بررسی تأثیر پوشش‌های بلند درختی روی تغییرات نیروی امواج ساحلی منفرد شکنا و ناشکنا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، اایران

2 استاد گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران.

3 دانشکده مهندسی علوم آب، دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

پوشش‌های ساحلی به‌عنوان کمربند سبز بسته به توانایی خود می‌توانند نقش مهمی در کاهش خطرات موجود در ساحل و یا بازسازی ساحل از طریق کاهش امواج، تجمع و انباشت رسوبات و بازسازی خاک ایفا کنند. بنابراین نقش پوشش‌های ساحلی در تغییر ویژگی‌های سواحل و کاهش شدت آسیب‌های وارده به آن از طریق میرایی امواج بسیار حائز اهمیت است. هدف از این تحقیق بررسی تأثیر تراکم، عرض پوشش‌های بلند درختی و سرعت انتشار موج و تعیین درجة اهمیت موارد مذکور بر میزان تغییرات نیروی مخرب امواج شکنا و ناشکنا می‌باشد. برای مدل کردن تنه درختان از ساقه‌های چوبی بدون انعطاف به قطر یک سانتی‌متر و ارتفاع 30 سانتی‌متر استفاده شد. این ساقه-های استوانه‌ای در قسمت ساحل فلوم نصب گردیدند و نیروی وارد شده به موانع ناشی از امواج با استفاده از روش اندازه‌گیری مستقیم و به کمک نیروسنج الکترونیکی (لودسل) نصب شده در زیر قسمت متحرک فلوم، ثبت می‌گردید. آزمایش‌ها با آرایش ثابت موازی و فواصل متغیر 5×5 و 10×10 و در عرض‌های متفاوت 10، 20 و 40 سانتی‌متر و شیب ثابت صفر انجام شد. با توجه به 40 ارتفاع متفاوت موج و آزمایش-های بدون حضور پوشش (شاهد) در مجموع 280 حالت متفاوت بررسی شده است. با توجه به داده‌های آزمایشگاهی، در یک عرض پوشش ثابت بیشترین افزایش جذب نیرو در تراکم 5×5 ، 81/1 برابر نسبت به تراکم 10×10 بوده است. در انتها بر اساس داده‌های آزمایشگاهی یک رابطة تجربی بین ضریب درگ و عدد رینولدز پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Impact of Long Tree Canopy on Changes in the Force of Solitary Breaking and Non-breaking Coastal waves

نویسندگان [English]

 • parisa Azinfar 1
 • Manoochehr Fathi Moghadam 2
 • Javad Ahadiyan 3
1 , Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
2 Professor, Hydraulic Structures Department, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran.
3 Faculty of Water Science Engineering, Shahid Chamran University of Ahvaz, Iran
چکیده [English]

Coastal canopy as a Green Belt, can play an important role in reducing the risks on the beach or reconstruction of the coast by reducing waves, accumulation of sediments and soil regeneration. Therefore, the role of coastal canopy in changing the characteristics of beaches and reducing the severity of damage to it through attenuation of high waves is important. The purpose of this study was to investigate the effect of density, width of long tree canopies and wave propagation velocity and to determine the degree of importance of the mentioned cases on the amount of destructive force changes of breaking and Non-breakable waves. To model the tree trunks, rigid wooden stems with a diameter of 1 cm and a height of 30 cm were used. These cylindrical stems were installed on the shore of the flume and the force applied to the obstacles caused by the waves was recorded using the direct measurement method and with the help of an electronic dynamometer (load cell) installed under the moving part of the flume. The experiments were performed with parallel fixed arrangement and variable distances of 5×5 and 10 × 10 and in different widths of 10, 20 and 40 cm and a constant slope of zero. The results show, in a constant canopy width, the maximum increase in force absorption at a density of 5×5 was 1.81 times higher than a density of 10×10. Finally, based on laboratory data, an experimental relationship between drag coefficient and Reynolds number was proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Breaking and Non-breaking waves
 • Forest cover coasts
 • Wave attenuation
 • Destructive forces of waves

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399
 • تاریخ دریافت: 20 بهمن 1398
 • تاریخ بازنگری: 13 دی 1399
 • تاریخ پذیرش: 14 دی 1399
 • تاریخ انتشار: 14 دی 1399