برآورد تبخیر و تعرق گیاه نیشکر با استفاده از الگوریتم سبال و روش پریسلی تیلور (مطالعه موردی کشت و صنعت امیرکبیر اهواز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کوی انقلاب کوچه کاشف بین کیان و شیخ بها پلاک 139

2 دانشیار گروه منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

3 استاد گروه آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

4 استاد گروه منابع آب دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

تبخیر یکی از پارامترهای مهم در مدیریت پیکره‌های آبی، تغییرات تراز آب در آنها و محاسبه بیلان آب می‌باشد که برآورد دقیق آن با مشکلات و پیچیدگی‌های خاصی روبرو است. با توجه به محدودیت روش‌های فیزیکی و تجربی برآورد تبخیر، استفاده از فناوری سنجش از دور به دلیل امکان برآورد مکانی اطلاعات و همچنین حداقل نمودن استفاده از داده‌های هواشناسی می‌تواند کاربرد وسیعی در محاسبه تبخیر داشته باشد. از جمله این الگوریتم‌ها، سبال است که عبارت است از یک الگوریتم سنجش از دور، که تعادل انرژی سطحی لحظه‌ای را برای هر پیکسل از یک تصویر ماهواره‌ای محاسبه می‌کند. در این پژوهش با استفاده از این الگوریتم برای محاسبه آلبیدوی سطح، دمای سطحی و شاخص وضعیت پوشش گیاهی از داده‌های ماهواره‌ای چند طیفی و اطلاعات هواشناسی مانند درجه حرارات، ساعات آفتابی، باد، فشار بخار اشباع، رطوبت خاک و غیره استفاده شده و در نهایت تبخیر - تعرق در کشت و صنعت نیشکر واحد امیرکبیر واقع در جنوب غربی خوزستان، محاسبه شد و نقشه‌های تبخیر- تعرق برای سال‌های 1396 و 1397 تهیه گردید. همچنین تبخیر- تعرق واقعی با استفاده از روش پریسلی تیلور محاسبه شد و با روش سبال مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج نشان داد که تفاضل مطلق و تفاضل نسبی بین این دو روش قابل قبول است و الگوریتم سبال توانایی بالایی در تعیین تبخیر و تعرق برخوردار است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Estimation of Sugar Cane Evapotranspiration Using Sybal Algorithm and Presly Taylor Method (Case Study of Amir Kabir Cultivation and Industry)

نویسندگان [English]

 • jamil jalali 1
 • freydon radmanesh 2
 • abdali naseri 3
 • mohammad ali akhondali 4
 • heydar ali zarei 2
1 ahvaz, iran
2 Assoiciated Professor, Water resource management, Shahid Chamran university of Ahvaz
3 Professor, Irrigation and drainage, Shahid Chamran university of Ahvaz
4 Professor, Water resource management, Shahid Chamran university of Ahvaz
چکیده [English]

Agricultural water management studies require accurate information on actual evapotranspiration. This information must have sufficient spatial detail to allow analysis on the farm or basin level (Sanchez et al., 2008). The methods used to estimate evapotranspiration are grouped into two main groups, which include direct methods and indirect or computational methods (Alizade and Kamali, 2007). Basics of the indirect methods are based on the relationship between meteorological parameters, which impedes the use of these data with a lack or impairment. On the other hand, this information is a point specific to meteorological stations, and their regional estimates are another problem of uncertainty of their own. To this end, the use of remote sensing technology can be a suitable approach to address these constraints. Real evapotranspiration can be estimated by satellite imagery that has short and long wavelengths and is estimated using surface energy equations (Chihda et al., 2010). Examples of such algorithms include SEBAL (Bastiaanssen et al., 1998 Bastiaanssen, 2000;), METRIC (Allen et al., 2007), SEBS (Su, 2002). Among the above mentioned algorithms, energy billing algorithms have been used (Bagheriharooni et al., 2013; Teixeira et al., 2009). Among the factors of superiority of the SEBAL algorithm, in comparison with other remote sensing algorithms, is a satellite imagery analysis algorithm based on physical principles and uses satellite simulation and requires minimum meteorological information from ground measurements or air models (Bastiaanssen et al 2002).

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evapotranspiration
 • Remote sensing
 • Sebal
 • Presly Taylor
 • Sentinel

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 28 مهر 1398
 • تاریخ دریافت: 03 اسفند 1397
 • تاریخ بازنگری: 26 مرداد 1398
 • تاریخ پذیرش: 23 شهریور 1398