بررسی آزمایشگاهی اثر تغییرات فاصله یک و دو دیواره روزنه‌دار از ابتدای حوضچه آرامش بر افت انرژی و مشخصات پرش هیدرولیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

هدف از انجام این تحقیق، بررسی عملکرد یک و دو دیواره روزنه­دار در حوضچه آرامش و چگونگی تأثیر آن بر مشخصات پرش هیدرولیکی از قبیل طول پرش هیدرولیکی، افت نسبی انرژی و عمق مورد نیاز پایاب می­باشد. همچنین فاصله بهینه قرارگیری یک و دو دیواره روزنه­دار از ابتدای حوضچه آرامش به ازای یک ارتفاع ثابت برای دیواره روزنه­دار اول و دوم با سطح بازشدگی 50 درصد مشخص می­گردد. آزمایش­ها در دبی­های 3/47 تا 5/145 لیتر بر ثانیه و برای اعداد فرود در بازه 6/3 تا 2/11 در قالب 72 آزمایش انجام شده است. بر اساس نتایج آزمایشگاهی یک رابطه ریاضی برای پیش بینی طول حوضچه آرامش در حالت وجود دو دیواره روزنه­دار ارائه شده است. نتایج داده­های آزمایشگاهی بر روی دو دیواره روزنه­دار نشان داد که زوج دیواره روزنه­دار در صورتی می­توانند طول پرش را تا حد قابل قبولی کاهش دهند که فاصله بین آنها شرایط را برای ایجاد یک پرش پایدار فراهم کند و با کاهش فاصله بین دیواره­ها، طول پرش الزاما کاهش نمی­یابد. هم­چنین زوج دیواره روزنه­دار طول پرش را تا 89/1 برابر عمق ثانویه پرش هیدرولیکی آزاد کاهش می­دهد و مقدار افت نسبی انرژی را به 7/81 درصد در عدد فرود 2/11 رسانده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Laboratory Study on the Effect of One and Two Perforated Sills from the Beginning of the Stilling Basin on Head Loss and Hydraulic Jump Characteristics

نویسندگان [English]

  • Reza Khankhani zorab 1
  • Seyed Mahmoud Kashefipour 2
1 M. Sc. Student, Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
2 Faculty of Water Sciences Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

There are different types of stilling basins, including the standard stilling basin USBR, stilling basin SAF, the stilling basin with a continuous sill, and the stilling basin with perforated sill noted. Each basin, depending on the intensity of the hydraulic jump, usually needs components to reduce the length of the hydraulic jump as much as possible while shaping it at a specific location. These components include the chute block, baffle piers, and perforated sills that are the subject of this study. These types of dampers are the most common energy dampers in dams and irrigation and drainage networks, and they generally have a high efficiency of over 60% in energy dissipation. The purpose of this study is the evaluation of one and two perforated sill(s) in the stilling basin and its impact on characteristics of the hydraulic jump, such as the length of the hydraulic jump, the dissipation of energy, and the required tailwater depth, and also, to determine the optimal distance of one and two perforated sill(s) from the beginning of the stilling basin with a fixed height for the perforated sill and ratios of the opening of holes equal to 50%.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Perforated sill
  • Hydraulic Jump
  • Stilling Basin
  • Head Loss
1-    Alikhani, A., Behrozi-rad, R., and Fathi Moghadam, M., 2010; Hydraulic jump in stilling basin with vertical end sill. International Journal of Physical Sciences, 5 (1), pp. 25-29.
 
2-    Ashour. M.A, Sayed. T., El-Attar. S., 2015; Impact of curved shaped energy dissipaters downstream diversion head structures on the dissolved oxygen content in irrigation canals and enhancement of irrigation water quality. International Journal of Scientific Research and Innovative Technology, 2)2(, pp. 14-26.
 
3-    Behrouzi-Rad, R., Fathi-Moghadam, M., Ghafouri, H_ R, and Alikhani, A., 2013. Generation of hydraulic jump with sill, A Scientific Journal of the Regional Museum of Carinthia, 20)2(, pp. 300-309.
 
4-    Chow,V.T., 1973, Open channel hydraulic, McGraw-Hill, New York, pp. 8-12 and 396-400.
 
5-      Beirami, M.k, Eylaghi, M., 2004. Hydraulic jump control with one and two continuous walls in horizontal relaxation pond. Journal of Advanced Materials in Engineering (Esteghlal), 24(1), pp. 97-119.( In persian)
 
6-    Farhoudi, J., and Narayanan, R., 1991. Force on slab beneath hydraulic jump. Journal of Hydraulic Engineering, 117(1), pp.64-82.
 
8-   Hager, W. H, and Bertz, N. V., 1986. Journal of Hydraulic Research, 24(4), pp.237-253. Doi: 10.1080/0021688609499303.
 
7-    Hager, W. H, and Li, d., 1992. Sill-controlled energy dissipator. Journal of Hydraulic Research, 30(2), pp. 165-181.
 
8-    Karki, K.S., 1976. Supercritical flow over sills. Journal of Hydraulic Division. ASCE, 102, pp. 1449-1459.
 
9-    Lin, C., Yen, J and Tsai, C., 2002. Influence of sluice gate contraction coefficient on distinguishing condition. Journal of Irrigation and Drainage Engineering. 128(4), pp. 249-252.
 
10-  Payervand, H., 2015. The effect of height of two perforated sills on dissipation of energy in hydraulic jump. M.Sc. Thesis. Faculty of Water Seience Engineering. Shahid Chamran University. Ahvaz. Iran. (in Persian).
 
11- Rajaratnam, N. and Hurtig, k., 2000. Screen-type energy dissipator for hydraulic structures. Journal of Hydraulic Engineering, 126(4), pp. 310-312.
 
12- Rand, W. 1965. Flow over a vertical sill in an open channel. Journal of  Hydraulic Division, ASCE, 9, pp.97-122.
 
13- Rand, W., 1967. Flow over a dentaited sill in an open channel. Journal of Hydraulic Division, ASCE, 9, pp. 135-153.
 
14- Shukry, A., 1957. The efficiency of floor sills under drowned hydraulic jump. Journal of Hydraulic Division, ASCE, 83, pp. 1-8.