بررسی تأثیر تغییر شکل در پلان سرریز کنگره ای بر افزایش ضریب دبی جریان به کمک مدل عددی Flow-3D

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.

2 استادیار، گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی،دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان

3 استادیار، گروه مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه سمنان.

چکیده

مهندسین همواره در جستجوی راه­هایی برای کنترل سیلاب و افزایش دبی عبوری از کانال­ها و رودخانه­ها  هستند. به­کارگیری سرریز کنگره­ای به‌عنوان راه‌حلی جهت افزایش دبی عبوری پیشنهاد می­گردد. در این تحقیق سرریز کنگره­ای با زاویه دیواره شش درجه با استفاده از مدل Flow-3D و به­کمک نتایج آزمایشگاهی محققین قبلی شبیه­سازی گردید. پس از صحت­سنجی، تغییرات ضریب دبی سرریز با زاویه­های دیواره برابر با 45 و 85 درجه و شکل دهانه به‌صورت نیم­دایره و مثلثی، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. نتایج بررسی حاکی از آن است که ضریب دبی در سرریز کنگره­ای با زوایای دیواره 45 و 85 درجه به­طور متوسط به ترتیب 24/1 و 28/2 برابر مقدار ضریب دبی در سرریز با زاویه دیواره شش درجه می­باشد. هم­چنین ضریب دبی در سرریز با دهانه مثلثی و نیم­دایره­ای شکل، به­طور متوسط به ترتیب افزایش 29/50 و 16/4 درصدی نسبت به ضریب دبی در سرریز با دهانه خطی دارد. در نهایت رابطه­ای به‌ منظور پیش­بینی ضریب دبی در سرریز کنگره­ای پیشنهاد گردید که با دقت قابل قبولی قادر به تخمین ضریب دبی می­باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of shape changes in plan of labyrinth weir on increasing flow discharge coefficient using Flow-3D numerical model

نویسندگان [English]

 • Elham Zamiri 1
 • Hojat Karami 2
 • Saeed Farzin 3
1 M.S. Student, Department of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
3 Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Semnan University, Semnan, Iran.
چکیده [English]

Engineers are looking for solutions for flood control and increasing discharge capacity of canals and rivers. Application of labyrinth weir is suggested as a solution for increasing discharge capacity. In this research, labyrinth weir with sidewall angle that was equal to 6°, was simulated through Flow-3D model using experimental results of previous researchers. After validation, the changes of discharge coefficient of weir with angles of 45° and 85° and apex shapes of triangular and half circular shapes were analyzed. Based on the results, discharge coefficients of labyrinth weir with angles of 85° and 45° were on average 2.28 and 1.24 times greater than discharge coefficient of labyrinth weir with angle of 6°, respectively. Also, discharge coefficient of weir with triangular and half circular apex shapes has an increase of 50.29 and 4.15% in comparison with linear apex. Finally, an equation was proposed for prediction the discharge coefficient of labyrinth weir that is able to estimate the discharge coefficient with an acceptable level of accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Flood control
 • Sidewall angle
 • Predicting discharge coefficient
 • Computational hydraulic
 • Numerical modeling
1- Azhdary Moghaddam, M. and Jafari Nodoushan, E., 2013. Optimization of Geometry of trapezoidallabyrinth Spillway with using ANFIS Models and Genetic Algorithms (Ute Dam Case Study in the United States of America). Journal of Civil Engineering. 24(2), pp. 129-138. (In Persian).
 
2- Canholi, J. F., Canholi, A. P. and Sobral, V., 2011. Hydraulic Design of a Labyrinth Weir in Aclimação´s Lake. 12nd International Conference on Urban Drainage, Porto Alegre/Brazil.
 
3- Crookston, B. M. and Tullis, B. P., 2012a. Arced labyrinth weirs. Journal of Hydraulic Engineering. 138(6), pp.555-562.
 
4-Crookston, B. M. and Tullis, B. P., 2012b, Hydraulic design and analysis of labyrinth weirs. I: Discharge relationships. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 139(5), pp.363-370.
 
5- Esmaeili Varaki, M. and Safarrazavi Zadeh, M., 2013. Study of Hydraulic Features of Flow Over Labyrinth Weir with Semi-circular Plan form. Journal of Water and Soil. 27(1), pp. 224-234. (In Persian).
 
6- Farzin, S., Karami, H. and Zamiri, E., 2016. Study of the Flow over Rubber Dam Using Computational Hydrodynamics. Journal of Dam and Hydroelectric Powerplant. 3(9), pp.1-11. (In Persian).
 
7- Hirt, C. W. and Richardson, J. E., 1999. The modeling of shallow flows, Flow Science, Technical Notes. 48, pp.1-14.
 
8- Hosseini, K.,  Tajnesaie, M. and Jafari Nodoush, E., 2015. Optimization of the Geometry of Triangular Labyrinth Spillways, Using Fuzzy‐Neural System and Differential Evolution Algorithm. Journal of Civil and Environmental Engineering. 45(1), PP.81-91. (In Persian).
 
9- Khode, B. V., Tembhurkar, A. R., Porey, P. D. and Ingle, R. N., 2011. Experimental studies on flow over labyrinth weir. Journal of Irrigation and Drainage Engineering138(6), pp.548-552.
 
10- Nezami, F., Farsadizadeh, D., Hosseinzadeh Delir, A. and  Salmasi, F., 2012. Experimental Study of Discharge Coefficient of Trapezoidal Labyrinth Side-Weirs. Journal of Water and Soil Science. 23(1), PP.247-257. (In Persian).
 
11- Nikpiek, P. and Kashefipour, S. M., 2014. Effect of the hydraulic conditions and structure geometry on mathematical modelling of discharge coefficient for duckbill and oblique weirs. Journal of Irrigation Science and Engineering. 39(1), pp.1-10. (In Persian).
 
12- Noori, B. M. and Aaref, N. T., 2017. Hydraulic Performance of Circular Crested Triangular Plan Form Weirs. Arabian Journal for Science and Engineering. pp.1-10.
 
13- Noruzi, S. and  Ahadiyan, J., 2016. Effect of Vortex Breaker Blades 45 Degree on Discharge Coefficient of Morning Glory Spillway Using Flow-3D.  Journal of Irrigation Science and Engineering. 39(4), PP. 47-58. (In Persian).
 
14- Paxson, G. and Savage, B., 2006. Labyrinth spillways: comparison of two popular USA design methods and consideration of non-standard approach conditions and geometries. Proceedings of the international junior researcher and engineer workshop on hydraulic structures, Montemor-o-Novo, Portugal, Division of Civil Engineering, 37.
 
15- Payri, R., Tormos, B., Gimeno, J. and Bracho, G., 2010. The potential of Large Eddy Simulation (LES) code for the modeling of flow in diesel injectors. Mathematical and Computer Modelling52(7), pp.1151-1160.
 
16- Rezaee, M.,   Emadi, A. and  Aqajani Mazandarani, Q., 2016. Experimental Study of Rectangular Labyrinth Weir. Journal of Water and Soil. 29(6), pp. 1438-1446. (In Persian).
 
17- Seo, I. W., Do Kim, Y., Park, Y. S. and Song, C. G. 2016, Spillway discharges by modification of weir shapes and overflow surroundings. Environmental Earth Sciences75(6), pp.1-13.
 
18- Suprapto, M., 2013. Increase spillway capacity using Labyrinth Weir. Procedia Engineering54,  pp. 440-446.
 
19- Tullis, J. P., Amanian, N. and Waldron, D., 1995. Design of labyrinth spillways. Journal of Hydraulic Engineering. 121(3), pp.247-255.
 
20- Zamiri, E., Karami, H. and Farzin, S.,  2016. Numerical Study of Labyrinth Weir Using RNG Turbulence Model. 15th Iranian Hydraulic Conference, Imam Khomeini International University, Qazvin, Iran. (In Persian).
دوره 43، شماره 1
فروردین 1399
صفحه 101-116
 • تاریخ دریافت: 15 خرداد 1396
 • تاریخ بازنگری: 18 فروردین 1397
 • تاریخ پذیرش: 19 فروردین 1397
 • تاریخ انتشار: 01 فروردین 1399