بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب تحت سطوح احتمالاتی مختلف با رویکرد عدم قطعیت (مطالعه موردی: حوضه رود زرد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه شهید چمران اهواز

2 دانشگاه تهران/پردیس ابوریحان

چکیده

امروزه تغییر اقلیم از موضوعات اساسی در مطالعات مناب آب می باشد و یکی از راه‌های برنامه‌ریزی و سازگاری با تغییر اقلیم بررسی اثر تغییر رواناب و جریان ورودی به مخازن سدها می‌باشد. هدف این پژوهش بررسی احتمالاتی اثر تغییر اقلیم بر رواناب با تحلیل عدم قطعیت در حوضه رود زرد در جنوب‌غربی ایران، تحت دو سناریوی انتشار (RCP 4.5 و RCP 8.5) در دوره‌ی (2054-2025) می‌باشد. در این پژوهش از مدل IHACRES برای شبیه‌سازی بارش-رواناب، روش ترکیبی ضریب تغییرات و مدل LARS-WG برای ریزمقیاس‌نمایی و اعمال سه سناریو احتمالاتی تحلیل عدم قطعیت استفاده شده است. نتایج حاکی از افزایش میانگین دمای سالانه به مقدار 04/2-64/1 درجه‌سانتی‌گراد تحت سناریوی RCP 4.5 و افزایش 4/2-85/1 تحت سناریوی RCP 8.5 می‌باشد. همچنین نتایج شبیه‌سازی رواناب تحت تاثیر تغییر اقلیم در حالت کلی حاکی از کاهش میانگین رواناب شبیه‌سازی شده برای دوره آینده نسبت به دوره پایه می‌باشد. بیشترین کاهش رواناب مورد انتظار در شرایط بحرانی به مقدار 51 درصد تحت سناریوی RCP 8.5 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessment of Climate Change impacts on Runoff under Different Level of Probabilistic with Uncertainty Approach (Case Study: Zard River Basin)

نویسنده [English]

  • Reza Zamani 1
چکیده [English]

Todays, Climate change is one of the key issues in water resources research. Assessment the effects of climate change on runoff and inflow to reservoirs is required for planning and adaptation to climate change. The purpose of this study is probabilistic assessment impacts of climate change on runoff by analyzing uncertainty in Zard river basin, southwest of Iran under two scenarios, RCP 4.5 and RCP 8.5, during the period of 2025 to 2054. The IHACRES model to simulate rainfall-runoff processes, a combined approach between the change factor (CF) and LARS-WG to downscaling and three management scenarios at three different percentile were used in this study. The results indicated an increasing mean annual temperature in the range of 1.64-2.04 °C and 1.85-2.4 under RCP 4.5 and RCP 8.5, respectively. Also, the results of simulation runoff under climate change indicated that generally runoff will be decreased in future periods than baseline period. The most expected reduced runoff in the critical condition is about 51% under RCP 8.5 scenario.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Rainfall-Runoff
  • climate change
  • Probabilistic Levels
  • Scenario
  • Uncertainty

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 23 اردیبهشت 1398
  • تاریخ دریافت: 16 اسفند 1394
  • تاریخ بازنگری: 11 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 27 شهریور 1397
  • تاریخ انتشار: 23 اردیبهشت 1398