اثر آبیاری بارانی بر عملکرد دانه، اجزای عملکرد و راندمان مصرف آب ارقام برنج در کشت مستقیم خشکه‌کاری در خوزستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج‌کشاورزی، اهواز، ایران

2 عضو هیات علمی، بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج‌کشاورزی، اهواز، ایران.

3 کارشناس برنج، بخش تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج‌کشاورزی، اهواز، ایران.

4 محقق بخش تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان خوزستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج‌کشاورزی، اهواز، ایران.

چکیده

این پژوهش به‌منظور تعیین واکنش ارقام برنج بهرژیم‌های آبیاری در سیستم آبیاری بارانی اجرا شد. آزمایش به‌صورت کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی و سه تکرار طی دو سال (1382-1381)در ایستگاه تحقیقات شاوور وابسته به مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان اجرا گردید. عامل اصلی آبیاری در سه سطح 75، 100 و 125درصد آب مورد نیاز گیاه و عامل فرعی، سه رقم برنج پرمحصول به همراه سه رقمِ محلی عنبوری قرمز و چمپای 16 و 6 در نظر گرفته شد. بذور ارقام به صورت خشکه‌کاریبه عمق سه تا چهار سانتی‌متر در کرت‌هایی به ابعاد 11×11 متر مربع کشت گردید. تجزیه مرکب مربوط به عملکرد دانه نشان داد بین سال و اثر متقابل آن با رقم در سطح 1 درصد و ارقام نیز در سطح 5 درصد، تفاوت معنی‌دار بود، در سایر موارد اختلافی از نظر آماری مشاهده نشد. بیشترین عملکرد دانه مربوط به سال دوم با متوسط 3164 کیلوگرم در هکتار بود. با تغییر شرایط از تیمار 75 به 125 درصد، عملکرد دانه از 2572 به 2860 کیلوگرم در هکتار افزایش یافت. بالاترین راندمان مصرف آب مربوط به سطح 75 درصد با 179گرم در مترمکعب بود. در بین ارقام، بیشترین تولید دانه را چمپای 16 با متوسط 3035 کیلوگرم در هکتار داشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Effect of Sprinkler Irrigation on Grain Yield, Yield Components and Water Use Efficiency of Rice Cultivars under Drill-Seed Cultivation in Khuzestan

نویسندگان [English]

  • Abdolali Gilani 1
  • ShokrAllah Absalan 2
  • Sami Jalali 3
  • Laila Behbahani 4
1 Seed and Plant Improvement Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Ahvaz, Iran.
2 Agricultural Engineering Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Ahvaz, Iran.
3 Seed and Plant Improvement Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Ahvaz, Iran.
4 Agricultural Engineering Research Department, Khuzestan Agricultural and Natural Resources Research Center, AREEO, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

Water scarcity is a major constraint in the development of rice farming in some parts of the world. In many areas, the volume of water consumed in the field and during the growing season of rice is usually more than the actual requirement due to traditional flood irrigation. In the province of Khuzestan, irrigation water requirement is potentially high due to the coincidence of rice cultivation with the beginning of hot months of the year. In traditional irrigation management, regular water entry and exit from the basins is commonly used to reduce water temperature and create a cool environment for plant development. This system causes a lot of water losses. It seems that a change in the irrigation method of rice fields is necessary. The application of new technologies, such as pressurized irrigation systems, can be an appropriate approach to reduce future problems related to increasing water shortages. In this regard, the study of pressurized irrigation systems has been considered as one of the strategies for reducing water consumption and increasing water productivity in rice cultivation in the research program. Result of a research in Pakistan about water use efficiency and economic feasibility of growing rice with sprinkler irrigation showed that the application of this system increased the yield of rice by 18%, while the water consumed was 35% less than the traditional irrigation system (McCauley, 1990).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Water requirement
  • High yielding variety
  • Traditional variety
  • Water productivity
1-    Blackwell, J., Meyer, W. and Smith, R. C.G., 1985. Growth and yield of rice under sprinkler irrigation on a free-draining soil. Australian journal of experimental agriculture, 25(3), pp.636-641.
 2-    Fukai, S. and Inthapan, P. 1988. Growth and yield of rice cultivars under sprinkler irrigation in south-easternQueensland. 1. Effects of sowing time. Journal of Experimental Agriculture, 28, 237-242.
 3-    Gilani, A. and Rezaei, M. 2001.Comparison of Sprinkler and Flood Irrigation Application for Rice Direct Seeding Cultivation in Khuzestan. Agricultural Research,Education and Extension Organization (AREEO). Final report.(in persian).
 
4-    Goto, Y., Ando, T. & Nakagawa, K., .1974. The influence of sprinkler irrigation on flowering and fertilization of paddy rice cultivated in upland field. Bulletin of the Tokai Kinki National Agricultural Experiment Station.
 5-    Guerra, L. C. 1998. Producing more rice with less water from irrigated systems.(vol. 5). IWMI.
 6-    Kahlown, M. A., Raoof, A., Zubair, M. & Kemper, W. D., 2007. Water use efficiency and economic feasibility of growing rice and wheat with sprinkler irrigation in the Indus Basin of Pakistan. Agricultural water management, 87(3), pp.292-298
 7-    McCauley, G. N., 1990. Sprinkler vs. flood irrigation in traditional rice production regions of southeast Texas. Agronomy Journal, 82(4), pp.677-683.
 8-    Rosegrant, M. W., Cai, X. and Cline, S. A., 2002. Water and food to 2025: policy responses to the threat of scarcity (No. 594-2016-39937).
 9-    Westcott, M. P. and Vines, K.W., 1986. A Comparison Of Sprinkler And Flood Irrigation For Rice 1. Agronomy Journal, 78(4), pp.637-640.