بررسی غنی شدگی ، سمناکی ، و خطر بوم شناختی فلزات سنگین در رسوبات سطحی رودخانه بهمنشیر آبادان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی

2 عضو هیئت علمی

3 دانشجو

چکیده

چکیده

در سال های اخیر آلودگی فلزی در محیط زیست آبی به علت سمیت، فراوانی و پایداری در محیط ، توجه جهان را به خود جلب کرده است. این تحقیق به منظور تعیین غلظت، منشا و سمیت فلزات سنگین (Fe,Mn,As,Ni,Pb,Zn,Cu,Cr) در رسوبات بستر رودخانه بهمنشیر انجام شده است. در این مطالعه تعداد14 نمونه رسوب سطحی از عمق 0تا10 سانتی متری رسوبات کف بستر با نمونه گیر گرب برداشته شد . جهت تعیین غلظت فلزات سنگین از دستگاه ICP-OES استفاده شد. پارامتر های فیزیکی شیمیایی رسوبات pH)، (OM توسط روش های استاندارد اندازه گیری شد. به منظور ارزیابی آلودگی رسوبات به فلزات سنگین شاخص های ضریب غنی شدگی، خطر بوم شناختی،و پتانسیل سمناکی محاسبه شد. نتایج، آلودگی متوسط رسوبات به فلزات نیکل و کروم؛و سطح خطر کم رسوبات را نشان می دهد. تحلیل های آماری انجام شده نشان می دهد که فلزات مس ،روی،سرب وکروم دارای منشا انسانزاد ؛ آرسنیک ناشی از منابع زمین زاد ؛و نیکل دارای هردو منشا انسانزاد و زمین زاد است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigation of enrichment, toxicity , and ecological risk of heavy metals in Bahmanshir River surface sediments

چکیده [English]

AbstractIn recent years, metal contamination in the aquatic environment has attracted global attention owing to its environmental toxicity, abundance and persistence. This study was carried out to determine the concentration ,origin and toxicity of heavy metals (Fe,Mn,As,Ni,Pb,Zn,Cu,Cr) in surface sediments of Bahmanshir River .14 surface sediment samples (0-10 cm) were collected using a grap sampler . Concentration of heavy metals were measured using ICP-OES method . Physico-chemical parameters (pH,OM) of sediment were determined by standard methods. In order to assess sediment contamination to heavy metals, different indices, Enrichment Factor , Potential accute toxicity and Ecological risk were calculated .The results showed moderate contamination of sediment with metals of Ni, andCr ؛and low risk level of sediments. The Statistical analysis showed that metals Pb,Zn,Cu,Cr may have originated from anthropogenic sources ; As can originate from natural process and Ni seems to have both natural and anthropogenic sources.

Keyword : Heavy metal, Aquatic environment , Bahmanshir River Sediments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keyword :" Heavy metal''
  • " Aquatic environment"
  • "Bahmanshir River Sediments"

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 13 بهمن 1400
  • تاریخ دریافت: 07 آبان 1394
  • تاریخ بازنگری: 20 بهمن 1394
  • تاریخ پذیرش: 22 فروردین 1395
  • تاریخ انتشار: 13 بهمن 1400