solids and sediments of the river Danube. Chemosphere, 51(8), pp.633-642.