ارزیابی کاربرد شیرهای خودکار تنظیم دبی برای افزایش یکنواختی توزیع آب در سامانه آبیاری قطره ای در اراضی شیبدار و مدل سازی به وسیله نرم افزار EPANET (مطالعه موردی: بوستان باراجین قزوین)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 Imam khomeini international university, Qazvin, Iran Postal Code: 34148-96818

2 دانشیار گروه علوم و مهندسی آب، دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

چکیده

سامانه‌های آبیاری تحت فشار به شکل گسترده‌ای مورد توجه مسئولین و بهره‌برداران قرار دارند. در اراضی شیبدار طراحی، اجرا و بهره‌برداری از این سامانه‌ها با مشکلاتی همراه است. در این پژوهش بخشی از سامانه آبیاری قطر‌ه‌ای‌- ثقلی اجرا شده در بوستان باراجین شهر قزوین که دارای شیب حدود 20 درصد است مورد ارزیابی قرار گرفته است. برای بررسی دقیق شرایط موجود، بازدید میدانی انجام شده و پارامترهای موثر در ارزیابی برای تمامی لترال‌های موجود در پایلوت انتخاب شده، شامل 13 عدد لترال دو طرفه، اندازه‌گیری شد. نتایج نشان داد که به‌دلیل اختلاف رقوم قابل توجه، یکنواختی توزیع آب در حد غیرقابل قبول می‌باشد و همچنین سامانه آبیاری مورد مطالعه بدون تکیه بر ایستگاه پمپاژ و با استفاده از اختلاف رقوم بین استخر و اراضی پایین‌دست به صورت ثقلی آبیاری می‌شود، بنابراین به‌دلیل عدم وجود تجهیزات فیلتراسیون امکان استفاده از قطره‌چکان‌ تنظیم‌کننده فشار (PC) نیست، زیرا این قطر‌ه‌چکان‌ها نسبت به گرفتگی‌های شیمیایی و فیزیکی حساس می‌باشند، بنابراین برای بهبود شرایط پخش آب استفاده از شیر کنترل دبی، تغییر قطر لوله‌ها و استفاده از دو نوع قطره‌چکان غیرتنظیم کننده فشار (Non PC) با طرح سناریوهای متفاوت و مدل‌سازی در نرم افزار EPANET بررسی شد. نتایج به‌دست آمده از ارزیابی کارکرد فعلی سامانه آبیاری، بدون شیر کنترل دبی نشان داد که راندمان سامانه از نظر معیارهای ارزیابی در محدوده ضعیف می‌باشد که در صورت استفاده از شیر کنترل دبی افزایش یافته، یکنواختی پخش آب از 58% به 70% افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the application of automatic flow control valves to increase the water uniformity distribution in the drip irrigation system in sloping lands and modeling by EPANET software (Case study: Barajin park, Qazvin)

نویسندگان [English]

 • Marzieh Fallah Morsali 1
 • Hadi Ramezani Etedali 2
 • Mohammad Bijankhan 1
 • Ali Mahdavi Mazdeh 1
1 Imam khomeini international university, Qazvin, Iran Postal Code: 34148-96818
2 Associate professor, Dept. of Sciences and Water Engineering, Imam Khomeini International University
چکیده [English]

Pressure irrigation systems are widely considered by officials and operators. Hydraulic evaluation is one of the basic measures to ensure the optimal performance of these systems. In this study, part of the drip-gravity irrigation system implemented in Barajin Park located in the north of Qazvin province has been evaluated. In order to carefully examine the existing conditions of the field visit, the effective parameters in the evaluation were measured for all laterals in the selected pilot, including 13 bilateral laterals. The results showed that due to the significant figure difference, the uniformity of water distribution is unacceptable and also the studied irrigation system is irrigated by gravity without relying on the pumping station and using the figure difference between the pool and downstream lands. Therefore, due to the lack of filtration equipment, it is not possible to use a pressure regulating dropper (PC) because these droppers are sensitive to chemical and physical clogging, so to improve water distribution conditions. The use of flow control valve, change of pipe diameter and the use of two types of ordinary drippers (NonPC) with different scenarios and modeling in EPANET software were investigated. The results obtained from modeling different scenarios showed that the efficiency of the irrigation system in the current operating conditions without flow control valve is in the weak range in terms of evaluation criteria that if the flow control valve is used, water distribution uniformity of 58% Increased to 70%.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Evaluation
 • modeling
 • water distribution uniformity

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401
 • تاریخ دریافت: 08 مهر 1400
 • تاریخ بازنگری: 09 اردیبهشت 1401
 • تاریخ پذیرش: 21 خرداد 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 21 خرداد 1401