بررسی کشش‌آب در ناحیه‌غوطه‌وری جریان‌های‌غلیظ در محل قوس‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری عمران مهندسی و مدیریت منابع آب، دانشکده مهندسی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 استادیار گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

پدیده جریان‌ غلیظ زمانی رخ می‌دهد که سیالی به دلیل اختلاف‌ چگالی درون سیال‌ دیگر حرکت کند. هنگامی‌ که چگالی‌ سیال بیشتر از چگالی‌ سیال‌ پیرامون باشد، جریان‌ زیرگذر رخ می‌دهد. در جریان‌های‌ غلیظ در ناحیه‌ تماس‌ جریان با سیال‌ پیرامون، ناپایداری‌ جریان در مرز بین دو لایه عامل ورود سیال‌ پیرامون به‌درون جریان‌ غلیظ می‌شود. ناحیه‌ غوطه‌وری یکی از نواحی چهارگانه جریان‌های‌ غلیظ‌ زیرگذر است که بیشترین میزان ورود سیال‌ پیرامون به‌درون جریان‌ غلیظ را داراست.در این تحقیق رفتار جریان‌های‌ غلیظ‌ نمکی در قوس‌ها مورد مطالعه قرارگرفت. نتایج نشان می‌دهد که افزایش شعاع‌انحناء منجر به کاهش نیروی‌ گریز از مرکز و زیاد شدن سرعت در راستای‌ جریان گشته و این امر افزایش شدت‌ اختلاط را موجب می‌شود.هرقدر بر چگالی‌ سیال‌ غلیظ افزوده شود تمایل آب‌ زلال‌ ساکن برای نفوذ به‌درون آن کاهش می‌یابد. همچنین با توجه به نتایج بدست آمده از آزمایشات، در زمینه ورود سیال پیرامون به‌درون جریان غلیظ رابطه‌ای ارایه شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Experimental Study of Water Entrainment in Plunging Phenomena in Channel’s Bend

نویسندگان [English]

  • reza elahi 1
  • Mehdi Ghomeshi 2
  • MohammadReza Zayeri 3
1 PhD student in Civil Engineering and Water Resources Management, Faculty of Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Professor, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,Iran
3 Assistant Professor, Faculty of Water and Environmental Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz,Iran
چکیده [English]

Turbid current is a phenomenon that occurs when a fluid with inferior density flows through another. When the density of a fluid is superior to its ambient fluid, underflow current occurs. The contact surface of these two fluids is unstable and this instability causes the ambient fluid to mix with the fluid which is moving through it. Plunging area is one of four areas of a turbid current where entrainment is at a maximum value. In this paper the properties of saline currents in curves was studied and reviewed. The results show that an increase in radius of curvature causes a decrease in centrifugal force which in curves causes an increase in velocity and intensity of entraining ambient water into dense water. Increasing the density of dense fluid causes a decline in intensity of entrainment. Due to the experiments, an equation is reached about entraining ambient water into dense water.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Plunging phenomena
  • Turbidity current
  • Mixing coefficient

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 21 اردیبهشت 1396
  • تاریخ بازنگری: 21 تیر 1396
  • تاریخ پذیرش: 04 مهر 1396
  • تاریخ انتشار: 23 اردیبهشت 1398