بررسی تغییرات زمانی و مکانی وقوع یخبندان‌ها در استان اصفهان با استفاده از مدل‌های گزارش ششم تغییر اقلیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری آبیاری و زهکشی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.ن

2 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

4 استادیار پژوهشکده مطالعات و تحقیقات منابع آب، مؤسسه تحقیقات آب، تهران، ایران.

5 استادیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

همه ساله وقوع یخبندان زود‌رس پاییزه و دیررس بهاره به دلیل همزمانی با مراحل حساس زندگی گیاه باعث کاهش بازده محصولات کشاورزی می‌شود. در این تحقیق از داده‌های دمای کمینه دوره گذشته و داده‌های ریز مقیاس شده خروجی مدل‌های گردش عمومی جو توسط نرم افزار LARS-WG6 برای دوره آینده (2051-2022) تحت سه سناریو‌ انتشار SSP126، SSP245 و SSP585 استان اصفهان استفاده گردید. نتایج نشان داد میانگین تاریخ وقوع اولین یخبندان زودرس پاییزه در ایستگاه‌های اردستان، خور و بیابانک و نطنز در دوره آینده تحت سه سناریو انتشار نسبت به دوره گذشته یک تا شش روز دیرتر اتفاق می‌افتد و میانگین تاریخ وقوع آخرین یخبندان دیررس بهاره در ایستگاه اردستان در دوره آینده تحت سه سناریو انتشار نسبت به دوره گذشته به ترتیب پنج، چهار و سه روز دیرتر رخ می‌دهد. با توجه به تاریخ وقوع اولین یخبندان زودرس پاییزه و آخرین یخبندان دیررس بهاره، بیشترین تغییرات طول دوره رشد مربوط به ایستگاه چادگان است که تحت سناریو SSP585، 21 روز نسبت به دوره گذشته افزایش می‌یابد. بیشترین تغییرات کاهشی طول دوره یخبندان در ایستگاه خور و بیابانک تحت سناریو SSP585 اتفاق می‌افتد و بیشترین تغییرات کاهشی تعداد روزهای یخبندان در ایستگاه چادگان تحت سناریو‌ انتشار SSP585، 26روز می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigation of temporal and spatial changes in the occurrence of frost in Isfahan province using the models of the sixth climate change report

نویسندگان [English]

 • Elham Mazaheri 1
 • Jahangir Abedi Koupai 2
 • Manouchehr Heidarpour 3
 • Mohammad Javad Zareian 4
 • ُS. Alireza Gohari 5
1 PhD Candidate in Irrigation and Drainage Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran,
3 Professor, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Water Resources Study and Research, Water Research Institute (WRI), Tehran, Iran
5 Assistant Professor, Department of Water Engineering, College of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Every year, the occurrence early autumn and late spring frosts due to the coincidence with the critical stages of plant life reduces the yield of agricultural products. In this study, the minimum temperature data of the previous period and the outputs of General Circulation Models were downscaled by LARS-WG for the future period (2051-2022) base on the three emission scenarios SSP126, SSP245 and SSP585 of Isfahan province was used. The results show that the average date of first early fall frost in Ardestan, Khour and Biabanak and Natanz Station in the next period based on the three emission scenarios occur 1 to 6 days later than the previous period and the last spring frost in Ardestan station in the next period based on the three emission scenarios occurs 5, 4 and 3 days later than the previous period, respectively. According to the average date of first early fall frost and the average date of last late spring frost, the most changes in the length of the growth period are related to Chadegan station, which based on the SSP585 scenario, increases by 21 days compared to the previous period. The most decreasing changes during the frost period occurs in Khour and Biabanak station based on the SSP585 scenario and the most decreasing changes in number of frost days in Chadegan station based on the SSP585 scenario is 26 days.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emission Scenarios
 • General Circulation Models
 • LARS-WG
 • Minimum Temperature

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 25 تیر 1401
 • تاریخ دریافت: 09 دی 1400
 • تاریخ بازنگری: 18 تیر 1401
 • تاریخ پذیرش: 25 تیر 1401
 • تاریخ انتشار: 25 تیر 1401