بررسی راندمان تله‌اندازی رسوب در حالت قرارگیری یک مانع با شکل، ارتفاع و زاویه مختلف در بالادست لوله گردابی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه علوم و مهندسی آب، پردیس علوم و تحقیقات خوزستان، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران و گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

2 گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

3 گروه علوم و مهندسی آب، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران.

4 سازمان آب و برق خوزستان، ایران.ن

چکیده

لوله گردابی سازه‌ای است که از طریق یک شکاف طولی روی آن و جریان گردابی تشکیل یافته درون آن رسوب بستر را جدا می‌کند. لوله گردابی از جمله سازه‌های جدا‌کننده رسوب می‌باشد که به‌ راحتی و با وجود هزینه بسیار کم می‌توان درابتدای آب‌گیر کانال‌ها نصب نمود. حتی در کانال‌هایی که در حال بهره‌برداری هستند،احداث آن به‌ راحتی امکان‌پذیر می‌باشد. درمطالعه حاضر با بررسی آزمایشگاهی سعی گردید تا با قراردادن یک مانع با ارتفاع و زاویه قرارگیری مختلف راندمان تله‌اندازی رسوب در لوله گردابی را افزایش داد.نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که درصد رسوب ورودی به لوله گردابی به شرایط هیدرولیکی جریان(فرودجریان) و زاویه قرارگیری مانع و لوله بستگی دارد، به‌ طوریکه با افزایش عدد فرود و ارتفاع مانع، راندمان تله‌اندازی کاهش یافت. همچنین راندمان تله‌اندازی در لوله گردابی و مانع با زاویه 60 درجه حدود 13 درصد از حالت نصب با زاویه 90 درجه بیشتر بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Examining the Sediment Trapping Efficiency of Baffles with Different Shapes, Heights, and Angles, located at the Upstream of the Vortex Tube

نویسندگان [English]

  • Abolghasem Garmsiri 1
  • Heidar Ali Kashkooli 2
  • Mohammad Heidarnejad 3
  • Houshang Hasoonizadeh 4
1 Department of Water Science Engineering, Khuzestan Science and Research Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran and Department of Water Science Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
2 Department of Water Science Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
3 Department of Water Science Engineering, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran.
4 Department of Khuzestan Water and Power Authority, Water Resources Preliminary Studies, Ahvaz, Iran.
چکیده [English]

The vortex tube is a structure with a slot along its longitudinal axis on top, which is installed across the width of the channel bed. This tube functions based on the gravitational force of sediment particles and swirling rotational force in the tube. It can transfer particles falling from its top slot to a specific side of the tube (Moazen and Shafai, 2003). Studies have shown the mechanism of this structure in separating the bed load. The current study used barriers with different shapes (square, triangle, and arched), heights and angles at the vortex tube upstream to increase the sediment trapping efficiency. These tests were conducted by changing the Froude number of the channel (flow hydraulic conditions). The results are provided below.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Vortex Tube
  • Baffle
  • Sediment
  • Froude Number
  • Trapping Efficiency
1-    Ahmed, M., 1958. Final recommendation from experiments of silt ejector of DG Kahn canal. Hydraulic Research, IAHR.
 
2-    Atkinson, E., 1994a. vortex-tube sediment extractors.i: trapping efficiency. Journal of Hydraulic Engineering, (ASCE), 120(10), pp. 1110-1125.
 
3-    Atkinson, E., 1994b. Vortex-tube sediment extractors. II: design. Journal of Hydraulic Engineering (ASCE), 120(10), pp. 1126- 1138.
 
4-    Blench, T., 1952. Discussion of Model and Prototype studies of sand traps by, R.L. Parshall. Transactions of the American Society of Civil Engineers ASCE, 117 (1) pp. 213- 213.
 
5-    Jafarzadeh, E., 1992. Sediment control methods in Irrigation System, First Edition, Publishing Farhangjame [In Persian].
 
6-    Moazen, E. and Shafai bejestan, M., 2003. Determining of the hydraulic condition of flow in Vortex Tube, MSc Thesis. University of Shahid Chamran. . (In Persian).
 
7-    Moradi, A., 2013. Examining the effect of vortex tube on separation of sediments entering lateral intakes at 180  arcs of the rivers. PhD thesis, Islamic Azad University of Khuzestan p.145. (In Persian).
 
8-    Nikmehr, S., Farhoudi, J. and Omid, M.H., 2010. A study on the parameters effective on sediment trapping of the vortex tube with controlled and un-controlled outlet flow. Iranian Journal of Irrigation and Drainage, 4(1), pp. 53-61. [In Persian].
 
9-    Parshall, R. L., 1951. Model and prototype studies of sand traps. In: Proceedings of the American Society of Civil Engineers (ASCE).
 
10- Robinson, A.R., 1962. Vortex tube sand trap. Transactions of the American Society of Civil Engineers., ASCE, 127, Part III, pp. 391-43