ارزیابی بهره‍وری آب آبیاری ذرتِ شیرین رقم (KSC403) تحت مدیریت آبیاری دقیق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد مهندسی آبیاری و زهکشی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

2 گروه مهندسی آب، دانشکده مهندسی زراعی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، ایران

3 استادیار، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان گلستان، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، گرگان

چکیده

این پژوهش به منظور ارزیابی اثر استفاده از مدیریت آبیاری دقیق بر عملکرد و بهره‌وری آب ذرت شیرین رقم (KSC403) در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری انجام شد. تیمارهای آبیاری شامل آبیاری شیاری با مدیریت آبیاری کشاورز (SI)، آبیاری زیرسطحی با مدیریت آبیاری دقیق (PSSI)، آبیاری قطره‌ای-نواری با مدیریت آبیاری دقیق (PTI)و روش آبیاری قطره‌ای-نواری با مدیریت آبیاری بر اساس سند ملی نیاز آبی (TI) انتخاب شد. آزمایشات در سال زراعی 1398 در قالب طرح کاملا تصادفی در سه تکرار در لایسیمتر زهکش‌دار انجام شد. یافته‌ها نشان می‌دهد، تیمار SI و PSSI به‌ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین حجم آب مصرفی در دوره رشد را داشت و تیمارهای PSSI، PTI و TI فاقد زه‌آب خروجی بوده‌اند ولی 22 درصد از آب مصرفی در تیمار SI بصورت زه‌آب از لایسیمتر خارج شد. بطورکلی در سطح احتمال 1 درصد، بیش‌ترین عملکرد بیولوژیکی، بلال خشک، بلال سبز، زیست توده و علوفه خشک در تیمار PSSI و کم‌ترین آن‌ها در تیمار TI رخ داد. یافته‌ها نشان می‌دهد بیش‌ترین مقادیر بهره‌وری زیست توده، بهره‌وری بیولوژیکی، بهره‌وری بلال سبز، بهره‌وری بلال خشک، بهره‌وری علوفه تر و بهره‌وری علوفه خشک در تیمار PSSI به‌ترتیب با مقادیر 9/124، 1/40، 8/47، 6/13، 2/73 و 2/24 کیلوگرم بر مترمکعب حاصل شد در حالی که کم‌ترین مقادیر این بهره‌وری در تیمار SI بدست آمد. نتایج این پژوهش تاکید در بکارگیری و استفاده از سامانه‌های نوین و آبیاری دقیق دارد زیرا، با تحویل و توزیع مناسب آب و مواد مغذی، افزایش عملکرد و بهره‌وری مصرف آب حاصل خواهد شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing Yield and Water Productivity of Sweet Corn Variety (KSC403) under Precise Irrigation Management

نویسندگان [English]

 • ehsan naderi bani 1
 • mohammad ali gholami sefidkouhi 2
 • mohammad Esmaeil Kamali 3
1 Master's graduate in irrigation and drainage engineering, Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
2 Department of Water Engineering, Agricultural Sciences and Natural Resources University, Sari, Iran.
3 Assistant Professor, Soil and Water Research Department, Golestan Agricultural and Natural Resources Research and Education Center, AREEO, Gorgan, Iran.
چکیده [English]

This research was conducted to assess the effect of using precise irrigation management (PIM) on the yield and water use efficiency of sweet corn KSC403. Irrigation treatments include furrow irrigation with farmer irrigation management (SI), subsurface irrigation with PIM (PSSI), drip-tape irrigation with PIM (PTI) and drip-tape irrigation with irrigation management based on the national water requirement document (TI). Experiments were carried out in the crop year 2018-2019 in the form of a completely random design in three repetitions inside the lysimeter. The findings show that the SI and PSSI treatments have the highest and the lowest amount of water consumed during the growth period, respectively, and the PSSI, PTI and TI treatments did not have drain, but 22% of consuming water in the SI treatment was drained. In general, the highest biological, dry corn, green corn, biomass and dry fodder functions occurred in the PSSI treatment and the lowest in the TI treatment. The findings show that the highest values of biomass, biological, green corn, dry corn, wet fodder and dry fodder productivities in PSSI treatment are respectively with values of 124.9, 40.1, 47.8, 13.6, 73.2 and 24.2 kg.m-3 were obtained, while the lowest values of this productivity were gotten in the SI treatment. The results of this research emphasize the application of modern and precise irrigation systems because, with more appropriate delivery and distribution of water and nutrients, the performance and efficiency of water consumption will be increased.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Drip-tape irrigation
 • Mazandaran
 • Subsurface irrigation
 • Surface irrigation

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده
انتشار آنلاین از تاریخ 20 تیر 1402
 • تاریخ دریافت: 06 بهمن 1401
 • تاریخ بازنگری: 13 تیر 1402
 • تاریخ پذیرش: 20 تیر 1402
 • تاریخ انتشار: 20 تیر 1402